PL EN


2018 | 12 | 1 | 59-65
Article title

Sytuacja społeczno-ekonomiczna studentów w kontekście wyboru kierunku studiów

Content
Title variants
EN
Students’ socio-economic situation and choosing a degree course
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp. Wybór kierunku studiów przez kandydata można analizować w odniesieniu do jego statusu ekonomicznego. Celem artykułu było zbadanie wpływu sytuacji społeczno-ekonomicznej studenta na wybór kierunku studiów. Materiał i metody. Ankietą objęto 514 studentów pierwszego roku PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Wyniki. W wyniku analiz stwierdzono, iż najkorzystniejszą sytuację materialną posiadali studenci kierunku ratownictwo medyczne, najmniej korzystną zaś na filologii, specjalność filologia rosyjska. U blisko 70,0% badanych oboje rodzice pracują i osiągają stałe dochody. Średni poziom dochodu netto na jedną osobę wyniósł 810,00 zł. Gospodarstwo domowe studenta liczyło średnio 3,9 osoby. Wnioski. Student PSW posiada dochody na 1 osobę w gospodarstwie domowym na poziomie do 1000 zł (blisko o 30% niższe niż przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w 2015 r. – GUS, 2016 w Polsce), z 3-4 osobami w gospodarstwie domowym, w którym oboje rodziców są aktywni zawodowo, głównie jako zatrudnieni u kogoś.
EN
Introduction. The moment students choose their degree course allows for analysing their economic situation. The aim of the article was to research the impact of socio-economic conditions on students’ selection of the degree course. Material and methods. The survey involved 514 first-year students of Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska. Results. In the research process, it was found that Emergency Medicine Department conducted the best analysis of the financial situation of students, whereas the students of Russian Philology Department were the least tested ones. In nearly 70.0% of the respondents, both parents work, having a steady income. The average level of net income amounted to PLN 810,00 per capita. The student’s household consisted of, on average, 3.9 persons. Conclusions. The average PSW student’s income per capita in the household falls in the range of up to PLN 1000, i.e. nearly 30% lower than the disposible monthly income per capita in 2015 (the Polish Central Statistical Office, 2016), with 3-4 persons in the household, in which both parents are professionally active.
Year
Volume
12
Issue
1
Pages
59-65
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
author
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
References
 • Chłoń-Domińczak, A. (2015). Regionalne uwarunkowania decyzji edukacyjnych – wybrane aspekty. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Diwan, V., Minj, C., Chhari, N., De Costa, A. (2013). Indian medical students in public and private sector medical schools: are motivations and career aspirations different? – studies from Madhya Pradesh. BMC Med Educ., 13, 127. Pobrane z: www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3851318. https://doi.org/10.1186/1472-6920-13-127.
 • Exposé Prezesa Rady Ministrów Jerzego Buzka podczas Posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10.11.1997 r. Pobrane z: www.sztuki.awardspace.info/serwis/exjbp.html.
 • Gasparski, W. (2004). Wykłady z etyki biznesu. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
 • GUS (2016). Sytuacja gospodarstw domowych w 2015 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych. Warszawa. Pobrane z: www.stat.gov.pl/download/gfx/.../pl/.../1/sytuacja_gospodarstw_domowych_ w_2015.pdf.
 • Heim, R. (1996). Problemsituation Studienbeginn. Ausgewählte Motive und Einstellungen von Studienanfängern und hochschuldidaktische Folgerungen für die sportwissenschaftliche Lehre. Sportunterricht, 45(2), 52–59.
 • Jakubowska, U. (2004). The evaluation of the state and democracy as predictors of poles’ adjustment to the new political system. W: T. Maruszewski (red.), Adaptacja do zmian (s. 239–252). Kolokwia Psychologiczne, t. 12, Warszawa: IP PAN.
 • Kosiba, G., Madejski, E., Jaworski, J. (2014). Motywy wyboru zawodu a pełnienie roli nauczyciela. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 67(3), 75–87.
 • Kucharski, A., Ligocka, M. (2012). Maturzyści o motywach i źródłach poszukiwania informacji dotyczących studiów. Opuscula Sociologica, 1, 45–57.
 • Kusurkar, R. A., Ten Cate, Th J., van Asperen, M., Croiset, G. (2011). Motivation as an independent and a dependent variable in medical education: A review of the literature. Med Teach, 33(5), e242–e262. https://doi.org/10.3109/0142159x.2011.558539
 • Mandrosz, J. (2002). Czynniki ograniczające racjonalność poglądów i zachowań politycznych. W: K. Skarżyńska (red.), Podstawy psychologii politycznej (s. 164–186). Poznań: Zysk i S-ka.
 • Michałowska, D. A. (2013). Wartości w świecie edukacji na początku XXI wieku. Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNS UAM.
 • Międzynarodowa Komisja do spraw Edukacji dla XXI wieku pod przewodnictwem Jacques’a Delorsa (1998). Raport dla UNESCO. Edukacja: jest w niej ukryty skarb. Warszawa. Pobrane z: www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/4_Filary_Raport_Delorsa.pdf.
 • Pemmer, G. (2009). Berufswahl Sportlehrer. Wien: Diplomarbeit.
 • Piecuch, A., Makowska, J., Sarnocińska, J., Kozłowska-Wojciechowska, M. (2013). Socjalizacja studentów farmacji WUM do roli zawodowej aptekarza. Farm Pol., 69(3), 154–158.
 • Polcyn-Radomska, M. A. (2014). Wartość, znaczenie i uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego. Kwartalnik Naukowy, 1(17), 216–233.
 • Smoleń, E. (2014). Motywy wyboru kierunku studiów pielęgniarstwo w opinii studentów. Pielęgniarstwo XXI wieku, 3(48), 31–36.
 • Stewart, F. H., Shields, W. C., Hwang, A. C. (2016). A prescription for real security [editorial]. Contraception, 70, 179–181. https://doi.org/10.1016/j.contraception.2004.06.002
 • Wasielewski, K. (2012). Zmiany poziomu aspiracji edukacyjnych młodzieży jako efekt adaptacji do nowych warunków społeczno-ekonomicznych. W: M. Zahorska, Zawirowania systemu edukacji. Z perspektywy msocjologicznych warsztatów badawczych (s. 72–84). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Wróżyńska, H. (2007). Rola i znaczenie wykształcenia w świadomości dorosłego człowieka w opinii studentów. Homines Hominibus, 1(3), 23–36.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-6081
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-657854fd-5fc7-46d6-bc7d-af1fbf91ee70
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.