PL EN


2013 | 4(37) | 10-20
Article title

Globalizacja polityki w świetle nauki społecznej Kościoła

Title variants
EN
Globalization of Politics in the Light of Church’s Social Teaching
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Globalizacja jest w dużej mierze procesem spontanicznym, rozwijającym się według neoliberalnego modelu. Toteż nie służy całej ludzkości: jednych ubogaca innych marginalizuje. Dlatego według nauczania Kościoła istnieje konieczność ustanowienia światowego zarządzania globalizacją, tak aby ona służyła rozwojowi każdego człowieka i całego człowieka, a więc także w wymiarze transcendentnym. W tym celu należy najpierw rozwijać społeczność ogólnoświatową, troszczyć się o upowszechnienie systemu demokratycznego i przestrzeganie praw człowieka, ograniczyć suwerenność państw, przeprowadzić reformę Organizacji Narodów Zjednoczonych i innych ponadnarodowych instytucji oraz tworzyć nowe światowe instytucje stosownie do wymagań dobra wspólnego całej ludzkości.
EN
Globalization is in large measure a spontaneous process developing according to the neoliberal model. Hence it doesn’t serve the whole mankind: at the same time some are enriched while the others – marginalized. That is why according to the Church’s teaching there is a necessity to establish the world globalization management system which may serve development of each man in the whole – so also in the transcendental dimension. To reach this aim, it is necessary to develop at first the worldwide society, to care for promulgation of democratic system and observance of human rights ; furthermore it is necessary to restrict sovereignty of countries, cause reform of United Nations Organization and other supranational institutions – and form new world institutions serving the public welfare of the mankind.
Contributors
  • Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-65a4a44c-f348-4464-8ee1-5726020deb5b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.