PL EN


2017 | 3 (14) | 23-42
Article title

Jedenastowieczne cmentarzysko w Morawach

Title variants
EN
Eleventh-century cemetery in Morawy
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article deals with the issues of an 11th century grave field in Morawy village in Kuyavia. In the first Piasts times, the area was an integral part of the dynasty’s dominion. Discovered in the 1930s, the grave field is of great importance from the point of view of considerations of ethnically foreign settlement in Poland. At the same time, the grave field registered by Stanisław Madajski supplements our knowledge of the advancement of Christianity in the 11th century in Poland. The knowledge of the necropolis, especially general access to the results of the excavations in Morawy, were unsatisfactory. Therefore, an attempt was made to re-discuss the results of the excavations from 1937, verified in the field in 2015. As part of the new research, the formerly excavated material was verified, topped with archive search queries aimed at recognising open settlement in the village of Morawy and the grave field itself.
Keywords
Year
Issue
Pages
23-42
Physical description
Contributors
 • Instytut Historii, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Umultowska 89d, 61–614 Poznań
References
 • Buko A., Kara M., Douglas Price T., Duczko W., Frei K.M., Sobkowiak-Tabaka I., A unique medieval cemetery from the 10th/11th century with chamber-like graves from Bodzia (central Poland). Preliminary result of the multidisciplinary research, Archaologisches Korrespondenzblatt 43 (2013), h. 3, s. 432–434.
 • Byrska-Kaszewska E., Cmentarzysko średniowieczne w Starym Brześciu powiat Włocławek (Stan. 4) cz. 1, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna 2 (1957).
 • Danielewski M., Konary i Kobylniki. Rola i użytkowanie koni we władztwie Piastów, Historia Slavorum Occidentis 8 (2015), nr 1, s. 60–61.
 • Danielewski M., Morawy stanowisko nr 1, sprawozdanie z badań archeologicznych (obszar AZP 46–43) w 2015 roku, 2015. Delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Włocławku.
 • Danielewski M., Struktura grodowa w drugiej połowie XI wieku. Czy lata 30. XI wieku wyznaczają przełom dla funkcjonowania organizacji grodowej w Polsce, Historia Slavorum Occidentis 7 (2014), nr 2, s. 149–150.
 • Dzieduszycki W., Wczesnomiejska ceramika kruszwicka w okresie od 2 połowy X w. po połowę XIV w., Wrocław.
 • Hoff J., Dobre. Zarys dziejów do 1939 roku, Dobre 1998.
 • Jażdżewski K., Interesujące zabytki z czasow piastowskich na Kujawach, Z Otchłani Wieków 12 (1937), z. 9–10, s. 126–129.
 • Jażdżewski K., Pamiętniki. Wspomnienia polskiego archeologa z XX wieku, Łodź 1995.
 • Kara M., Wybrane groby z uzbrojeniem z cmentarzyska w Bodzi pod Włocławkiem – przyczynek do studiów nad obecnością „wikingów” w państwie pierwszych Piastów, [w:] Studia nad dawną Polską, t. 3, red. T. Sawicki, Gniezno 2013.
 • Karta ewidencji stanowiska nr 20 w Morawach. Delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Włocławku.
 • Karta ewidencji stanowiska nr 23 w Morawach. Delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Włocławku.
 • Kočka-Krenz H., Biżuteria połnocno-zachodnio-słowiańska we wczesnym średniowieczu, Poznań 1993.
 • Kolberg O., Kujawy, cz. I, Wrocław–Poznań 1962.
 • Kosmas, Die chronik der Bohmem des Cosmas von Prag, lib. II, oprac. W. Weinberger, wyd. B. Bretholz, [w:] MGH SRG s.n., t. II, Berlin 1923.
 • Kozierowski S., Badania nazw topograficznych na obszarze dawnej zachodniej i środkowej Wielkopolski,t. 2, Poznań 1922.
 • Krzyszowski A., Wstępne wyniki badań archeologicznych na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku szkieletowym z X/XI–XII wieku w miejscowości Sowinki, gm. Mosina, woj. poznańskie, Stanowisko 23A, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne 1 (1992).
 • Małkowski K., Sprawozdanie z badań nieinwazyjnych stanowiska nr 1 w miejscowości Morawy gm. Dobre, pow. radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie, 2014. Zbiory Instytutu Archeologii UAM w Poznaniu.
 • Modrzewska H., 1969, Osadnictwo jenieckie we wcześniejszym średniowieczu polskim, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 17 (1969), nr 3, s. 345–383.
 • Modzelewski K., Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego X–XIII wiek, wyd. 2, Poznań 2000.
 • Musianowicz K., Guz ze wsi Morawy pow. Radziejow, Wiadomości Archeologiczne 35 (1969), z. 3–4, s. 355–360.
 • Rajewski Z., O wczesnośredniowiecznych grobach popielnicowych w Wielkopolsce i na Kujawach, Wiadomości Archeologiczne 25 (1958), z. 3, s. 198–200.
 • Szczepanik P., Obcy to czy nie obcy? O odmiennych formach pochowku na cmentarzyskach wczesnośredniowiecznych Słowian Zachodnich, jako domniemanym wyznaczniku „obcości”, [w:] Obcy. Funeralia Lednickie spotkanie 14, red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, Poznań 2012.
 • Thietmar, Die Chronik des Bischofs Thietmar von Merserburg und ihre Korveier Uberarbeitung, [w:] MGH SRG s.n. IX, wyd. R. Holtzmann, Berlin 1935, lib. VII, cap. 59, s. 472.
 • Urbańczyk P., Zanim Polska została Polską, Toruń 2015.
 • Zielonka B., Morawy. Przedhistoryczna osada palowa w Morawach gm. Sędzin, pow. nieszawskiego, 2 XII 1946. Delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Włocławku.
 • Zoll-Adamikowa H., Wczesnośredniowieczne cmentarzyska ciałopalne Słowian na terenie Polski, cz. 1, Wrocław 1975.
 • Повесть временных лет 1950, przekł. Д.С. Лихачев, Б.А. Романов, Moskwa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-65426ed3-7827-470b-b64c-21b3716cf4a6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.