PL EN


2018 (R. XVII) | 2(68) | 69-82
Article title

Richard Wroczyński (1909–1987) – Life and Work

Content
Title variants
PL
Ryszard Wroczyński (1909–1987) – życie i dzieło
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono główne drogi życia i twórczości naukowej oraz pracy dydaktycznej Ryszarda Wroczyńskiego (1909–1987) – pedagoga i historyka oświaty i myśli pedagogicznej, jednego z głównych twórców polskiej pedagogiki społecznej. W latach 1955–1979 Wroczyński był profesorem Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Kontynuował i twórczo rozwijał koncepcję pedagogiki społecznej Heleny Radlińskiej. Główne obszary zainteresowań badawczych Wroczyńskiego dotyczyły dziejów, teorii oraz metodologii pedagogiki społecznej. Dostrzegając i analizując wychowawcze funkcje wpływów środowiska, społeczeństwa oraz kultury, zbudował koncepcję pedagogiki środowiskowej oraz wychowania przedszkolnego, w której pierwszoplanową rolę inicjatora i koordynatora działań wychowawczo-opiekuńczych miała odgrywać szkoła (szkoła środowiskowa). Podkreślał i wprowadzał w życie konieczność kształcenia pedagogów na poziomie uniwersyteckim. Główne dzieła Wroczyńskiego: Organizowanie środowiska wychowawczego (współred. Tadeusz Wujek, 1967), Metodologia pedagogiki społecznej (współred. Tadeusz Pilch, 1974), Pedagogika społeczna (1974, 1976, 1979, 1985), Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu (1979, 1985), Dzieje oświaty polskiej 1975–1945 (1980, 1987, 1996), Dzieje oświaty polskiej do roku 1795 (1983, 1987, 1996). Wroczyński wychował wielu uczniów, którzy kontynuują i rozwijają jego dzieło.
EN
The article presents the main paths of life and work of the scientific and educational work of Richard Wroczyński (1909–1987) – pedagogue and historian of education and educational thought, one of the main founders of Polish social pedagogy. Between 1955 and 1979 Wroczyński was a professor at the Academy of Physical Education in Warsaw. In the period of 1957–1979 he led the Department of Social Pedagogy at the University of Warsaw. He continued and creatively developed concepts of social pedagogy of Helena Radlińska. The main areas of his research interests were: history, theory and methodology of social pedagogy. Observing and analyzing the educational functions of communal, societal and cultural influences he built the concept of social environment education and education outside school, in which school was supposed to play, the leading role of the initiator and coordinator of education and care (concept of community school). He stressed and put into practice the necessity to train teachers at university level. Major works of Richard Wroczyński: Organizing educational environment (co-editor Tadeusz Wujek, 1967), Methodology of social pedagogy (co-editor Tadeusz Pilch, 1974), Social pedagogy (1974, 1976, 1979, 1985); Contemporary history of physical education and sport (1979, 1985), History of Polish education from 1975 to 1945 (1980, 1987, 1996), History of Polish education until 1795 (1983, 1987, 1996). Wroczyński raised many students who continue and develop his work.
Issue
Pages
69-82
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Warszawski
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
References
 • Idee dramatów Aleksandra Świętochowskiego na tle pozytywizmu warszawskiego [The concepts of Alexander Świętochowski’s dramas set against the background of Warsaw positivism], “Prace Historyczno-Literackie”, Kraków 1934.
 • Programy oświatowe Pozytywizmu w Polsce na tle społecznym i gospodarczym [Positivism’s education programs in Poland and their social and economic background], Nasza Księgarnia, Warszawa 1949.
 • Myśl pedagogiczna i programy oświatowe w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX w., [Pedagogical thought and education programs in the Polish Kingdom in the late nineteenth and early twentieth century], wyd. 2, PZWS, Warszawa 1963.
 • Praca oświatowa. Rozwój, systemy, problematyka [Education work. Development, systems, problematics], Nasza Księgarnia, Warszawa 1965.
 • Pedagogika pozytywizmu warszawskiego [The pedagogy of Warsaw positivism], Ossolineum, Wrocław 1958.
 • Wprowadzenie do pedagogiki społecznej [An introduction to social pedagogy], PWN, Warszawa 1965.
 • Wychowanie poza szkołą [Education outside of school], PZWS, Warszawa 1968.
 • Edukacja permanentna. Problemy. Perspektywy [Permanent education. Problems. Perspectives], PWN, Warszawa 1973, wyd. 2, 1976.
 • Pedagogika społeczna [Social Pedagogy], PWN, Warszawa 1974, 1976, 1979, 1985.
 • Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu [A world history of physical education and sport], Ossolineum, Wrocław 1979, 1985.
 • Dzieje oświaty polskiej do r. 1795 [History of Education in Poland to 1795], PWN, Warszawa 1983, 1987, 1996.
 • Dzieje oświaty polskiej 1795–1945 [History of Education in Poland 1795–1945], PWN, Warszawa 1980, 1987, 1996.
 • Marian Falski i reformy szkolne w Rzeczypospolitej [(Marian Falski and school reform in the Republic], PWN, Warszawa 1988.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-657e51e9-fa52-4b78-9293-c61e14e9821c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.