PL EN


2017 | 2/2017 (24), cz.1 | 142-149
Article title

Niskie stopy procentowe a ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym na rynku niemieckim

Content
Title variants
EN
Low interest rates and life insurance with equity insurance fund on German market
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Utrzymujące się przez długi czas niskie stopy procentowe doprowadziły do sytuacji, w której niektóre oferowane produkty inwestycyjne stały się w dużej mierze, w obecnym kształcie, nieopłacalne (lub mniej opłacalne), jak jeszcze przed kilkoma laty. Przykładem takiego produktu lokowania kapitału oraz inwestycji mogą być ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym na rynku niemieckim. Gwarancja ochrony kapitału z jednej strony, a gwarantowana stopa zwrotu z drugiej strony, doprowadziły do sytuacji, w której taki produkt dla ubezpieczycieli staje się problematyczny. Całe ryzyko inwestycji leży po stronie ubezpieczyciela, w związku z czym zmiana aktualnego portfolio w bardziej ryzykowne, ale również z wyższą stopą zwrotu, jest w niektórych przypadkach niewskazana, szczególnie że większość klientów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym preferuje gwarancje kapitału od większej stopy zwrotu. Solvency II, która obowiązuje od początku 2016 roku, ma na celu określenie pewnego rodzaju wytycznych i norm dla ubezpieczycieli, żeby inwestycje w aktywa mieściły się w obliczalnych ramach. W obecnej sytuacji trudno jest określić wpływ na rynek ubezpieczeniowy, natomiast można stwierdzić, że zarówno klienci, jak i ubezpieczyciele w obecnych czasach powinni rozważyć alternatywne możliwości lokowania kapitału lub zgodzić się na zwiększenie ryzyka podczas inwestycji.
EN
Low interest rates have led to a situation in which some investment products have become largely unprofitable (or less profitable) than they were a few years ago. An example of such an investment product is life insurance from an insurance fund on the German market. The guarantee of capital protection on the one hand and the guaranteed rate of return on the other hand, have led to the situation where such a product for insurers becomes problematic. The entire risk of the investment lies with the insurer, and therefore changing the current portfolio to riskier but also higher returns is in some cases inadvisable. In particular, most life insurance clients with an insurance capital fund prefer capital guarantees with higher return rates. Solvency II, which has been in operation since the beginning of 2016, seeks to define certain types of guidelines and standards for insurers so that asset investments “stick” in the computable framework. In the current situation, it is difficult to determine the impact on the insurance market, but it can be argued that both current clients and insurers should consider alternatives to investment in capital or agree to increase the risk in the investment.
Year
Pages
142-149
Physical description
Dates
published
2017-10-10
References
 • Bartels, H. i Veselčić, M. (2016). Zinsgarantien und Modellrisiko in Lebensversicherungen. Blätter Der DGVFM, (Preprints), 1–35, http://dx.doi. org/10.1007/s11857-009-0084-4
 • Berdin, E. i Gründl, H. (2015). The Effects of a Low Interest Rate Environment on Life Insurers. The Geneva Papers On Risk And Insurance – Issues And Practice, 40(3), 385–415, http://dx.doi.org/10.1057/gpp.2014.38
 • Bohnert, A., Born, P. i Gatzert, N. (2014). Dynamic hybrid products in life insurance: Assessing the policyholders’ viewpoint. Insurance: Mathematics And
 • Economics, 59(1), 87–99, http://dx.doi.org/10.1016/j. insmatheco.2014.09.003
 • Burkhart, T., Reuß, A. i Zwiesler, H. (2015). Participating life insurance contracts under Solvency II: inheritance effects and allowance for a Going Concern Reserve. European Actuarial Journal, 5(2), 203– 244, http://dx.doi.org/10.1007/s13385-015-0116-5
 • Christiansen, M.C. (2008). A sensitivity analysis concept for life insurance with respect to a valuation basis of infinite dimension. Insurance Mathematics And Economics, 42, 680–690, http://dx.doi:10.1016/j.insmatheco.2007.07.005
 • Chen, A. i Hieber, P. (2016). Optimal Asset Allocation in Life Insurance: The Impact of Regulation. ASTIN Bulletin, 46(3), 605–626, http:// dx.doi:10.1017/asb.2016.12
 • Deutsche Bundesbank. Pozyskano z: https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Statistiken/ Geld_Und_Kapitalmaerkte/Zinssaetze_Renditen/S510TTEZBZINS.pdf?__ (dostęp: 27.06.2017).
 • Eckert, J., Gatzert, N. i Martin, M. (2016). Valuation and risk assessment of participating life insur- Mathematics And Economics, 71(1), 382–393, http://dx.doi.org/10.1016/j.insmatheco.2016.10.006
 • El-Shagi, M. (2010). Capital controls and international interest rate differentials. Applied Economics, 42(6), 681–688, http://dx.doi:10.1080/ 00036840701720770
 • Eling, M. i Kiesenbauer, D. (2012). Does Surplus Participation Reflect Market Discipline? An Analysis of the German Life Insurance Market. Journal of Financial Services Research, 42(3), 159–185, http://dx.doi:10.1007/s10693-011-0113-z
 • Eling, M. i Kochanski, M. (2013). Research on lapse in life insurance what has been done and what needs to be done. Journal of Risk Finance Incorporating Balance Sheet, 14(4), 392–413, http://dx.doi.org/10.1108/JRF-12-2012-0088
 • Gatzert, N. i Martin, M. (2012). Quantifying credit and market risk under Solvency II: Standard approach versus internal model. Insurance: Mathematics And Economics, 51(3), 649–666, http://dx.doi.org/10.1016/j.insmatheco.2012.09.002
 • Gatzert, N. i Wesker, H. (2012). The impact of natural hedging on a life insurer‘s risk situation. Journal of Risk Finance Incorporating Balance Sheet, 13(5), 396–423.
 • Graf, S., Kling, A. i Ruß, J. (2011). Risk analysis and valuation of life insurance contracts: Combining actuarial and financial approaches. Insurance : Mathematics And Economics, 49(1), 115–125, http://dx.doi.org/10.1016/j.insmatheco.2011.02.008
 • Grzeszczak, R., Polska Izba Ubezpieczeń, Implementacja dyrektywy Wypłacalność II – perspektywa prawa europejskiego. Pozyskano z https://piu.org.pl/ public/upload/ibrowser/WU/WU1_2015/WU%201-2015%2001%20grzeszczak.pdf (28.06.2017)
 • Hayo, B. i Hofmann, B. (2006). Comparing monetary policy reaction functions: ECB versus Bundesbank. Empirical Economics, 31(3), 645–662, http://dx.doi:10.1007/s00181-005-0040-7
 • Höring, D. (2013). Will Solvency II Market Risk Requirements Bite? The Impact of Solvency II on Insurers’ Asset Allocation. The Geneva Papers On Risk And Insurance – Issues And Practice, 38(2), 250–273.
 • Jin, C. i Illing, G. (2015). “Interest Rate Trap”, or Why Does the Central Bank Keep the Policy Rate Too Low for Too Long? Scandinavian Journal of Economics, 117(4), 1256–1280, http://dx.doi:10.1111/sjoe.12118
 • Korzeniowska, A. (2015). Struktura oszczędności finansowych gospodarstw domowych w Polsce na tle wybranych krajów. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 239.
 • Martin, M. (2013). Assessing the model risk with respect to the interest rate term structure under Solvency II. Journal of Risk Finance Incorporating Balance Sheet, 14(3), 200–233, http://dx.doi.org/10.1108/JRF-11-2012-0083
 • Nolte, S. i Schneider, J.C. (2017). Don’t lapse intotemptation: a behavioral explanation for policy surrender. Journal of Banking And Finance, 79, 12–27,
 • http://dx.doi:10.1016/j.jbankfin.2017.02.011
 • Paetzmann, K. (2011). Discontinued German life insurance portfolios: rules-in-use, interest rate risk, and Solvency II. Journal of Financial Regulation & Compliance, 19(2), 17–138, http://dx.doi:10.1108/13581981111123843
 • Sauter, N., Walliser, J. i Winter, J. (2015). Tax incentives, bequest motives, and the demand for life insurance: evidence from a natural experiment in Germany. Journal of Pension Economics And Finance, 14(4), 525–553, http://dx.doi.org/10.1017/S1474747215000244
 • Sauter, N. (2014). Bequest motives and the demand for life insurance in east Germany. German Economic Review, 15(2), 272–286, http://dx.doi:10.1111/j.1468-0475.2012.00579.x
 • Sułkowska, W. (red.) (2013). Rynek ubezpieczeń współczesne problemy. Warszawa: Difin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1733-9758
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-65657623-4d93-46e5-81f4-45dc016fdc62
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.