PL EN


2015 | 4 | 5 | 101-112
Article title

Konsekwencje wyłączenia statusu przedsiębiorcy dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w świetle krajowych oraz unijnych reguł konkurencji. Glosa do wyroku SN z dnia 22 lipca 2014 r. sygn. UK 192/13

Content
Title variants
EN
Consequences of independent public healthcare providers not being granted the status of an “economic entity” in light of national and EU competition rules. Case comment to the Judgment of the Supreme Court of 22 July 2014, SK 192/13
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
4
Issue
5
Pages
101-112
Physical description
Dates
online
2015-09-30
printed
2015-09-30
Contributors
References
 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • Bernatt M., Jurkowska A., T. Skoczny, Ochrona konkurencji i konsumentów, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania, Warszawa 2007.
 • Bolecki A., Drozd S., Famirska S., Prawo konkurencji, LexisNexis, Warszawa 2012.
 • Bork R.F., The Antitrust Paradox, Free Press, Nowy Jork 1993.
 • Brożek B., Pewność prawa jako stabilność strukturalna (Legal Certainty as Structural Stability), Forum Prawnicze 2011, 6(8), Fundacja Utriusque Iuris
 • Chełomoński A., Prawo administracyjne w sferze indywidualne działalności gospodarczej, [w:] T. Kuta, Prawo administracyjne, PWN, Warszawa 1985.
 • Dercz M., Rek T., Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 • Dionne G., Moral Hazard and Search Activity, „The Journal of Risk and Insurance” 1981, nr 3.
 • Etel M., Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz orzecznictwie sądowym, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012.
 • Fuller L.L., Moralność prawa, Wydawnictwo ABC, Poznań 2004.
 • Gniewek E., P. Machnikowski, Kodeks cywilny. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014.
 • Gronowski S., Polskie prawo antymonopolowe, Zrzeszenie Prawników Polskich, Warszawa 1998.
 • Grzegorczyk T., W. Jankowski, M. Zbrojewska (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Gurgul S., Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015.
 • Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A., Publiczne prawo gospodarcze, T. 8A., Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.
 • Jurczyk Z., Cele polityki antymonopolowej w teorii i praktyce, [w:] C. Banasinski, E. Stawicki, Konkurencja w gospodarce wspołczesnej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2007. Pobrano z: https://uokik.gov.pl/download.php?plik=12249 (09.08.2015).
 • Jurkowska-Gomułka A., W stronę umocnienia prywatnoprawnego wdrażania zakazów praktyk ograniczających konkurencję – glosa do uchwały SN z dnia 23 lipca 2008 r. (III CZP 52/08), EPS 2010, nr 5.
 • Katner W.J., Prawo działalności gospodarczej. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2003.
 • Kohutek K., M. Sieradzka, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Wolters Kluwer,Warszawa 2014.
 • Kolasiński M., Stosowanie prawa konkurencji w odniesieniu do działalności podmiotów wykonujących zada-nia publiczne w oparciu o zasady solidaryzmu społecznego – różnice w polskim i unijnym podejściu, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, Warszawa 2014, nr 6(3).
 • Kosikowski C., Nowe regulacje prawne w zakresie swobody działalnosci gospodarczej, PiP 2004, z. 10.
 • Kostecka-Jurczyk D., Działalność państwa a reguły konkurencji UE, [w:] J. Blicharz (red.), Prywatyzacja zadań publicznych, Prawnicza i Ekonomiczna Bibliotek Cyfrowa, Wrocław 2012.
 • Leszczyna H., Hermeneutyka prawnicza: rozumienie i interpretacja tekstu prawnego, Warszawa 1996.
 • Lewandowski S., H. Machińska, A. Malinowski, J. Petzel, Logika dla prawników, LexisNexis, Warszawa 2013.
 • Michalak A., Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.
 • Maccormick N., H.L.A. Hart, Stanford University Press, Redwood City 2008
 • Materna G., Pojęcie przedsiębiorcy a relacje między wspólnotowym i krajowym prawem ochrony konku-rencji. Pobrano z: https://uokik.gov.pl/download.php?plik=5380 (01.08.2015).
 • Nowak-Kubiak J., Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • Nowicki A., Poradnik dla przedsiębiorców o Krajowym Rejestrze Sądowym,. Pobrano z: https://www.parp. gov.pl/files/74/81/98/krs.pdf (06.08.2015).
 • Osajda K. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.
 • Podrecki P., Porozumienia monopolistyczne i ich cywilnoprawne skutki, Zakamycze, Kraków 2000.
 • Posner R., Economic Analysis of Law, Wolters Kluwer Law & Business, 2014.
 • Poździk R., Glosa do uchwały SN z 23 lipca 2008 r., sygn. III CZP 52/08, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2009, nr 7–8.
 • Przybysz P., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2014.
 • Różewicz-Ładoń K., Postępowanie przed prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w za-kresie przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Skoczny T. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014.
 • Skubisz R., Trzebiatowski M., Kościelne osoby prawne jako przedsiębiorcy rejestrowi, Przegląd Prawa Handlowego 2002, nr 3.
 • Szwaja J., [w:] J. Szwaja (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • Szydło M., Pojęcie przedsiębiorcy, [w:] M. Zdyb, M. Sieradzka, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konku-rencji. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Szydło M., Swoboda działalności gospodarczej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005.
 • Weatherill S., Cases and Materials on European Union Law, New York 2003. Westen P., Empty Idea of Equality, Harvard Law R. 95, 1982.
 • M. Zdyb, Sieradzka M., Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Zieliński A., [w:] A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • Żurawik A., Interes publiczny w prawie gospodarczy, C.H. Beck, Warszawa 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-5749
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-65a155b7-b761-4bdb-8b63-2cb6c0e0bda1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.