PL EN


2018 | 1(25) | 16
Article title

Wykorzystanie Systemu Informacyjnego Schengen Drugiej Generacji w Polsce, jako elementu ochrony zewnętrznych granic Unii Europejskiej

Content
Title variants
EN
Making use of the Second Generation Schengen Information System (SIS II) in Poland, as an element of the protection of external EU borders
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Managing the external EU borders in not limited to only physical security measures, which are at the disposal of the Border Guard officers: GSM cameras, optoelectronic systems, ultrasonic fingerprint readers, helicopters, and unmanned aerial vehicles (UAVs). One of the tools developed on the basis of the Schengen Agreement’s legislative legacy is the Schengen Information System (SIS). In the literature, it is described as a compensatory element introduced due to the abolition of internal border controls between Schengen member states. The system is continuously altered and improved. The currently functioning Schengen Information System (SISII) is used by courts, prosecutor’s offices, border guard, customs service, police, and authorities responsible for implementing regulations related to the relocation of third states’ citizens and the exchange of information on, e.g. missing or wanted people, or people who have been denied right of entry and right to stay.
Contributors
References
 • 1. Bakalarczyk-Burakowska Katarzyna, Lewandowski Rafał, Siemianowski Tomasz (red.), Przygotowanie policjanta do wykorzystania przez policję dorobku prawnego Schengen, Centrum Szkolenia Policji, Legionowo, 2015.
 • 2. Bieniek Radosław, Międzynarodowa Współpraca Policji na terenie strefy Schengen, WSGK w Kutnie, Kutno, 2014.
 • 3. Decyzja Rady z dnia 12 czerwca 2007 r. 2007/533 w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II).
 • 4. Decyzja Komisji z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia podręcznika SIRENE i innych środków wykonawczych dla Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II), 2008/333/WE.
 • 5. Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 26 lutego 2013 r., w sprawie przyjęcia podręcznika SIRENE i innych środków wykonawczych dla systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II).
 • 6. Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2015/219 z dnia 29 stycznia 2015 r., zastępująca załącznik do decyzji wykonawczej 2013/115/UE w sprawie przyjęcia podręcznika SIRENE i innych środków wykonawczych dla systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II).
 • 7. Fehler Włodzimierz, Marczuk Karina Paulina (red.), Polityka Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, Difin, Warszawa, 2015.
 • 8. Grochalski Stefan Marek, Granice Państwa jako granice jurysdykcji w Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza, 2012.
 • 9. Konwencja wykonawcza do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach.
 • 10. Rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II).
 • 11. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2006 r., w sprawie organizacji sądów wojskowych oraz ustalenia regulaminu wewnętrznego urzędowania tych sądów, Dz. U. z 2006 r., nr 42, poz. 287 z późń. zm.
 • 12. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych, Dz. U. z 2015 r., poz. 2316 z późń. zm.
 • 13. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen).
 • 14. Trojanowska-Strzęboszewska Monika, System Schengen a imigracja z perspektywy Polski i Niemiec, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, 2014.
 • 15. Trojanowska-Strzęboszewska Monika, Trzy oblicza unijnych granic. Polityka granic zewnętrznych Unii Europejskiej, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, 2011.
 • 16. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym, Dz. U. z 2014 r., poz. 1203.
 • 17. Wawrzyk Piotr, Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2009.
 • 18. Wawrzyk Piotr, Współpraca policyjna a system informacyjny Schengen II, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2008.
 • 19. http://eur-lex.europa.eu/l.
 • 20. www.isap.sejm.gov.pl.
 • 21. www.policja.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2316
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-65b1f9ff-3760-426d-ba44-3bff3a40d92d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.