PL EN


2018 | 65 | 12: Homiletyka | 5-29
Article title

Reclaiming Biblical Relevance in Preaching. The Necessary and Sufficient Conditions of Biblical Relevance in Preaching

Authors
Title variants
PL
Przywracanie relewancji biblijnej w przepowiadaniu. Warunki konieczne i wystarczające relewancji biblijnej w głoszeniu słowa Bożego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The desired outcome of biblical communication is application – the process of the listener relating his or her life to the truth of God’s word. Consequently, the goal of biblical communication is relevance – the process of relating truth of God’s word to the listener. At the heart of the biblical equation of communication stands the question of the necessary and sufficient conditions which must obtain for a sermon to count as being biblically relevant. The article analyzes the content and form of biblical communication seeking to determine its relationship to the consciousness of the listener (intellect, affection and will). The paper contends for an objective foundation of biblical relevance found in the biblical content always aiming at the will of the listener and the biblical form framing the content for the intellect of the hearer. The sermon is biblically relevant to the extent to which the above relationships obtain in the process of communication.
PL
Pożądanym rezultatem komunikacji biblijnej jest aplikacja – proces, w którym słuchacz odnosi do swojego życia prawdę zawartą w słowie Bożym. Wskutek tego celem komunikacji biblijnej jest relewancja – proces odnoszenia prawdy Bożego słowa do słuchacza. W sercu tego równania komunikacji biblijnej znajduje się pytanie o warunki konieczne i wystarczające, które musi spełniać kazanie, aby być uznanym za relewantne biblijnie. Artykuł ten analizuje materię i formę komunikacji biblijnej starając się określić ich relację do świadomości słuchacza (rozumu, uczuć i woli). Stwierdza się w nim, że obiektywna podstawa relewancji biblijnej zawarta jest w treści biblijnej zawsze nakierowanej na wolę słuchacza oraz w formie biblijnej ujmującej treść w pewne ramy na potrzeby rozumu słuchacza. Kazanie jest relewantne biblijnie w takim zakresie, w jakim powyższe relacje występują w procesie komunikacji.
Contributors
author
References
  • Bibby, Reginald. Fragmented Gods: The Property and Potential of Religion in Canada. Toronto: Irwin Publishing, 1987.
  • Collins, John J. “Introduction: Towards the Morphology of a Genre.” Semeia 1979, 14: 1-20.
  • Fee, Gordon and Stuart, Douglas. How to Read the Bible for All Its Worth: A Guide to Understanding the Bible. Grand Rapids: Zondervan, 1982.
  • Greidanus, Sidney. The Modern Preacher and the Ancient Text. Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 1988.
  • Guelich, Robert A. The Sermon on the Mount: A Foundation for Understanding. Waco: Word Books, 1982.
  • Kaiser, Walter Jr. Toward An Exegetical Theology. Grand Rapids: Baker Book House, 1981.
  • Litfin, Duane. Public Speaking. Second Edition. Grand Rapids: Baker Book House, 1992.
  • Robinson, Haddon. Biblical Preaching: The Development and Delivery of Expository Messages. Second Edition. Grand Rapids: Baker Academic, 2001.
  • Stott, John R.W. Christian Counter-Culture: The Message of the Sermon on the Mount. Downers Grove: Intervarsity Press, 1978.
  • Warren, Timothy. “A Paradigm for Preaching”. Bibliotheca Sacra 1991, October-December, 463-486.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-659698b7-07ac-4f9c-b672-776cba04293c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.