Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2008 | 3(5) | 71-90

Article title

Odnowa kompetencji organizacyjnych na przykładzie polskich firm postsocjalistycznych w okresie transformacji gospodarczej

Content

Title variants

EN
Renewal of Organizational Competencies: The Case of Polish ex-Socialist Companies in the Economic Transition Period

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Obalenie centralnie sterowanych systemów ekonomicznych w krajach Europy Wschodniej i Środkowej stanowi bezprecedensową sytuację, w której firmy, rynki oraz systemy społeczne i instytucjonalne znajdują się w trakcie całkowitej rekonstrukcji. Zmiana środowiska zmusza polskie firmy postsocjalistyczne do szukania strategii i zasad organizacyjnych dostosowanych to radykalnie innego kontekstu społecznoekonomicznego. Na podstawie badania opartego na długookresowym studium przypadku trzech firm przemysłowych, które przetrwały pierwsza dekadę procesu transformacji gospodarczej, w pracy tej analizujemy, jak polskie firmy postsocjalistyczne przystosowują się do nowych turbulentnych warunków gospodarki rynkowej, skupiając się w szczególności na tym, jak budują one nowe kompetencje. Zadajemy sobie również dwa dodatkowe pytania: jaka jest rola historii i ścieżki zależności i jak budowanie kompetencji współewoluuje wraz ze zmieniającym się otoczeniem. Analiza wynikowa badania, przeprowadzona zgodnie z metodologią zaproponowaną przez Hubermana i Milesa (1991), obejmuje role aktorów w budowie kompetencji, procesy budowy kompetencji oraz siły napędowe budowania kompetencji. Niniejsze studium przypadku pokazuje, że zdolność regulacji stanowi podstawowy składnik dynamicznych zdolności i czynnik pośredniczący w tworzeniu nowych kompetencji. Dlatego w kontekście poprzełomowej dekonstrukcji strategiczna odnowa wymaga pojawienia się nowych procesów regulacji opartych na głęboko zmodyfikowanych systemach znaczenia, dominacji i legitymizacji (Giddens 1987). Sugerujemy, że wnioski te można rozszerzyć na inne poprzełomowe sytuacje, odznaczające się gwałtowną zmianą środowiska.
EN
The abolition of centralized economy systems in Eastern and Central European countries is an unprecedented situation in which firms, markets, social and institutional systems undergo a process of complete reconstruction. Changes in their economic environment make Polish post-socialist firms to invent strategies and organizational designs adapted to the post-rupture context of economic transition. On the basis of a long-term case study of three ex-socialist Polish firms which have survived the first decade of the economic transition, we analyze how these firms adapt to the new social-economic environment and more precisely how they build new competencies. Two additional questions are also addressed: first, the role of history and path dependence in the process of building new competencies and second, the co-evolution of competence-building with the environment. The analysis of data based on the methodology proposed by Huberman and Miles (1991) focuses on: the role of actors, the processes of competence-building and competence-building driving forces. The main conclusion drawn is that the regulation capacity is a key component of dynamic capabilities and a mediating variable of building new competencies. Therefore, in the post--rupture deconstruction context strategic renewal necessitates the emergence of a new regulation process based on deeply modified signification, domination and legitimization structures (Giddens, 1987). We suggest that this result could be extended to other post-rupture contexts marked by rapid environmental change.

Contributors

 • CERAM Business School
 • University of Nice – Sophia Antipolis

References

 • Barney J.B. (1991). "Firm Resources and Sustained Competitive Advantage", Journal of management, 1.17, nr 1, s. 99-120.
 • Boehlke J. (1966). "Współpraca przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym a bariery rozwoju", w: S. Sudoł, W. Karaszewski (red.), Proces transformacji rynkowej przedsiębiorstw. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 206-208.
 • Burns T., Stalker G.M. (1961). The management of innovation. London: Tavistock.
 • Capron L., Dussauge P., Mitchell W. (1998). "Resource redeployment following horizontal acquisitions in Europe and North America, 1988-1992", Strategic Management Journal, t.19, nr 7, s. 631-661.
 • Chiesa V., Manzini R. (1997). "Competence Levels within firms. A Static and Dynamic Analysis", w: R. Sanchez, A. Heene (red.), Competence-based strategic management. New York: Wiley, s. 195-214.
 • Clark K.B., Fujimoto T. (1991). Product Development Performance. Strategy, Organization, and Management in the World Auto Industry. Boston: Harvard Business School Press.
 • Cohen W.M., Levinthal D.A. (1990). "Absorptive capacity. A new perspective on learning and innovation", Administrative Science Quarterly, t. 35, s. 128-152.
 • Cool K. (2000). "La durabilité des ressources uniques", w: Quélin B., Arrègle J.L., (red.), Le management stratégique des compétences, Paris: Ellipses, s. 127-154.
 • Desreumaux A. (1986). "Formation des structures d'entreprise. Revue des travaux et quelques hypothèses", Economies et Sociétés, Séries Sciences de Gestion, t. XX, nr 6, czerwiec, s. 3-41.
 • Dougherty D. (1992). "Interpretative barriers to successful product innovation in large firms", Organization Science, t. 3, s. 179-202.
 • Durand T. (2000). "L'alchimie de la compétence", Revue Française de Gestion, styczeń-luty, nr 127, s. 84-102.
 • Einsenhardt K.M., Martin J.A. (2000). "Dynamic Capabilities. What are they?", Strategic Management Journal, t. 21,8.1105-1121.
 • Favereau O. (1989). "Marchés interne, marchés externes", Revue économique, nr 2, s. 278-328.
 • Favereau O. (1997). "L'incomplétude n'est pas le problème, c'est la solution", w: B. Reynaud (red.), Les limites de la rationalité, t. 2 Lesßgures du collectif. Paris: Editions la découverte, s. 219-234.
 • Giddens A. (1987. La constitution de la société. Paris: PUF
 • Grant R.M. (1991). "The Resource-Based Theory of Competitive Advantage. Implications for Strategy Formulation", California Management Review, t. 33, nr 3, s. 114-135.
 • Haffer M. (1996). "Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw", w: S. Sudoł, W. Karaszewski (red.), Proces transformacji rynkowej przedsiębiorstw. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 96-125.
 • Hamel G. (1994). "The concept of core competencies", w: G. Hamel, A. Heene (red.), Competence Based Competition. New York: Wiley.
 • Hamel G., Prahalad C. (1994). Competing for the Future. Boston: Harvard Business School Press.
 • Hatchuel A. (1997). "Fondements des savoirs et légitimité des règles", w: B. Reynaud (red.), Les limites de la rationalité, t. 2 Les figures du collectif. Paris: Editions la découverte, s. 183-210.
 • Helfat C.E., Raubitschek R.S. (2000). "Product sequencing, co-evolution of knowledge, capabilities and products", Strategic Management Journal, t. 21, s. 961-979.
 • Huberman M., Miles M. (1991). Analyse des données qualitatives, Bruxelles: De Boeck-Wesmael.
 • Kaminska-Labbé R. (2001). Processus déformation des stratégies et émergence de nouvelles compétences or-ganisationnelles au sein des entreprises anciennement socialistes dans le contexte d'une économie de marché émergente. Le cas de la Pologne, praca doktorska obroniona na University of Nice-Sophia Antipolis.
 • Karaszewski W. (1996). "Inwestycje", w: S. Sudoł, W. Karaszewski (red.), Proces transformacji rynkowej przedsiębiorstw. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 173-192.
 • Karpinska-Mizielinska W, Smuga T. (1997). Zmiany relacji własnościowych i ich wpływ na poprawę efektywności gospodarowania w długim okresie. Warszawa: Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych.
 • Lewin A.Y., Long C.P., Carroll T.N. (1999). "The Coevolution of New Organizationals Forms", Organization Science, t.10, nr 5, s. 535-550.
 • Lewin A.Y., Volberda H.W. (1999). "Prolegomena on Coevolution. A Framework for Research on Strategy and New Organizational Form", Organization Science, t.10, nr 5, s. 519-534.
 • Lewis M.A., Gregory M.J. (1996). "Developing and applying a process approach to competence analysis", w: R. Sanchez, A. Heene, H. Thomas (red.), Dynamics of Competences-Based Competition. Theory and Practice in the New Strategic Management, Oxford, U.K., New York: Pergamon, s. 141-164.
 • March J. G. (1991). "Exploration and exploitation in organizational learning", Organization Science, t. 2, s. 71-87.
 • McKelvey B. (1997). "Quasi-natural Organization Science", Organization Science, t. 8, nr 4, s. 352-380.
 • Meschi P.X. (1998). "Les logiques financières de la croissance dans les firmes d'Europe centrale", Revue Française de Gestion, nr 117, s. 91-99.
 • Mucchielli A. (1991). Les méthodes qualitatives, QSJ, Paris: PUF.
 • Nelson R.R., Winter S.G. (1982). An Evolutionary Theory of Economie Change. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
 • Penrose E. (1959). The Theory of the Growth of the Firm. Oxford: Basil Blackwell & Mott Ltd.
 • Powell W.W., Koput K.W., Smith-Doerr L. (1996). "Interorganizational collaboration and the locus of innovation", Administrative Science Quarterly, t. 41, nr l, s.116-145.
 • Reynaud B. (1997). "L'indétermination de la règle et la coordination", w: B. Reynaud (red.), Les limites de la rationalité, t. 2 Les figures du collectif. Paris: Editions la découverte, s. 235-254.
 • Reynaud B. (1998). "Les propriétés des routines, outils pragmatiques de décision et mode de coordination collective", Sociologie du travail, nr 4, s. 465-477.
 • Reynaud J.D. (1993). Les règles du jeu. l'action collective et la régulation sociale. Paris: A. Colin.
 • Reynaud J.D. (1999). Le conflit, la négociation et la règle, wyd. 2. Toulouse: Octarès. Reynaud E., Reynaud J.D. (1994). "La régulation conjointe et ses dérèglements", Le travail humain, t. 57, nr 3, s. 227-238.
 • Rumelt R.P. (1994). "Foreword to Competence-Based Competition", w: G. Hamel, A. Heene, Compétence Based Competition. New York: Wiley, s. 14-19.
 • Sachs K. (1992). Spécificité de l'outil industriel polonais, comment investir? Analyse financière, 2 kwartał, s. 44-50.
 • Sanchez R., Heene A, Thomas H. (1996). Dynamics of Competences-Based Competition. Theory and Practice in the New Strategic Management. Oxford, U.K, New York: Pergamon.
 • Sudoł S. (1996a). "Wprowadzenie", w: S. Sudoł, W. Karaszewski (red.), Proces transformacji rynkowej przedsiębiorstw. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 7-14.
 • Sudoł S. (1996b). "Wnioski ogólne wynikające z empirycznego badania przedsiębiorstw w okresie transformacji", w: S. Sudoł, W. Karaszewski (red.), Proces transformacji rynkowej przedsiębiorstw. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 291-323.
 • Teece D.J., Rumelt R.P., Dosi G., Winter S.G. (1994). "Understanding Corporate Coherence. Theory and Evidence", journal of 'Economic Behavior and Organization, t. 23, nr 1, s. 1-30.
 • Teece D.J., Pisano G., Shuen A. (1997). Dynamic Capabilites and Strategic Management, Strategic Management Journal, 1.18, nr 7, s. 509-533.
 • Van den Bosch F.A., Volberda H.W., Boer M. (1999). Coevolution of Firm Absorptive Capacity and Knowledge Environment. Organizational Forms and Combinative Capabilities. Organization Science, 1.10, nr 5,s.551-568.
 • Wernerfelt B. (1984). "A Resource-Based View of the Firm", Strategic Management Journal, t. 5, nr 2, s. 171-180.
 • Yin R.K. (1989. Case study research. Design and methods. London: Sage.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-6591af9f-708e-4650-b1eb-bedd7b3dec81
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.