PL EN


2015 | 2(3) | 137 - 147
Article title

Odmowa wydania poświadczenia bezpieczeństwa przez polskie służby ochrony państwa

Selected contents from this journal
Title variants
EN
The Refusal to Issue a Security Clearance by the Polish National Security Services
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęte są zagadnienia dotyczące dostępu do informacji niejawnych. Taki dostęp w przypadku informacji niejawnych objętych klauzulą co najmniej „poufne” możliwy jest po uzyskaniu poświadczenia bezpieczeństwa oraz odbyciu właściwego szkolenia. Osoba, która ma uzyskać poświadczenie bezpieczeństwa, musi dawać rękojmię zachowania tajemnicy. Organ odmawia wydania poświadczenia bezpieczeństwa w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja taka podlega kontroli zarówno w administracyjnym toku instancji, jak i przez sąd administracyjny.
EN
The article addresses the issues concerning the access to classified information. The access to classified information of at least “confidential” level is possible after obtaining a security clearance and completion of appropriate training. To obtain the security clearance, it is necessary to guarantee the maintenance of secrecy. The authority refuses to grant a security clearance through an administrative decision. Such a decision is subject to control both in the course of the administrative appellate procedure, as well as by the administrative court.
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Prawa i Administracji, m_karpiuk@wp.pl
References
 • Czuryk, M. (2015). Informacja w administracji publicznej. Zarys problematyki. Warszawa: Mirosław Karpiuk.
 • Dunaj, K. (2011). Zadania i kompetencje Rady Ministrów w sferze obronności i bezpieczeństwa państwa. W: M. Kubiak, M. Minkina (red.), Współczesne bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Uwarunkowania, relacje, zależności (cz. 1, s. 13–28 ). Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego.
 • Karpiuk, M. (2013). Prawo do sądu (rzetelnego procesu sądowego) i jego ochrona w prawie krajowym i międzynarodowym. W: D. Tyrawa (red.), Ewolucja prawa polskiego w dobie globalizacji (s. 19–39). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Karpiuk, M. (2014). Zakres działania służb specjalnych. W: M. Bożek, M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, Służby specjalne w strukturze władz publicznych. Zagadnienia prawnoustrojowe (s. 62–104). Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Postanowienie NSA z dnia 18 maja 2012 r. (2012). I OPP 12/12. LEX Nr 1260003.
 • Postanowienie WSA z dnia 10 kwietnia 2015 r. (2015). I SA/Łd 350/15. LEX Nr 1675443.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa. Dz. U. z 2010 r. Nr 258, poz. 1753.
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego. Dz. U. z 2014 r., poz. 253 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.
 • Wyrok WSA z dnia 16 kwietnia 2014 r. (2014). VIII SA/Wa 839/13. LEX Nr 1468443.
 • Wyrok WSA z dnia 7 sierpnia 2014 r. (2014). III SA/Gd 500/14. LEX Nr 1503981.
 • Wyrok WSA z dnia 28 sierpnia 2014 r. (2014) II SA/Go 441/14. LEX Nr 1519889.
 • Wyrok NSA z dnia 4 listopada 2014 r. (2014). II OSK 863/14. LEX Nr 1592162.
 • Wyrok WSA z dnia 14 kwietnia 2015 r. (2015). II SA/Wa 1243/14. LEX Nr 1730457.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-657027f8-5937-4551-901b-9a4d3188463d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.