PL EN


2019 | 22 | 1 | 73-86
Article title

Szkoła przestrzenią wdrażania ucznia do samowychowania

Authors
Content
Title variants
EN
The School as a Student Implementation Space for Self-Upbringing
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W procesie samowychowania wychowanek, stając się dla siebie wychowawcą, podejmuje wysiłek stawania się sobą poprzez wybór konkretnej, własnej drogi życiowej, podejmowanie samodzielnych decyzji i przyjmowanie za nią odpowiedzialności oraz poprzez kształtowanie poczucia własnej wartości, poznania siebie, akceptowania, formowania ideału własnej osoby i jego realizowania. Działania te nie pojawiają się w aktywności wychowanka samoczynnie. Etap wdrażania do samowychowania przypada na średni wiek szkolny, co oznacza, że szkoła jest tą przestrzenią, w której należy poszukiwać działań wdrażających do procesu samowychowania. Ciągle niedostatecznie opisane czynniki środowiskowe podjęcia pracy nad sobą stały się podstawą do dokonania analizy obszarów wychowawczych szkoły i wskazania na drzemiące w nich możliwości. Celem artykułu jest ukazanie roli wychowawcy/nauczyciela jako inspiratora i organizatora działalności samowychowawczej ucznia, rolę działalności organizacyjnej szkoły, ze szczególnym wskazaniem na udział w niej uczniów, wyrażającej się w samorządności, na znaczącą rolę grupy oraz czasu godzin wychowawczych. Podstawą do napisania artykułu stała się analiza literatury pedagogicznej dotyczącej samowychowania oraz pedeutologii. Analizowana problematyka wskazująca powyższe obszary oddziaływań ukazuje aspekty zarówno teoretyczne jak i praktyczne tychże oddziaływań.
EN
In the process of upbringing, a pupil becomes a form-teacher for himself/herself and undertakes the choice of their own concrete life path; undertaking self-reliant decisions and taking responsibility for them; molding the sense of their own value, knowing themselves; the acceptance and formation of the ideal of their own person and its realization. These acts of doing do not appear independently in the pupil’s activity. The stage of implementation to self -upbringing is noticed at the mid-schooling age, meaning that the school is this space is where one should look to implement activities to the process of upbringing. The as yet insufficiently described environmental factors of undertaking the work upon the self have become the basis for making the analysis of the upbringing areas of school and indicating the possibilities hidden inside. The purpose of the article is to show the role of the form-teacher/teacher as an initiator and organizer of self-upbringing activity of the pupil, the role of organizing activity of school with particular indication at the pupils’ participation in it that is to be reflected in the self-governance, the significant role of the group and time assigned for the upbringing hours. The basis for the article is the analysis of pedagogical literature on self-education and pedeutology. The analyzed issues indicating the above interaction areas show the theoretical as well as practical aspects of these interactions.
Year
Volume
22
Issue
1
Pages
73-86
Physical description
Contributors
References
 • Ekert K., Jak pracować z młodzieżą na lekcjach wychowawczych, Instytut Edukacji Społecznej, Wrocław 2015.
 • Jundziłł I., O samowychowaniu, Nasza Księgarnia, Warszawa 1975.
 • Kosz J., Współdziałanie w szkole – oczekiwanie i potrzeba współcze-snej praktyki edukacyjnej, „Forum Dydaktyczne” 2009, nr 5‒6, s. 107‒118.
 • Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2004.
 • Matulka Z., Samowychowanie chrześcijańskie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1995.
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej, O programie wychowawczym szkoły, Biblioteczka Reformy, Warszawa 2001.
 • Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2001.
 • Pacek S., Jak kierować samowychowaniem uczniów, WSiP, Warszawa 1984.
 • Pietrasiński Z., Kierowanie własnym rozwojem, Iskry, Warszawa 1977.
 • Ramik-Mażewska I., Klasa szkolna jako przestrzeń innego, „Studia Edukacyjne” 2015, nr 34, s. 89‒100.
 • Sempryk J., Podmiotowość i partnerstwo w wychowaniu, „Perspek-tiva. Legnic­kie Studia Teologiczno-Historyczne” 2006, R. 5, nr 2(9), s. 109‒121.
 • Sowiński A.J., Samowychowanie w interpretacji pedagogicznej, Ofi-cyna IN PLUS, Szczecin 2006.
 • Sowisło M., Funkcje samorządu uczniowskiego: założenia i rzeczywistość, WSP, Kraków 1996.
 • Szybiak I., Z dziejów szkoły, w: Sztuka nauczania, t. 2: Szkoła, red. K. Konarzewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1991.
 • Tarnowski J., Pedagogika dialogu, w: Edukacja alternatywna – dy-lematy teorii i praktyki, red. B. Śliwerski, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1992.
 • Tchorzewski A.M. de, Wstęp do teorii wychowania, Akademia Igna-tianum w Krakowie Wydawnictwo WAM, Kraków 2016.
 • Ziółkowski P., Samorząd uczniowski – idee, uwarunkowania, do-świadczenia, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospo-darki, Bydgoszcz 2014.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-65bbd512-e277-44c7-8243-6f1879f712ca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.