PL EN


2018 | 1 (22) | 103-121
Article title

Informacja o braku zawartości określonych substancji w żywności w regulacjach prawa żywnościowego

Content
Title variants
EN
Information on the absence of specific substances in food in the regulations of food law
IT
Informazioni sull’assenza in un alimento di sostanze specifiche secondo la legislazione alimentare
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article presents general requirements laid down in food law regarding information on the absence of specific substances in food. The author noted, among other things, that the fact that not uniform solutions for certain types of designations (e.g. sugar-free, gluten-free) are adopted demonstrates the lack of a coherent EU legislator’s policy in this area. As a result, the consumer’s interests are not adequately protected. Given the variety of regulations, this leads at times to “statutory misrepresentation.” Hence the call for unification of regulations informing about the absence of specific substances in food.
IT
L’articolo presenta requisiti generali della legislazione alimentare in materia di informazioni sull’assenza in un alimento di sostanze specifiche. Nella parte conclusiva, l’Autore ha affermato tra l’altro che l’adozione di soluzioni differenziate per determinati tipi di indicazioni (p.es. non contiene zucchero, senza glutine) significa che la politica del legislatore dell’UE nell’ambito discusso non è coerente. Di conseguenza, a causa di norme diversificate, l’interesse del consumatore non è sufficientemente tutelato, il che porta addirittura a “indurlo in errore per legge”. Pertanto, l’Autore postula di unificare le norme in questione.
Keywords
Year
Issue
Pages
103-121
Physical description
Contributors
References
 • Jarosz A., Kozłowska-Wojciechowska M., Uramowska-Zyto B., Oczekiwania konsumentów wobec informacji żywieniowej umieszczanej na opakowaniach produktów spożywczych. Roczniki PZH, 2003, vol. 54.
 • Korzycka M., Wojciechowski P., System prawa żywnościowego, Warszawa 2017
 • Korzycka-Iwanow M., Prawo żywnościowe Zarys prawa polskiego i wspólnotowego, Warszawa 2005
 • Kunkiel-Kryńska A., Prawo konsumenckie UE - wzorzec konsumenta - wprowadzenie i wyrok TS z 6.07.1995 r. w sprawie C-470/93 Verein gegen Unwesen in Handel und Gewerbe Köln e.V. v. Mars GmbH, „Europejski Przegląd Sądowy” nr 2012/4/54.
 • Leible S., Consumer Information Beyond Food Law, EFFLR, 2010, nr 6, s. 316
 • Nieżurawski L., Sobków C., Rola informacji na etykiecie w procesie zakupu produktu żywnościowego; Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu , tom XVII 2015, nr 3.
 • Olejniczak M., Zróżnicowanie źródeł informacji konsumenckiej o żywności prozdrowotne, Handel Wewnętrzny 2017 nr 6.
 • Ozimek I., Przeździecka-Czyżewska N., Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne w regulacjach prawnych i opinii konsumentów, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2017.
 • Ozimek I., Tomaszewska M., Znaczenie wybranych źródeł informacji o produktach żywnościowych dla konsumentów, Handel Wewnętrzny, 2011, nr 2.
 • Ozimek I., Tomaszewska-Pielacha M., Czynniki wpływające na czytanie przez konsumentów informacji zamieszczanych na opakowaniach produktów żywnościowych, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Seria: Studia i Materiały, nr 52, 2011,
 • Ozimek I., Znaczenie wybranych źródeł informacji o żywności dla konsumentów, w: Konsument żywności i jego zachowania rynkowe, red. K. Gutkowska, I. Ozimek, SGGW, Warszawa, 2000.
 • Pajor T., Komentarz do art.221 Kodeksu cywilnego, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, M. Pyziak-Szafnicka, P. Księżak (red.), Warszawa 2014.
 • Pawłowski B., Wspólnotowa zasada swobodnego przepływu towarów a ochrona konsumenta w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości (przegląd orzecznictwa), KPP 2003, z. 1.
 • Sieradzka M., Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Komentarz, Warszawa 2008.
 • Staniewska K., Panfil-Kuncewicz H., Staniewski B., Mieczkowska M., Postrzeganie informacji żywieniowej przekazywanej za pomocą różnych form przekazów komercyjnych, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 86, 2010.
 • Szymecka-Wesołowska A., objaśnienia do art. 46, w: Bezpieczeństwo żywnościo i żywienia, komentarz, (red.) A. Szymecka-Wesołowska, Warszawa 2013.
 • van der Meulen B., The Function of Food Law, EFFL 2010, nr 2,
 • Włodarska K., Pawlak-Lemańska K., Górecki T., Sikorska E. Motywy wyboru żywności przez konsumentów soków – badania pilotażowe, Journal of Agribusiness and Rural Development, 4(38) 2015.
 • Wojciechowski P., Model odpowiedzialności administracyjnej w prawie żywnościowym, Warszawa 2016
 • Wojciechowski P., Regulacje dotyczące informacji na temat żywności, w: M. Korzycka, P. Wojciechowski P., System prawa żywnościowego, Warszawa 2017,
 • Wojciechowski P., Unijne prawo żywnościowe, w: M. Korzycka, P. Wojciechowski, System prawa żywnościowego, Warszawa 2017
 • Żelazna K., Górska-Warsewicz H., Źródła informacji wykorzystywane przy zakupie żywności, w: Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku, red. J. Karwowski, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-65b4b0d1-679f-4938-8d48-4a50722a3ed1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.