PL EN


2013 | 20 | 5 | 10-16
Article title

Klasyfikacja barier podejmowania współpracy z otoczeniem gospodarczym przez uczelnie wyższe

Content
Title variants
EN
A classification of obstacles to co-operation of universities with their business environment
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest określenie barier współpracy między uczelniami a sferą biznesu. Autorzy proponują klasyfikację tychże barier opartą na ich umiejscowieniu w relacji. Wśród przeszkód dotyczących zarówno instytucji akademickich, jak i firm szczególną uwagę należy zwrócić na: brak zainteresowania współpracą; niezrozumienie charakteru i sposobu funkcjonowania partnerów; skomplikowane, biurokratyczne procedury towarzyszące nawiązaniu współpracy. Pozostałe bariery obejmują: brak odpowiedniej infrastruktury i środków finansowych, problemy związane z zarządzaniem prawami własności intelektualnej i brak wzorców współpracy. Po stronie uczelni bariery współpracy mogą dotyczyć: konfliktu interesów i zobowiązań; niekorzystnego wpływu na sytuację pracowników i/lub studentów; procedur i biurokracji; niechęci pracowników i/lub studentów do współpracy; prowadzenia identycznych kierunków studiów na różnych wydziałach; słabego przygotowania kandydatów na studia; niekorzystnego efektu wizerunkowego; ryzyka finansowego; obciążenia pracowników własną działalnością badawczą i/lub dydaktyczną; braku środków finansowych, tradycji oraz zaplecza instytucjonalnego do obsługi niektórych form współpracy; obaw przed posądzeniem uczelni o faworyzowanie lub promowanie rozwiązań technologicznych danej firmy lub czerpanie prywatnych korzyści ze współpracy z przedsiębiorstwem. Następujące problemy mogą występować po stronie biznesu: brak integracji współpracy z bieżącą działalnością firmy; zachowanie poufności; trudności w wycenie wartości współpracy; niskie zaawansowanie technologiczne; brak możliwości ponoszenia dużych nakładów na projekty B+R; niska skłonność do podejmowania działań innowacyjnych; słabość instytucji pośredniczących; brak znajomości modeli i wzorców współpracy; zniechęcenie w wyniku niesatysfakcjonującej dotychczasowej współpracy; niesprzyjająca kultura organizacyjna firmy. Jednym z obiecujących sposobów przełamywania barier współpracy między uczelniami a przedsiębiorstwami jest zaangażowanie absolwentów jako swoistego pomostu między tymi dwoma światami.
EN
This paper aims at identifying the obstacles to co-operation between universities and businesses. We propose a classification of these barriers based on their location in the partnership. Among obstacles to co-operation affecting both academic institutions and firms, particular attention should be drawn to: lack of interest in co-operation; misunderstanding of the character and way of functioning of partners; and burdensome bureaucratic procedures associated with initiating the co-operation. Other obstacles include: lack of appropriate infrastructure and financial resources; problems related to the management of intellectual property rights; and a shortage of co-operation models to be replicated. On the part of universities, the obstacles to co-operation may concern: conflicting interests and commitments; unfavourable impact on the situation of employees and/or students; procedures and bureaucracy; lack of willingness to co-operate; poor educational level of recruited students; unfavourable impact on the institution image; financial risk; excessive involvement of professors in other research and/or educational activities; lack of financial resources, tradition and institutional support to service certain forms of co-operation; fears against being accused of promoting technological solutions of a given company or reaping private benefits from co-operation with business. On the business side, the following problems may be relevant: lack of integration of the co-operation into the mainstream activity of the company; confidentiality requirements; difficulties in appreciating the value of co-operation; low technological level; lack of resources for R+D projects; low propensity to undertake innovative actions; weakness of intermediary institutions; unawareness of models and patterns of co-operation; disillusionment with previous co-operation; and unfavourable organisational culture. One of promising ways to break down obstacles to co-operation between universities and businesses is to involve alumni as a sort of bridge between these two worlds.
Year
Volume
20
Issue
5
Pages
10-16
Physical description
Dates
published
2013-05-20
Contributors
author
  • Uniwersytet Łódzki, interul@uni.lodz.pl
  • Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  • Uniwersytet Łódzki, interul@uni.lodz.pl
  • Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  • Uniwersytet Łódzki, interul@uni.lodz.pl
  • Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-65aba1f1-ca32-497f-9669-2e4073e4e1a8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.