Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 49 | 123-135

Article title

Nowe programy i podręczniki nauczania religii w archidiecezji warmińskiej

Content

Title variants

EN
New Programs and Books of the Religious Education in the Archdiocese of Warmia
DE
Neue Programme und Handbücher der religiösen Erziehung in der Erzdiözese Ermland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Ustawą z dnia 19 marca 2009 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zaakceptował wprowadzenie kolejnej reformy edukacji. Do głównych założeń reformy zalicza się między innymi wprowadzenie nowej „Podstawy programowej kształcenia ogólnego” oraz obniżenie wieku, w którym ma się zacząć realizacja obowiązku szkolnego. Zmiana „Podstawy programowej kształcenia ogólnego” pociągnęła za sobą zmianę „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” z 2001 roku, a co za tym idzie – zmianę programów i podręczników do nauczania religii. W artykule zatytułowanym: „Nowe programy i podręczniki nauczania religii w archidiecezji warmińskiej” autor prezentuje wspomniane nowe dokumenty i książki oraz opisuje proces ich wymiany. W opracowaniu wykorzystano badania, które ukazują stan aktualny liczby katechetów w archidiecezji warmińskiej oraz to, jaki procent nauczycieli religii korzysta z poszczególnych programów i podręczników. W artykule autor odnosi się do propozycji tematycznych nowych podręczników i zwraca uwagę na szeroką ofertę zagadnień w nich zawartych. Oprócz tematów związanych z religią, poruszają one inne istotne problemy młodych ludzi i w kontekście wielu aktualnych pytań egzystencjalnych i metafizycznych, przez co stają się niewątpliwą pomocą w krytycznej ocenie współczesnych zagrożeń i przybliżają świat wartości uniwersalnych. Nowe programy i podręczniki powinny jeszcze bardziej przysłużyć się nie tylko do zdobywania wiedzy z zakresu religii, ale również do integralnego wychowania młodego pokolenia.
EN
In the Act of 19 March 2009 the Polish Parliament approved the introduction of the next reform of education. The main principles of the reform include the introduction of a new general program of education and lowering of the age when the implementation of compulsory education of the children can start. The changing of the general education curriculum entailed changing of the catechesis curriculum of the Catholic Church in Poland in 2001, and thus - to change curricula and books to teach religion. In this article author presents these new documents and books, and describes the process of exchange. The studies used tests that show the current status of numerical catechists in the Archdiocese of Warmia ant the calculation of the religious teachers who use various programs and textbooks. The author refers to the proposed theme of new textbooks and notes on a wide range of issues contained therein. In addition he discussed the major problems of young people, especially in the context of many current existential and metaphysical questions. New programs and books are certainly helpful in a critical assessment of current threats and the world of universal values, but also to deepen the knowledge of the religion and to give rise to the integral education of the younger generation.
DE
Im Gesetz vom 19. März 2009 bestimmt das polnische Parlament die Einführung der nächsten Reform des Bildungswesens. Zu den wichtigsten Grundsätzen der Reform gehört unter anderem der neue allgemeine Lehrplan und das niedrige Alter der Schulpflicht. Die Änderung des allgemeinen Lehrplan verursachte die Änderung der Grundlagen der Katechese der Katholischen Kirche in Polen im Jahr 2001, und damit - neue Lehrpläne und Schulbücher des Religionsunterrichts. In diesem Artikel stellt der Autor diese neuen Dokumente und Bücher vor und beschreibt den Prozess des Austausches. Die Studien verwendeten die Teste, die den aktuellen Status des numerischen Katecheten zeigen und beschrieben, wieviel religiöse Lehrer verschiedene Programme und Lehrbücher benutzen. In diesem Artikel der Autor bezieht sich auf die vorgeschlagene Thema der neuen Lehrbücher und Notizen auf einem breiten Spektrum von Themen darin enthalten. Er diskutiert auch die großen Probleme der jungen Menschen, vor allem im Kontext der vielen aktuellen existenziellen und metaphysischen Fragen. Neue Programme und Handbücher sind sicherlich hilfreich nicht nur in einer kritischen Beurteilung der aktuellen Bedrohungen und der Welt der universellen Werten, aber auch vertiefen und führen zur ganzheitlichen Erziehung der jüngeren Generation.

Year

Issue

49

Pages

123-135

Physical description

Contributors

  • Katedra Katechetyki i Pedagogiki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-65c670a9-f9cf-4d84-a4b8-636cbbbc5ef5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.