PL EN


2015 | 6 (785) | 80-92
Article title

Nastroje mikroprzedsiębiorstw regionu świętokrzyskiego

Title variants
EN
Attitudes of Microenterpreneurs in the Świętokrzyskie Voivodeship
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto próbę pogłębionej analizy opinii świętokrzyskich mikroprzedsiębiorców na temat warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez eksplorację danych uzyskanych w Badaniu podmiotów małych i średnich prowadzonym przez GUS. Zaprezentowano syntetyczną charakterystykę społeczno-gospodarczą regionu świętokrzyskiego. W części zasadniczej skupiono się na analizie postrzeganych przez przedsiębiorców barier utrudniających rozwój firmy, działaniach już podjętych oraz działaniach planowanych na najbliższe lata mających na celu poprawę ogólnej sytuacji firmy. Dla celów analitycznych, poza standardową agregacją wyników badania do poziomu sekcji PKD dokonano podziału zbadanych przedsiębiorców na dwie rozdzielne grupy: optymistów i pesymistów. Wyniki badania pokazują, że wśród świętokrzyskich mikroprzedsiębiorców przeważają pesymiści, prezentują oni jednak aktywną postawę w projekcjach rozwoju firmy.
EN
The article attempts to in-depth analysis of the opinions of microentrepreneurs in świętokrzyskie voivodship on the economic conditions for business activity through exploration data obtained in a representative small and medium-sized enterprises survey conducted by the Central Statistical Office. The article presents a synthetic socio-economic characteristics of the region świętokrzyskie. The main part focuses on the analysis of perceived by entrepreneurs obstacles to the development of the company, the actions already taken and planned for the coming years to improve the overall situation of the company. For analytical purposes, apart from the standard aggregation of results to the section level of NACE, entrepreneurs were divided on two separate groups: optimists and pessimists. The survey results show that among the microentrepreneurs there are more pessimists than optimists but they present a proactive attitude in plans relating to development of the company.
Contributors
  • dr Agnieszka Piotrowska- Piątek, Urząd Statystyczny w Kielcach
  • mgr inż. Małgorzata Sobieraj
  • dr Andrzej Bąkowski, Urząd Statystyczny w Kielcach.
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-654a7cd1-e092-45b5-95a4-fabb1816e20a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.