PL EN


2016 | 1 | 21-31
Article title

Aksjologiczne aspekty zarządzania szkołą

Content
Title variants
EN
Axiological aspects of school management
Languages of publication
PL EN
Abstracts
W dzisiejszych czasach podjęcie rozważań nad znaczeniem wartości w zarządzaniu nabiera szczególnego znaczenia. Dotyczy to zwłaszcza organizacji, które decydują o kształcie przyszłego społeczeństwa. Takimi instytucjami są szkoły, dlatego istotnym elementem kierowania placówkami oświatowymi jest ukierunkowanie na odpowiednie wychowanie młodzieży. Przekazywanie im fundamentalnych wartości odgrywa dzisiaj bardzo ważną rolę. Artykuł poświęcony został rozważaniom nad zagadnieniami wartości w zarządzaniu szkołą. Jego głównym celem jest próba wskazania tych elementów, które mają szczególne znaczenie w zarządzaniu placówką oświatową, z jednoczesnym zaakcentowaniem roli dyrektora w procesach kształtowania odpowiednich postaw.
EN
Nowadays, taking consideration of the values in management is of particular importance. This concerns especially the organizations that determine the shape of future society. Such institutions are schools, hence an important element of educational institutions management is the focus on the appropriate upbringing of youth. Providing them with the fundamental values plays a very important role today. The nature of this thesis is a reflection on the values in school management. Its main purpose is to try to identify those elements that are of particular importance in the management of educational institutions, while emphasizing the role of headmaster in the process of shaping appropriate attitudes.
Year
Issue
1
Pages
21-31
Physical description
Dates
published
2016-06-30
Contributors
 • Gimnazjum nr 2 w Skoczowie
References
 • Chałas K., Wychowanie ku wartościom: Elementy teorii i praktyki. Tom 1. Godność, wolność, odpowiedzialność, tolerancja, Lublin – Kielce 2003.
 • Denek K., Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej, Toruń 2001.
 • Galarowicz J., Na ścieżkach prawdy, Kraków 1992.
 • Gogacz M., Platonizm i arystotelizm. Dwie drogi do metafizyki, Warszawa 1996.
 • Gospodarek T., Aspekty złożoności i filozofii nauki w zarządzaniu, Wałbrzych 2012.
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, przekł. M. Rusiński, Warszawa 1996.
 • Heller M., Filozofia świata, Kraków 1992.
 • Hofstede G., Hofstede G.J., Minkov M., Kultury i organizacje: zaprogramowanie umysłu, przekł. M. Durska, Warszawa 2011.
 • Jan Paweł II, Orędzie na XVIII Światowy Dzień Pokoju (1.01.1985), [w:] Wy jesteście moją nadzieją. Wybór wypowiedzi Ojca Świętego Jana Pawła II do młodzieży, Warszawa 1991.
 • Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską (Dz.U. z 1998 nr 51 poz. 318), http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19980510318 [12.12.2016].
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/2.htm [12.12.2016].
 • Konwencja o prawach dziecka (Dz.U. z 1991 nr 120 poz. 526), dziennikustaw. gov.pl/D1991120052601.pdf [12.12.2016].
 • Matusewicz Cz., Psychologia wartości, Warszawa 1975.
 • Okoń W., Słownik pedagogiczny, Warszawa 1984.
 • Słownik pojęć filozoficznych, red. W. Krajewski, Warszawa 1996.
 • Słownik zarządzania kadrami, red. T. Listwan, Warszawa 2005.
 • Tischner J., Myślenie według wartości, Kraków 1982.
 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U. z 2004 nr 256 poz. 2572 ze zm.), http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042562572 [12.12.2016].
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 nr 97 poz.674 z późn. zm.), http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20060970674, [12.12.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-4943
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-655223d1-e379-4638-a628-4349de4421a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.