Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 226 | 18-34

Article title

Internacjonalizacja małej gospodarki otwartej a źródła jej przewagi konkurencyjnej: Irlandia w latach 2007-2012

Content

Title variants

EN
Internationalization of a small open economy and sources of its compteteive advantage: Ireland in 2007-2012

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zakładając, że konkurencyjność mniejszych krajów związana jest z umiejętnością wykorzystania szans, jakie daje integracja w strukturach gospodarki globalnej, w artykule dokonano oceny roli całokształtu powiązań międzynarodowych w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej małej, bardzo otwartej gospodarki irlandzkiej. Ponadto podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy w wyniku negatywnych skutków kryzysu finansowego Irlandia jeszcze bardziej uzależniła się od powiązań z partnerami zagranicznymi, czy odwrotnie: kłopoty gospodarcze stały się stymulatorem rozwoju krajowego potencjału. W celu ukazania ewentualnych zmian źródeł przewagi konkurencyjnej, badanie przeprowadzono dla okresu 2007-2012 na podstawie uogólnionego podwójnego modelu diamentu. Opierając się na wynikach analizy stwierdzono, że dzięki skutecznej integracji w sieci międzynarodowych powiązań, mała, peryferyjna gospodarka, ma realną szansę awansu do grona najbardziej konkurencyjnych krajów świata. Badanie potwierdziło przy tym, że w celu budowy stabilnej pozycji gospodarczej w długim okresie konieczna jest stopniowa rozbudowa „krajowego zaplecza”. Irlandia szczególnie boleśnie odczuła skutki zbyt wielkiej wiary polityków w sukces strategii rozwojowej opartej głównie na zewnętrznych źródłach przewagi konkurencyjnej. Wyniki analizy pozwalają jednak stwierdzić, że rząd irlandzki odrobił lekcję i zaczęto zwracać większą uwagę na konieczność stymulacji potencjału krajowego.
EN
Assuming that the competitiveness of smaller countries is based upon their ability to successfully integrate within the structures of the global economy, this paper investigates the role of international connections and interdependencies in shaping the competitive advantage of a small, very open Irish economy. In addition, it attempts to uncover whether the negative effects of the financial crisis have made Ireland even more dependent on relationships with foreign partners, or the other way round: if economic difficulties have become stimulus to the development of national capabilities. In order to show possible changes in the sources of competitive advantage, the study was conducted for the period 2007-2012 on the basis of the generalized double diamond model. The results of the analysis support the hypothesis that successful integration into the international business and economic networks may help small, peripheral economy to become one of the most competitive countries in the world. What is more, the analysis confirmed that in order to build a stable economic position in the long term, a gradual development of "national capabilities" is necessary. During the last crisis, Ireland has been particularly strongly hit by the effects of too much faith of politicians in the success of the development strategy based predominantly on external sources of competitive advantage. The results of the analysis allow to state that Ireland has learned its lesson and attempts to stimulate domestic competitive ability can nowadays be observed.

Year

Volume

226

Pages

18-34

Physical description

Contributors

References

 • Andreosso-O’Callaghan B., Lenihan H. (2011), Responding to the Crisis: Are Policies Aimed at a Strong Indigenous Industrial Base a Necessary Condition for Sustainable Economic Growth?, „Policy Studies”, Vol. 32, No. 4, s. 325-345.
 • Armstrong H., de Kervenoael R., Li X., Read R. (1998), A Comparison of the Economic Performance of Different Micro-states, and between Micro-states and Larger Countries, „World Development”, Vol. 26, s. 639-656.
 • Arslan N., Tathdil H. (2012), Defining and Measuring Competitiveness: A Comparative Analysis of Turkey With 11 Potential Rivals, „International Journal of Basic and Applied Sciences”, Vol. 12, No. 2, s. 31-43.
 • Barry F. (2004), Export Platform FDI: The Irish Experience, EIB Papers, Vol. 9, No. 2, Luxemburg European Investment Bank, Luxemburg.
 • Barry F. (2014), Diversifying External Linkages: the Exercise of Irish Economic Sovereignty in Long-Term Perspective, Oxford Review of Economic Policy, Vol. 30, No. 2, s. 208-222.
 • Barry F., Bradley J. (1997), FDI and Trade: the Irish Host-country Experience, „The Economic Journal”, Vol. 107, Issue 445, s. 1798-1811.
 • Bellak C., Weiss A. (1993), A Note on the Austrian „Diamond”, „Management International Review”, Vol. 33, No. 2, Special Issue, s. 109-118.
 • Boltho A. (1996), The Assessment: International Competitiveness, „Oxford Review of Economic Policy”, Vol. 12, No. 3, s. 1-16.
 • Bräutigam D., Woolcock W. (2001), Small States in a Global Economy: The Role of Institutions in Managing Vulnerability and Opportunity in Small Developing Countries, WIDER Discussion Paper.
 • Cartwright W. (1993), Multiple Linked „Diamonds” and the International Competitiveness of Export-Dependent Industries: The New Zealand Experience, „Management International Review”, Vol. 33, No. 2, s. 55-70.
 • Castello S., Ozawa T. (1999), Globalization of Small Economies as a Strategic Behaviour in International Business, Garland Publishing, London.
 • Cho D., Moon H. (1998), A Nation’s International Competitiveness in Different Stages of Economic Development, „Advances in Competitiveness Research”, Vol. 6, No. 1, s. 5-19.
 • Collins P., Grimes S. (2008), Ireland’s Foreign-owned Technology Sector: Evolving Towards Sustainability? „Growth and Change”, Vol. 39, No. 3, s. 436-463.
 • Crowards T. (2002), Defining the Category of Small States, „Journal of International Development”, Vol. 14, No. 2, s. 143-179.
 • Dorgan S. (2006), How Ireland Become Celtic Tiger, „Heritage Foundation Executive Summary Backgrounder”, No. 1945.
 • Dreher A., Gaston N., Martens P. (2008), Measuring Globalization – Gauging its Consequence, Springer, New York, KOF, http://globalization.kof.ethz.ch/
 • Dunn M.H. (1994), Do Nations Compete Economically? A Critical Comment on Prof. Krugman’s Essay „Competitiveness: A Dangerous Obsession”, „Intereconomics”, November/December, s. 303-308.
 • Gal M.S. (2003), Competition Policy for Small Market Economies, Harvard University Press, Harvard.
 • Grossman G., Helpman E. (1991), Innovation and Growth in the Global Economy, MIT Press.
 • Hodgetts R. (1993), Porter's Diamond Framework in a Mexican Context, „Management International Review”, Vol. 33, No. 2, s. 41-54.
 • IMD (1996-2012), World Competitiveness Yearbook, Lausanne.
 • Jagiełło E. (2008), Strategiczne budowanie konkurencyjności gospodarki, Poltext, Warszawa.
 • Kirby P., Carmody P. (2009), Moving Beyond the Legacies of the Celtic Tiger, Institute of the International Integration Studies, Dublin, Discussion Paper No. 300.
 • Krugman P. (1996), Making Sense of the Competitiveness Debate, „Oxford Review of Economic Policy”, Vol. 12, No. 3, s. 17-25.
 • Liu D., Hsu H. (2009), An International Comparison of Empirical Generalized Double Diamond Approaches to Taiwan and Korea, „Competitiveness Review: An International Business Journal”, Vol. 19, No. 3, s. 160-174.
 • Lloyd-Reason L., Wall S. (2000.), Dimensions of Competitiveness: Issues and Policies, Edward Elgar, Northampton.
 • Misala J. (2011), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, PWE, Warszawa.
 • Molendowski E., Żmuda M. (2013), Changes In Competitiveness Among The Visegrad Countries After Accession To The European Union: A Comparative Analysis Based On A Generalized Double Diamond Model, „Comparative Economic Research”, Vol. 16, No. 4, s. 121-154.
 • Moon H., Rugman A., Verbeke A. (1998), A Generalized Double Diamond Approach to International Competitiveness of Korea and Singapore, „International Business Review”, Vol. 7, s. 135-150.
 • Moon H., Rugman A., Verbeke A. (2000), Extended Model: The Generalized Double Diamond Model, [w:] From Adam Smith to Michael Porter, „Asia-Pacific Business Series”, Vol. 2, „World Scientific”, Singapore, s. 111-133.
 • Nolan S., Nolan D. (1991), Economic Growth: Theory and Analysis [w:] O’Hagan J.W., The Economy of Ireland: Policy and Performance of small European country, IMI, Dublin.
 • O’Riain S. (2004), The Politics of High Tech Growth: Developmental Network States in the Global Economy, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Olczyk M. (2008), Konkurencyjność. Teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa.
 • Oziewicz E., (1998), Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w rozwoju gospodarczym krajów Azji Południowo-Wschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Pitelis C.N. (2008), The Sustainable Competitive Advantage and Catching up Nations: FDI, Clusters and Liability (Asset) of Smallness, Conference on Dynamic Regions in Knowledge-driven Economy: Lessons and Implications for the European Union – Dynerg, Brussels November.
 • Porter M.E. (1990), The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York.
 • Postelnicu C., Ban I. (2010), Some Empirical Approaches of the Competitiveness'Diamond – the Case of Romanian Economy, „The Romanian Economic Journal”, Vol. 13, No. 36, s. 53-57.
 • Rosa J. (2004), Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych i środków finansowych Wspólnot Europejskich na rozwój Irlandii po 1 stycznia 1973, Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego, Żyrardów.
 • Rugman A., D’Cruz J. (1993), „Double Diamond” Model of International Competitiveness: The Canadian Experience, „Management International Review”, Vol. 33, No. 2, s. 17-39.
 • Sala-i-Martin X. (2012), The Global Competitiveness Index 3 2012–2013: Strengthening Recovery by Raising Productivity, [w:] Schwab K., The Global Competitiveness Report 2012-2013, World Economic Forum, Geneva, s. 3-48.
 • Smith N. (2005), Showcasing Globalisation? The Political Economy of the Irish Republic, Manchester University Press, Manchester.
 • Snowdon B., Stonehouse G. (2006), Competitiveness in a Globalised World: Michael Porter on the Microeconomic Foundations of the Competitiveness of Nations, Regions and Firms, „Journal of International Business Studies”, Vol. 37, No. 2, s. 163-175.
 • World Bank (2000), Small States: Meeting Challenges in the Global Economy, Report of the Commonwealth Secretariat, World Bank Joint Task Force on Small States, Washington.
 • World Economic Forum, 1996-2012, Global Competitiveness Report, Geneva.
 • [www 1] UNCTAD statistics, http://unctadstat.unctad.org.
 • [www 2] IMF, World Economic Outlook Database, https://www.imf.org/external.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-65b646c4-089c-4fc8-88ed-9782d8cec11c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.