PL EN


2014 | 2 (349) | 40-53
Article title

Czynniki otoczenia kształtujące system dystrybucji przedsiębiorstwa

Authors
Content
Title variants
EN
Factors of the Environment Shaping the Enterprise’s Distribution System
RU
Факторы окружающей среды, формирующие систему распределения на предприятии
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem rozważań jest wskazanie możliwości i potencjału, który tkwi w dystrybucji oraz czynników wpływających na jego kształtowanie. Współcześnie dystrybucja nabiera coraz większego znaczenia. Podejście systemowe natomiast stanowi jeden z ważniejszych aspektów nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem i jest szczególnie istotne w kształtowaniu szeroko rozumianej polityki dystrybucji tj. orientacji marketingowo-logistycznej przedsiębiorstwa. W Polsce na wybór, rozwój i kształtowanie systemu dystrybucji duży wpływ wywiera zespół czynników otoczenia przedsiębiorstwa. Mając lub mogąc mieć wpływ na jego działalność, tworzą dla niego określone możliwości rynkowe, jak również stanowią pewne zagrożenia, warunkując przez to jego funkcjonowanie. W pracy zastosowano następujące metody badawcze: - krytyczno-poznawczą analizę dorobku teoretycznego zawartego w krajowej i zagranicznej literaturze przedmiotu, - dokonano analizy wybranych czynników mających wpływ na kształtowanie systemu dystrybucji, która pozwoli rozpoznać i zdiagnozować badane zjawisko. Czynniki zidentyfikowano i ujęto w dwóch kategoriach, tj. endogeniczne związane z możliwościami przedsiębiorstwa, spośród których opisano m.in. zasoby finansowe, ludzkie i rzeczowe, zdolności do budowania relacji, związków lojalnościowych i partnerskich stosunków z klientami i zaangażowanie ich w proces tworzenia wartości dostarczanej na rynek, a także wpływ wybranych cech oferowanego nabywcom produktu. a ponadto potencjał ofertowy, tj. strategię wobec klientów (rynki docelowe, jak i podmioty uczestniczące w procesie dystrybucji – pośrednicy) oraz konkurentów przedsiębiorstwa. Drugą kategorią czynników są czynniki egzogeniczne wpływające na system dystrybucji przez oczekiwania i możliwości segmentu nabywców, przedsiębiorstwa konkurencyjne oraz konkurencyjne łańcuchy podaży, czy ukształtowane struktury dystrybucji na rynku. W ich obrębie zwrócono uwagę m.in. na uwarunkowania: geograficzne, ekonomiczne, techniczne, społeczne, tj. związane z otoczeniem rynkowym przedsiębiorstwa. Autorka, prezentując wpływ uwarunkowań na system dystrybucji zakłada, że określenie wzajemnych relacji i zależności między poszczególnymi elementami, stanowi podstawę do wyodrębnienia kluczowej zmiennej endogenicznej i egzogenicznej. W badaniach nad czynnikami analiza wykazała brak pojedynczej zmiennej endogenicznej czy egzogenicznej, ponieważ są one ze sobą ściśle powiązane i wpływają na rozwój systemu dystrybucji w sposób synergiczny. Z tego wynika, że najbardziej pożądany system dystrybucji jest wypadkową zespołu czynników, rezultatem ich wspólnego działania.
EN
An aim of considerations is to indicate the opportunities and potential sticking in distribution as well as the factors affecting formation thereof. Contemporarily distribution becomes more and more important. On the other hand, the system approach is one of more important aspects of the up-to-date management of an enterprise and is particularly important in formation of the distribution policy in a broad sense, i.e. enterprise’s marketing and logistic orientation. In Poland, the choice, development and formation of the system of distribution are affected to a high degree by a set of factors of the enterprise’s environment. Having or potentially having an influence on its activities, they form for it definite market opportunities as well as are certain threats, thus determining its functioning. In her work, the author applied the following research methods: - a critical cognitive analysis of the theoretical achievements contained in the national and foreign literature of the subject; - carried out an analysis of the selected factors affecting formation of the system of distribution, which will allow recognition and diagnosis of the phenomenon in question. The factors are identified and discussed in the two categories, i.e. endogenous connected with enterprise’s opportunities, among which there are described, inter alia, financial, human and material resources, abilities to build relations, loyalty ties and partner relationships with customers and involvement thereof in the process of creation of the value delivered to the market as well as influence of the selected features of the product being offered to purchasers, and, moreover, the offer potential, i.e. the strategy towards customers (the target markets as well as the subjects participating in the distribution process, agents) and enterprise’s competitors. The second category of factors are the exogenous factors affecting the system of distribution through expectations and possibilities of the segment of buyers, competitive enterprises and competitive supply chains or the shaped structures of distribution in the market. Within them, the author paid attention, inter alia, to the geographical, economic, technical and social determinants, i.e. those connected with the enterprise’s market environment. The author presenting the impact of the determinants on the system of distribution assumes that determination of mutual relations and dependences between individual elements is a basis for singling out the key endogenous and exogenous variable. In the surveys carried out on the factors, the analysis showed lack of any single endogenous or exogenous variable as they are closely connected with one another and affect development of the system of distribution in a synergic way. This means that the most desirable system of distribution is a resultant of a set of factors, a result of their joint action.
RU
Цель рассуждений – указать возможности и потенциал, которым располагает система распределения, а также факторов, влияющих на его формирование. В настоящее время распределение приобретает все большее значение. Системный же подход – один из более важных аспектов современного управления предприятием, и он особенно существен в формировании политики распределения в широком смысле, т.е. маркетингово-логистической ориентировки предприятия. В Польше на выбор, развитие и формирование системы распределения большое влияние оказывает группа факторов окружающей среды предприятия. Влияя в действительности или по возможности на его деятельность, они создают для него определенные рыночные возможности, а также представляют собой некоторые угрозы, обусловливая таким образом его функционирование. В работе применили следующие исследовательские методы: - критически-познавательный анализ теоретических достижений, содержащихся в национальной и зарубежной литературе предмета; - провели анализ избранных факторов, оказывающих влияние на формирование системы распределения, который позволит раскрыть и провести диагноз исследуемого явления. Факторы выявили и выразили в двух категориях, т.е. эндогенные факторы, связанные с возможностями предприятия, в числе которых описали, в частности, финансовые, человеческие и материальные ресурсы, способности строить отношения, связи лояльности и партнерские связи с клиентами и их вовлечение в процесс создания ценности, поставляемой на рынок, а также влияние избранных свойств предлагаемого покупателям продукта, и, кроме того, потенциал предложения, т.е. стратегию по отношению к клиентам (целевые рынки, равно как и субъекты, принимающие участие в процессе распределения, т.е. посредники), а также конкурентов предприятия. Вторая кате- гория факторов – экзогенные факторы, влияющие на систему распределения посредством ожиданий и возможностей сегмента покупателей, предприятийконкурентов и конкурентных цепей предложения или же сформировавшихся структур распределения на рынке. Среди них внимание обратили, в частности, на обусловленности: географические, экономические, технические, общественные, т.е. связанные с рыночной средой предприятия. Автор, представляя влияние обусловленностей на систему распределения, предполагает, что определение взаимоотношений и зависимостей между от- дельными элементами представляет собой основу для выделения основной эндогенной и экзогенной переменной. В исследованиях факторов анализ указал на отсутствие единичной эндогенной или экзогенной переменной, поскольку они тесно связаны друг с другом и влияют на развитие системы распределения синергическим образом. Их этого вытекает, что наиболее желательной системой распределения является результирующая величина набора факторов, результат их совместного действия.
Year
Issue
Pages
40-53
Physical description
Dates
published
2014-03-2014-04
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ejkp@op.pl
References
 • Czubała A. (2001), Dystrybucja produktów, PWE, Warszawa.
 • Domański T., Kowalski P. (1998), Marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Łódź.
 • Drucker P. (1994), Skuteczne zrządzanie – zadania ekonomiczne a decyzje związane z ryzykiem, Czytelnik, Kraków.
 • Dworecki S.E. (1999), Zarządzanie logistyczne, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku, Pułtusk.
 • Frankowska M., Jedliński J. (2011), Efektywność systemu dystrybucji, PWE, Warszawa.
 • Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W. (2011), Marketing, punkt zwrotny w nowoczesnej firmie, PWE, Warszawa.
 • Helfera J.P, Orsoni J. (1998), Marketing, Libraire Vuibert, Paris.
 • Kempny D. (2001), Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa.
 • Kopaliński W. (1971), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Lambin J. J. (2001), Strategiczne zarządzanie marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Stern L.W., El-Ansary A.I., Coughlan A.T., (1996), Marketing Channels. Prentice Hall Saddle River.
 • Tarondeau J.C, D. Xardel D (1999), Dystrybucja, „Que je sais?”, Assimil Polska, Kraków.
 • Żabiński L. (red.) (2002), Marketing globalny i jego strategie. Uwarunkowania. Podstawowe opcje. Instrumenty. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 • Żabińska T. (red.) (2004), Marketing strategiczny i relacyjny. Węzłowe kierunki i metodyka badań. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 • Vahlens Grosses Marketing Lexikon (1992), Herausgegeben von H. Diller, Verlag Franz Vahlen GmbH, Munchen.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-658e0906-421f-4da7-9fad-573716900fd5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.