PL EN


2019 | 2/44 | 11-32
Article title

Subjectivity in (of) Education. The Perspective of the Gospel

Selected contents from this journal
Title variants
PL
Podmiotowość (w) edukacji. Perspektywa ewangeliczna
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In the article, we concentrate on the role of the form teacher and pupil in the processes of the humanity formation. We deduce this from the main source of Christian knowledge, which is the Gospel. From this perspective, we indicate the activity of one more upbringing subject who is God seen as a person. In the processes of upbringing inspired by the Gospel, we have to deal with the triad, which comprise of the pupil, form teacher – man and form teacher – God. We seek the answer to the question about understanding the relationship between subjectivity of upbringing and education, which source means the Gospel. It opens new possibilities of development and the feeling of sense of own dignity of both the form teacher and pupil. The crucial role in this process one can designate to the religious education, which aim is to support the man in developing his humanity and achieving its completeness. In these processes, it can appear important to respect the assumption of the pedagogy of accompaniment and witness. These assumptions not only refer to the distinctive tasks of each of the subjects, but they also sensitise the cooperative basis of activity undertaken by each of them.
PL
W artykule podejmujemy refleksję nad miejscem oraz rolą wychowawcy i wychowanka w procesach kształtowania człowieczeństwa. Wyprowadzamy ją z głównego źródła wiedzy chrześcijańskiej, jakim jest Ewangelia. Z tej perspektywy wskazujemy na działanie jeszcze jednego podmiotu wychowania, jakim jest osobowy Bóg. W procesach wychowania inspirowanych Ewangelią mamy zatem do czynienia ze swego rodzaju triadą, którą tworzą: wychowanek, wychowawca–człowiek i wychowawca–Bóg. Poszukujemy odpowiedzi na pytanie o rozumienie związków zachodzących pomiędzy podmiotowością wychowania i edukacją, której źródłem jest Ewangelia. Otwiera ona nowe możliwości rozwoju i poczucia własnej godności zarówno wychowawcy, jak i wychowanka. Istotną rolę w tym procesie można przyznać edukacji religijnej, której celem jest wspomaganie człowieka w rozwijaniu jego człowieczeństwa i osiąganiu jego pełni. W procesach tych ważne może okazać się respektowanie założeń pedagogiki towarzyszenia i świadectwa. Założenia te odnoszą się do odmiennych zadań każdego z podmiotów, ale też uwrażliwiają na wspólne podstawy działania każdego z nich. Oznacza to, że edukacja religijna ma charakter kształcenia humanistycznego i religijnego.
Year
Volume
Pages
11-32
Physical description
Contributors
author
References
 • Archer, Margaret Scotford, Andrew Collier, Douglas V. Porpora. Transcendence. Critical Realism and God. London and New York: Routledge, 2004.
 • Brożek, Bartosz. “O pojęciu osoby”. In: Polonia restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości, eds. Wit Pasierbek, Anna Teresa Budzanowska, 359–378. Kraków: MNiSW, Akademia Ignatianum, 2019.
 • Cichosz, Wojciech. Pedagogia wiary we współczesnej szkole katolickiej. Warszawa: TYPO 2, 2010.
 • Dziaczkowska, Lucyna. “Podmiotowość”. In: Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, eds. Krystyna Chałas, Adam Maj, 781–785. Radom: POLWEN, 2016.
 • John Paul II. Fides et ratio. Libreria Editrice Vaticana, 1998.
 • Catechism of the Catholic Church. Bloomsbury Publishing PLC, 2002.
 • Kochel, Jan. Katecheza królestwa niebieskiego. Studium biblijno-katechetyczne Ewangelii Mateusza. Opole: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, 2005.
 • Krąpiec, Mieczysław Albert. “Człowiek – interpretacja filozoficzna”. In: Encyklopedia katolicka, vol. III, eds. Romuald Łukaszczyk, Ludomir Bieńkowski, Feliks Gryglewicz, 814–817. Lublin: TN KUL, 1979.
 • Krysztofik, Janusz, Anna Walulik. “Edukacja religijna i jej miejsce w ponowoczesności”. Studia Katechetyczne. Współczesne ujęcia edukacji religijnej 12 (2016): 35–50.
 • Marek, Zbigniew. “Duchowość, religia i wychowanie”. Pedagogika Społeczna 1 (2015): 9–22.
 • Marek, Zbigniew. Pedagogika towarzyszenia. Perspektywa tradycji ignacjańskiej. Kraków: Akademia Ignatianum, 2017.
 • Marek, Zbigniew. Podstawy wychowania moralnego. Kraków: WSFP Ignatianum, WAM, 2005.
 • Marek, Zbigniew. Religia pomoc czy zagrożenie dla edukacji. Kraków: WAM, 2014.
 • Marek, Zbigniew, Anna Walulik. Pedagogika świadectwa. Perspektywa antropologiczno-kerygmatyczna. Kraków: Akademia Ignatianum, 2019.
 • Nowak, Marian. “Pedagogika personalistyczna”. In: Pedagogika, eds. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski, 232–247. Warszawa: PWN, 2005.
 • Papieska Rada Iustitia et Pax. Kompendium nauki społecznej Kościoła. Kielce: Jedność, 2005.
 • Stola, Krzysztof. “Podmiot”. In: Encyklopedia katolicka, vol. XV, ed. Edward Gigilewicz, 946–947. Lublin: TN KUL Jana Pawła II, 2011.
 • Waga, Leszek. “Integration of Pedagogical Knowledge in the Light of Questions about the Empirical Foundations of General Pedagogy and Understanding of the Concept of Generality”. Peadagogia Christiana 2/42 (2018): 65–83.
 • Walulik, Anna. Moderacyjne i synergiczne kształtowanie dorosłości. Propozycja typologii znaczeń wiedzy religijnej. Kraków: WSFP Ignatianum, WAM, 2011.
 • Wons, Krzysztof. Gdy Bóg przychodzi w ciemnościach. Kraków: Salwator, 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6585d5e3-eab8-4c0e-969b-136f755b6703
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.