PL EN


2011 | 1(17) | 105-120
Article title

Management contracts in the company supervision and management system

Authors
Content
Title variants
PL
Kontrakty menedżerskie w systemie nadzoru i zarządzania przedsiębiorstwem
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper presents the essence, structure and significance of management contracts in the process of company supervision and management. The basic premises for introducing management contracts and supervisor contracts resulting mostly from the growth of the company have also been characterised. In particular, the first part of the paper provides the definitions of corporate governance and ownership supervision, and mechanisms of this supervision have been identified along with statement of their effectiveness and efficiency. The theoretical grounds for management contracts have been broadly analysed, with special attention paid to the ownership rights theory, contractual view of a company (nexus contracts), the management productivity concept, the issue of trusting business partners, the theory of affectuation, the agency theory, and the stewardship theory. The predictive and projective functions of the agency theory have been criticised, which is commonly considered the leading concept in corporate governance. As regards the essence and premises for introducing management contracts, organisational and legal forms of business management have been described in detail, namely management personalisation, management autonomisation, management deconcentration and decentralisation. The analysis of the issue has been mostly focused on the provisions of a business management contract, with a special view on the subject matter of the contract, duties of both parties, responsibility of the manager, costs of the agent (manager) and the method of their compensation. The components of the manager’s salary and the methods of their determination have been defined. Finally, a postulate for building high culture of contracts in the economy in general and management contracts in particular has been included.
PL
W artykule przedstawiono istotę, konstrukcję i znaczenie kontraktów menedżerskich w procesie nadzoru i zarządzania przedsiębiorstwem. Scharakteryzowano również zasadnicze przesłanki wprowadzania kontraktów menedżerskich i kontraktów kierowniczych, wynikające głównie z rozwoju przedsiębiorstwa. W szczególności, w pierwszym fragmencie artykułu podano definicje nadzoru korporacyjnego i nadzoru właścicielskiego, przedstawiono identyfikację mechanizmów tego nadzoru wraz z podaniem oceny ich skuteczności i efektywności. Sporo miejsca poświęcono na omówienie teoretycznych podstaw kontraktów menedżerskich, ze zwróceniem uwagi szczególnie na teorię praw własności (ownership rights theory), kontraktowe ujęcie przedsiębiorstwa (nexus contracts), menedżerską koncepcję produktywności, problem zaufania do partnerów biznesowych, teorię tworzenia wartości (theory of affectuation), teorię agencji (agency theory), czy teorię stewarda (stewardship theory). Poddano krytyce spełnianie funkcji predykcyjnej i projekcyjnej teorii agencji, którą uznaje się powszechnie za koncepcję wiodącą w nadzorze korporacyjnym. Nawiązując do istoty i przesłanek wprowadzenia kontraktów menedżerskich, scharakteryzowano formy organizacyjno-prawne zarządzania przedsiębiorstwem, takie mianowicie jak personalizacja zarządzania, autonomizacja zarządzania, dekoncentracja zarządzania i decentralizacja. Punkt ciężkości analizowania problemu położono na postanowienia umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotu umowy, obowiązków obu stron, odpowiedzialności zarządzającego, kosztów agenta (menedżera) i sposobu ich kompensacji. Zdefiniowano składniki wynagrodzenia menedżera oraz sposoby ich określania. W zakończeniu zawarto postulat budowy wysokiej kultury kontraktów w gospodarce w ogólności oraz kontraktów menedżerskich w szczególności.
Year
Issue
Pages
105-120
Physical description
Dates
printed
2011-06
Contributors
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Wydział Zarządzania i Turystyki, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, leszek.koziol@mwse.edu.pl
References
 • Dyck A., Zingales L. 2009. "Control premiums the effectiveness of corporate governance systems". In: Global corporate governance. Ed. D.H. Chew, S.L. Gillan. New York: Columbia Business School Publishing. ISBN 9780231148559 (pbk).
 • Chew D.W., Gillan S.L (ed.). 2009. Global corporate governance. New York: Columbia University Press. ISBN 9780231148559 (pbk).
 • HashiI. 2003. Ramy prawne skutecznego nadzoru korporacyjnego: Analiza porównawcza wybranych krajów transformujących się. Warszawa: CASE—Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. ISBN 83-7178-325-6.
 • Nogalski B., Dadej R. 2006. "Kodeks Dobrych Praktyk jako narzędzie budowania zaufania na rynku kapitałowym". In: Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym. Ed. S. Rudolf. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ISBN 83-7171-932-9.
 • Laffont J.J., Martimort D. 2002. Theory of incentives: The principal-agent model. Princeton: Princeton University Press. ISBN 0691091846.
 • Kraft J., Ravix J.L. 1998. "Theories of the firm". In: Market and organization. Ed. R. Arena, C. Longhi. Berlin and Heidelberg: Springer Verlag.
 • Zingales L. 1995. "Insider ownership and the decision to go public". Review of Economic Studies, vol. 62, pp. 425–448.
 • Jensen M.C., Meckling W.H. 1976. "Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and capital structure". Journal of Financial Economics, no. 3.
 • Fukuyama F. 2000. "Kapitał społeczny". In: Kultura ma znaczenie. Ed. L.E. Harrison, S.P. Huntington. Transl. by S. Dymarczyk. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka. ISBN 83-7298-368-2.
 • Alchian A., Demsetz H. 1973. "The property rights paradigm". Journal of Economic History, vol. 33.
 • Gruszecki T. 2002. Współczesne teorie przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13612-X.
 • Kozioł L. 2010. "Entrepreneur’s business models". The Małopolska School of Economics Research Papers Collection, no. 2 (16), pp. 57–77.
 • Morris M., Schindehuttem M., Allen J. 2005. "The entrepreneur’s model: Toward a unified perspective". Journal of Business Research, no. 58.
 • Schleifer A., Vishny R.W. 1997. "A Survey Corporate Governance". Journal of Finance, vol. 52, no. 2.
 • Fama E.F., Jensen M.C. 1983. "Separation of Ownership and Control". Journal of Financial Economics, no. 26.
 • Frost A. 1997. "Umowy menedżerskie". Personel, no. 5, special issue.
 • Urbanek P. 2006. "Wynagrodzenia menedżerów z perspektywy menedżerskiej i neoklasycznej teorii przedsiębiorstwa". In: Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym. Ed. S. Rudolf. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ISBN 83-7171-932-9.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6551f8b8-253e-4932-b0ee-28623ee3e9c8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.