PL EN


2013 | 13 | 421-431
Article title

Jasne i ciemne strony nowej hipoteki po nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Content
Title variants
EN
The bright and dark sides of the new mortgage after the amendment of the law on land and mortgage.
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Hipoteka jest jedyną formą zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomości. Jest ona regulowana przez ustawę o księgach wieczystych i hipotece, która w obecnym systemie prawnym funkcjonuje od wielu lat. W związku z tym konieczne było wprowadzenie nowelizacji hipoteki, aby usunąć wątpliwości z nią związane. Jednocześnie zmianie uległy związane z hipoteką przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, prawo upadłościowe i naprawcze oraz inne. Największym problemem było rozróżnienie hipoteki zwykłej i kaucyjnej. Podział ten wywołuje problemy teoretyczne i praktyczne, a zły wybór ma poważne skutki wobec wierzyciela. Obecnie bez szczegółowych dyspozycji umownych, bez potrzeby ich ujawnienia w księdze wieczystej przy okazji wpisu hipoteki, w granicach sumy hipoteki, ustanowioną hipoteką objęte są roszczenia o odsetki, zarówno ustawowe, jak i umowne oraz roszczenia o przyznane koszty postępowania. Nowością jest zabezpieczenie hipoteką kilku wierzytelności z różnych stosunków prawnych, o ile przysługują temu samemu wierzycielowi.
EN
A mortgage is the only form of security claims on the property. It is regulated by the Law on Land and Mortgage, which in the current legal system works for many years. Therefore, it was necessary to introduce the amendment to remove the doubts of the mortgage with it. At the same time changes were related to the mortgage provisions of the Code of Civil Procedure, bankruptcy and reorganization, and others. The biggest problem was the simple distinction between mortgages and capped. This division produces theoretical and practical problems, a bad choice has serious consequences to the creditor. There is currently no detailed contract, without the need for disclosure in the land register entry on the occasion of the mortgage, the limit of mortgages, mortgage-set are covered by a claim for interest, both statutory and contractual claims for granted and costs. A new mortgage is to secure a number of claims in different legal relationships, if the creditor is entitled to the same.
Year
Volume
13
Pages
421-431
Physical description
Contributors
author
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
References
 • Armada-Rudnik P., Prawo hipoteczne po nowelizacji z 26 czerwca 2009, „Monitor Prawniczy” 2010, nr 1
 • Czech T., Hipoteka: komentarz, wyd. 1, stan prawny na 15 kwietnia 2011 r., Warszawa 2011.
 • Deneka M., Księgi wieczyste materialnoprawne, Warszawa 2012.
 • Gniewek E., Akt notarialny ustanowienia hipoteki pod rządem znowelizowanej ustawy o księgach wieczystych i hipotece, „Rejent” 2011, nr 4.
 • Grzechnik Ł., Hipoteka w obrocie gospodarczym : komentarz do nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece, Warszawa 2011.
 • Grzybowski S., Projekt prawa rzeczowego przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną w 1939.
 • Janiak A., Obrót wierzytelnościami kredytowymi w stosunkach z bankiem hipotecznym, „Prawo Bankowe” 2000, nr 4.
 • Jelonek-Jarco B., Zawadzka J., Praktyczne problemy nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece, cz. I, „Rejent” 2010, nr 9.
 • Kostecki S., Wierzytelność a rzeczowe zabezpieczenia na nieruchomości, Łódź 2010.
 • Lewandowski K., Nowe regulacje prawa hipotek, „Nieruchomości” 2010, nr 1.
 • Marciniak A., Dochodzenie roszczeń zabezpieczonych zastawem lub hipoteką, Sopot 2001.
 • Mojak J., Obrót nieruchomościami, Warszawa 2011.
 • Oleszko A., Księgi wieczyste i hipoteka: zbiór przepisów, wprow. – Stan prawny na 15 czerwca 2004 r., Kraków 2004.
 • Pisuliński J. (red.), Kućka M., Przyborowski Ł., Swaczyna B., Hipoteka po nowelizacji: komentarz, wyd. 1 (dodr.) stan prawny na 1 października 2010 r. (uwzględnia zmiany wchodzące w życie 20 lutego 2011r.), Warszawa 2011.
 • Rudnicki S., Hipoteka jako zabezpieczenie wierzytelności, Warszawa 2008.
 • Rudnicki S., Hipoteka, zastaw i przewłaszczenie na zabezpieczenie jako środki zabezpieczenia kredytu według prawa polskiego de lege lata i de lege ferenda, Referaty i opracowania, Poznań – Kluczbork 1999.
 • Rudnicki S., Komentarz do ustawy o księgach wieczystych i hipotece, Warszawa 2000.
 • Swaczyna B., Hipoteka umowna – Stan prawny na 1 sierpnia 2007 r., Warszawa 2007.
 • Buczna M., Prawo cywilne: zbiór przepisów: kodeks cywilny, kodeks rodzinny i opiekuńczy, księgi wieczyste i hipoteka, kodeks postępowania cywilnego, koszty sądowe, prawo prywatne międzynarodowe – Stan prawny na 1 lutego 2008 r., Lex, Warszawa 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-655a0475-1b9c-487d-b476-8914f9482cf9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.