Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 21 | 4 | 64-74

Article title

Stress Induced Changes in Neurotrophic Mechanism and Mind Set of Martial Art Practitioners: A Systematic Review

Content

Title variants

PL
Zmiany w mechanizmie neurotroficznym wywołane stresem i nastawienie umysłu praktykujących sztuki walki: Przegląd systematyczny

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Background. Regular martial art practice develops synergy between the psychophysiological self and the neurocognitive mechanism within the body. The Zen tradition of this training on mind sets helps manage stress, and improve cognition and neural control with enhanced neurotrophic signaling. Aim of the study. The present review tries to liberate the interplay between neurochemical secretions, and their relationship in respect to martial art practitioners. The interaction between two neurochemicals, Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) and Cortisol, on the different mind sets in three martial art forms - karate, judo, and taekwondo have been highlighted in this study. Method (acquisition of evidence). PICOS strategy was adopted in a compilation of the data sources, which elaborated data extraction in relation to its Participants, Intervention, Comparison, Outcomes and Study design for the numerous literature that were surveyed. Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses (PRISMA) was applied to screen, collaborate and synthesize the items for the present study. Results (evidence synthesis). Selected studies on minute and critical reviewing evidently showed that regular martial arts training could improve neurocognition and neurohormonal homeostasis, a major setback being limited research in this area. Conclusions. Data from the present findings suggest that martial arts training in regular, repetitive patterns can reduce cortisol levels and improve neurotrophic outcomes in the form of elevated secretions of BDNF. Comparative and individual inferences to prove the efficiency of martial art forms better require further research.
PL
Wprowadzenie. Regularna praktyka sztuk walki rozwija synergię pomiędzy jaźnią psychofizjologiczną a mechanizmem neurokognitywnym w organizmie. Tradycja zen tego treningu na nastawienie umysłu pomaga zarządzać stresem, poprawia poznanie i kontrolę neuronalną z wzmocnioną sygnalizacją neurotroficzną. Cel. Celem niniejszej pracy jest ukazanie wzajemnych oddziaływań pomiędzy wydzielanymi neurochemikaliami i ich relacji w odniesieniu do osób uprawiających sztuki walki. W niniejszym badaniu opisano interakcję pomiędzy dwoma neurochemikaliami, Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) i kortyzolem oraz ich wpływ na różne nastawienie umysłu w trzech formach sztuki walki - karate, judo i taekwondo. Metoda. W kompilacji źródeł danych przyjęto strategię PICOS, która umożliwiła ekstrakcję danych w odniesieniu do uczestników, interwencji, porównania, wyników i projektu badawczego dla licznej literatury, która została poddana przeglądowi. W celu przesiewu współpracy i syntezy pozycji dla niniejszego badania zastosowano Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses (PRISMA). Wyniki. Wybrane badania dotyczące przeglądu czasowego (w minutach) i krytycznego wykazały, że regularny trening sztuk walki może poprawić neuropoznanie i homeostazę neurohormonalną, przy czym główną przeszkodą jest ograniczona liczba badań w tym obszarze. Wnioski. Dane z niniejszych badań sugerują, że trening sztuk walki w regularnym, powtarzalnym schemacie może obniżać poziom kortyzolu i poprawiać wyniki neurotroficzne w postaci podwyższonego wydzielania BDNF. Wnioskowanie porównawcze i indywidualne w celu lepszego udowodnienia skuteczności form sztuki walki wymaga dalszych badań.

Year

Volume

21

Issue

4

Pages

64-74

Physical description

Contributors

  • Jadavpur University, Kolkata, West Bengal (Indie)
  • Jadavpur University, Kolkata, West Bengal (Indie)
  • Visva Bharati, West Bengal (Indie)

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-6556e6a2-0a58-4191-8e48-9749372b38f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.