PL EN


2015 | 5 (358) | 327-337
Article title

Inter-Sectoral and Sub-Sectoral IT Business Ecosystem vs. Systemic Relationships Profile in the Selected Cases

Content
Title variants
PL
Międzysektorowy i subsektorowy ekosystem biznesu a profil systemowych relacji w wybranych przypadkach
RU
Межсекторная и субсекторная информатическая экосистема бизнеса контра профиль системных отношений в избранных случаях
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
EN
The global, innovative firms have been using new tools to create relations based on value-changing, especially knowledge, because global customers are more exacting and they take decisions more knowingly. The systemic business ecosystems show the possibility to gain synergy effects that are a result of competencies combination of systemic partners. It has been observed for example in the IT sector. The purpose of this article is to identify the structure and profile of business ecosystem and its dynamics, in case of chosen IT leaders and their co-operators, in area of IT systemic/net products. A critical analysis of literature in the field of studied category is conducted in the article and a qualitative method of empirical studies (case study) is applied for a practical illustration of the described processes and phenomena. At the initial stage of the research systemic/networking products promoters have been selected, through a review of experiences and using the criterion of their position in the Polish market. They are: IBM, Intel, HP, Microsoft, and Apple. Then their network partners, especially distributors, and co-operants outside the network have been determined and sub-networks of partners have been selected. In the period between 2000 and 2015, the author regularly analysed the content of Internet webpages of selected entities and authorised press/ sponsored interviews presented in IT magazines, including Computerworld, IT-manager, CIO, and other ones. As it is shown by research results, the entities of the studied sector implement the goal in the so-called business eco-systems based on non-competitive relationships of companies and the identified systemic business ecosystem model in the IT producers and distributors sector is precisely defined. The results have practical application due to the fact that the article contains practices of sectoral leaders. The social value is shown by finding an innovative way of meeting customers’ needs.
PL
Globalne firmy innowacyjne stosują nowe narzędzia celem tworzenia relacji opartych na zmianie wartości, szczególnie na nauce, ponieważ globalni klienci są bardziej wymagający i podejmują swe decyzje w sposób bardziej świadomy. Układowe ekosystemy biznesowe ukazują możliwość uzyskania efektów synergii, które są wynikiem połączenia kompetencji partnerów systemowych. Obserwuje się to na przykład w sektorze IT. Celem artykułu jest identyfikacja struktury i profilu ekosystemu biznesu i jego dynamiki w przypadku wybranych liderów IT i ich kooperantów, w dziedzinie systemowych/netto produktów IT. W artykule przeprowadzono krytyczną analizę literatury w dziedzinie badanej kategorii, jak również zastosowano jakościową metodę badań empirycznych (studium przypadku) dla celów praktycznej ilustracji opisanych procesów i zjawisk. Na wstępnym etapie badań wybrano promotorów systemowych/sieciowych produktów poprzez przegląd doświadczeń i stosując kryterium ich pozycji na polskim rynku. Są to: IBM, Intel, HP, Microsoft, Apple. Następnie określono ich partnerów sieciowych, zwłaszcza dystrybutorów i kooperantów spoza sieci, jak również wybrano subsieci partnerów. W okresie między rokiem 2000 a 2015 autorka regularnie analizowała zawartość stron internetowych wybranych podmiotów i autoryzowane/sponsorowane wywiady prasowe prezentowane w magazynach IT, zaliczając do nich Computerworld, IT-manager, CIO i inne. Jak na to wskazują wyniki badań, podmioty badanego sektora realizują ten cel w tak zwanych ekosystemach biznesu opartych na niekonkurencyjnych relacjach między firmami; poza tym został dokładnie określony model zidentyfikowanych układowych ekosystemów biznesu w sektorze producentów i dystrybutorów IT. Wyniki mają zastosowanie praktyczne ze względu na fakt, że artykuł zawiera informacje o praktykach liderów sektorowych. Wartość społeczna została ukazana poprzez odnajdywanie innowacyjnego sposobu zaspokajania potrzeb klientów.
RU
Глобальные инновационные фирмы используют новые инструменты для формирования отношений, основанных на изменении ценностей, особенно на знаниях, поскольку глобальные клиенты более требовательны и они прини- мают решения более сознательно. Структурные экосистемы бизнеса указывают возможность получать эффекты синергии, которые являются результатом объединения компетенций системных партнеров. Это наблюдается, например, в секторе информационной техники. Цель статьи – выявить структуру и профиль экосистемы бизнеса и ее динамику в случае избранных лидеров информационной техники и сотрудничающих с ними субъектов в области информа- тических системных/нетто продуктов. В статье провели критический обзор литературы в области изучаемой категории и применили качественный метод эмпирического изучения (изучение конкретной проблемы) для практической иллюстрации описанных процессов и явлений. Во вступительной части изучения избрали поощрителей системных/сететворных продуктов путем обзо- ра опыта и применяя критерий их позиции на польском рынке. Ими являются: IBM, Intel, HP, Microsoft, Apple. Затем определили их сетевых партнеров, в особенности дистрибьюторов, и сотрудничающих с ними субъектов вне сети, а также выбрали субсети партнеров. В период между 2000 и 2015 гг. автор регулярно анализировала содержимое интернет-сайтов избранных субъектов и авторизованные интервью в печати (спонсорируемые интервью), представленные в журналах по информатике, в том числе Computerworld, IT-manager, CIO и пр. Как на это указывают результаты изучения, субъекты исследуемого сектора осуществляют цель в так называемых бизнес-экосистемах, основанных на неконкурирующих отношениях фирм; кроме того, четко определили выявленные структурные бизнес-экосистемы в секторе производителей и дистрибьюторов информационной техники. Результаты имеют практическое применение ввиду того, что статья содержит сведения о практиках лидеров сектора. Общественная ценность указана путем поиска инновационного способа осуществления потребностей клиентов.
Year
Issue
Pages
327-337
Physical description
Contributors
References
  • Alexander C. (1964), Notes on the Synthesis of Form, Harvard University Press, Cambridge.
  • Christensen C.M. (2010), Przełomowe innowacje [Ground-breaking innovations], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw.
  • Konwergencja w sieciach komputerowych [Convergence in computer networks] (2015),http://www.computerworld.pl/news/369783/Konwergencja.w.sieciach.komputerowych.html#sthash.LcN6x0p7.dpuf [access: January 2015].
  • Konwergencja – przegląd usług konwergentnych w Europie i na świecie [Convergence – review of convergent services in Europe and in the world] (2006), research work at the request of CBR TP, IT PW Department].
  • Marples D.L. (1961), The Decisions of Engineering Design, IEEE Transactions on Engineering Management (EM8).
  • Smoktunowicz A. (2015), Coś więcej, ale co? [Something more but what?], http://www.crn.pl/artykuly/archiwum/2009/8/cos-wiecej-ale-co [access: January 2015].
  • Sztangret I., Bilińska-Reformat K. (2014), Knowledge Management Model in B2B Relations – Holistic Approach on the Example of IT Products and Trade Sector, Trade Perspectives 2014. People, technology, knowledge, Proceedings of the International Scientific Conference, Zagreb, Croatia.
  • Sztangret I., Bilińska-Reformat K. (2015), Entities of trade sector in the market of IT products in Poland, “International Journal of Management Cases”, Vol. 17, Iss. 1.
  • Usługi konwergentne w środowisku heterogenicznym NGN/CSN [Convergent services in heterogeneous environment] (2008), research work at the request of CBR TP, IT PW Department.
  • Żabiński L. (2007), Koncepcje marketingu a praktyki zarządzania. Istota, sposoby identyfikacji, systematyka [Marketing concepts and management practices. The essence, methods of identification, systematics], (in:) Zarządzanie Marketingowe. Koncepcje marketingu a praktyki zarządzania. Aspekty teoretyczne i badawcze [Marketing management. Marketing concepts and management practices], Collective work ed. by T. Żabińska, L. Żabiński, AE [University of Economics], Katowice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-65374b21-bf33-44e4-9edf-0cd38bec3f0a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.