Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2 | 4 | 110-129

Article title

O dogmatyce prawa transportu kolejowego. Kilka uwag w dziesiątą rocznicę uchwalenia ustawy o transporcie kolejowym z 2003 r.

Content

Title variants

EN
On the notion and scope of rail transport law. Some remarks on the 10th anniversary of the Polish Rail Transport Act of 2003

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Dziesiąta rocznica uchwalenia ustawy z 28 marca 2003 r. skłania do refleksji nad dogmatyczną analizą prawa transportu kolejowego w Polsce, w tym zastanowienia się nad przedmiotem i zakresem jego regulacji. W tym celu szczegółowej analizie poddano problematykę źródeł prawa transportu kolejowego – tak na poziomie prawa krajowego (polskiego), jak i unijnego i międzynarodowego – oraz podjęto próbę zakreślenia jego granic jako przedmiotu badań, wskazania charakteru jego norm oraz uwypuklenia specyficznych uwarunkowań jego obowiązywania i stosowania.
EN
The 10th anniversary of the Polish Rail Transport Act of 28th March 2003 gives an opportunity to make some remarks on the notion and scope of rail transport law in Poland, including the analysis of the subject and scope of its provisions. For this purpose, the paper contains a detailed analysis of the roots of rail transport legislation, both at the domestic (Polish) law level as well as the EU and the international level. The article makes an attempt to delimitate the boundaries of rail transport law and to define the character of its norms. Finally, it outlines the specific conditions of its validity and enforcement.

Year

Volume

2

Issue

4

Pages

110-129

Physical description

Dates

published
2013-08-29

Contributors

 • Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

References

 • Ackermann T., Essential Facilities: Ein Fall für Regulierung?, Osnabrück 2003
 • Banasiński C., Wojciechowski J.A. (red.), Komentarz do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzeczypospolitą Polską z jednej strony a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r., Urząd Rady Ministrów, Biuro do spraw Integracji Europejskiej ioraz Pomocy Zagranicznej, Warszawa 1994
 • Barcz J. (red.), Prawo Unii Europejskiej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004
 • Bartosiewicz A., Wykładnia prowspólnotowa prawa krajowego a skutek bezpośredni norm dyrektyw, „Przegląd Podatkowy” 2006, nr 2
 • Bauer H., Huber P., Niewiadomski Z. (red.), Ius Publicum Europeum. Dwunaste polsko-niemieckie kolokwium prawników administratywistów, Warszawa 20–22 września 2001. Referaty i głosy w dyskusji, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2003
 • Będkowski-Kozioł M., Wpływ amerykańskiej doktryny „essential facilities” na rozwój europejskiego prawa antymonopolowego. Zarys problematyki na tle poglądów doktryny niemieckiej, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2000, nr 12
 • Bieniek G., Ciepła H., Dmowski S., Gudowski J., Kołakowski K., Sychowicz M., Wiśniewski T., Żuławska Cz., Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom 1, LexisNexis, Warszawa 1996
 • Borkowski A., Chełmoński A., Guziński M., Kiczka K., Kieres L., Kocowski T., Administracyjne prawo gospodarcze, Kolonia Limited, Wrocław 2003
 • Busche J., Privatautonomie und Kontrahierungszwang, Studium & Wissen, Tübingen 1999
 • Czachórski W., Zobowiązania. Zarys wykładu, LexisNexis, Warszawa 1994
 • Czepelak M., Umowa międzynarodowa jako źródło prawa prywatnego międzynarodowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2008
 • Doherty B., Just what are Essential Facilities?, „Common Market Law Review” 2001, vol. 38
 • Gniewek E. (red.), Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do artykułów 535-1088, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004
 • Goik H., Umowa przewozu przesyłek w transporcie lądowym jako rodzaj umowy o świadczenie na rzecz osoby trzeciej, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, nr 79, Katowice 1975
 • Gołąb Ł., Kilka uwag o potrzebie zmian w systemie sądowej kontroli decyzji i postanowień Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2012, nr 3
 • Gołąb Ł., Umowa jako instrument realizacji prawa dostępu do infrastruktury kolejowej, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2012, nr 2
 • Goryszewski H., Zmiana berneńskiego systemu międzynarodowego kolejowego prawa przewozowego, „Państwo i Prawo” 1985, z. 7–8
 • Górski W., Mendyk E., Prawo transportowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2005
 • Gronkiewicz-Waltz H., K. Jaroszyński (red.), Europeizacja publicznego prawa gospodarczego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011
 • Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.), System prawa administracyjnego. Tom 1. Instytucje prawa administracyjnego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011
 • Hoff W., Polski model regulacji na tle porównawczym, „Problemy Zarządzania” 2004, nr 3
 • Hoff W., Prawny model regulacji sektorowej, Difin, Warszawa 2008
 • Jurkowska A., Skoczny T. (red.), System Prawa Unii Europejskiej. Tom XXVIII. Polityki Unii Europejskiej: Polityki sektorów infrastrukturalnych. Aspekty prawne, red. serii J. Barcz, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2010
 • Kosiński E., Środki prawne regulacji prokonkurencyjnej transportu kolejowego. Stan dostosowania polskiej regulacji sektorowej do regulacji unijnej, „Problemy Zarządzania” 2008, nr 1
 • Knieps G., Brunekreeft G. (red.), Zwischen Regulierung und Wettbewerb. Netzsektoren in Deutschland, Heidelberg 2000
 • Kustra E. (red.), Przemiany polskiego prawa, Wydawnictwo UMK, Toruń 2002
 • Łuszpak-Zając A., Realizacja roszczenia o zawarcie umowy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005
 • Machnikowski P., Swoboda umów według art. 3531 KC. Konstrukcja prawna, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005
 • Majcher J., Dostęp do urządzeń kluczowych w świetle orzecznictwa antymonopolowego, Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005
 • Maurer H., Ogólne prawo administracyjne. Allgemeines Verwaltungsrecht, K. Nowacki (tłum. i red.), Kolonia Limited, Wrocław 2003
 • Mik C. (red.), Implementacja prawa Wspólnot Europejskich w krajowych porządkach prawnych, TNOiK, Toruń 1998
 • Mik C. (red.), Prawo gospodarcze Wspólnoty Europejskiej na progu XXI wieku, Toruń 2002
 • Mika Z., Kolejowe prawo przewozowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1957
 • Neider I., Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa 2008
 • Nipperdeya H.C., Kontrahierungszwang und diktierter Vertrag, Verlagsort, Jena 1920
 • Piontek E. (red.), Prawo polskie a prawo Unii Europejskiej, brak nazwy wydawcy, Warszawa 2003
 • Piontek E., Świtalski W., Żylicz M., Szeremeta S., Konkurencja a regulacja w transporcie, Urząd Antymonopolowy, Warszawa 1995
 • Popowska B. (red.), Funkcje współczesnej administracji gospodarczej. Księga dedykowana Profesor Teresie Rabskiej, Wydawnictwo UMK, Poznań 2006
 • Powałowski A. (red.), Prawo gospodarcze publiczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011
 • Pyzioł W., Z problematyki obowiązku zawierania umów sprzedaży (dostawy) pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej, „Krakowskie Studia Prawnicze” 1978, t. XI
 • Raczyńska J., III pakiet kolejowy. Nowe unijne regulacje w zakresie organizacji kolejowych przewozów pasażerskich, „Technika Transportu Szynowego” 2008, nr 1–2
 • Radwański Z. (red.), System Prawa Prywatnego, Tom 2, Prawo cywilne – część ogólna, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002
 • Radwański Z., Olejniczak A., Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2005
 • Sadowski W., Prowspólnotowa wykładnia prawa polskiego a kontrola legalności działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne, „Europejski Przegląd Sądowy” 2006, nr 4
 • Safjan M., Zasada swobody umów (Uwagi wstępne na tle wykładni art. 3531 k.c.), „Państwo i Prawo” 1993, z. 4
 • Sendrowicz M., Szwaj M. (oprac.), Prawo konkurencji. Podstawowe pojęcia, UOKiK, Warszawa 2007
 • Skoczny T., Ochrona konkurencji a prokonkurencyjna regulacja sektorowa, „Problemy Zarządzania” 2004, nr 3
 • Sośniak M., Zasada swobody umów w prawie obligacyjnym z perspektywy schyłku XX wieku, „Studia Iuridica Silesiana” 1985, t. 10
 • Stasikowski R., Transport kolejowy. Analiza administracyjnoprawna, Difin, Warszawa 2013
 • Stec M., Umowa przewozu w transporcie towarowym, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2005
 • Studia z prawa gospodarczego i handlowego. Księga pamiątkowa ku czci prof. Stanisława Włodyki, Dom Wydawnictw Naukowych, Kraków 1996
 • Świątecki P., Nowe prawo kolejowe. Praktyczny komentarz, Kolejowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2000
 • Świątecki P., Kolejowy samorządowy transport pasażerski, Kolejowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2001
 • Szablewski A., Regulacyjny paradoks pierwszej fazy liberalizacji sektorów sieciowych – perspektywa historyczna, „Problemy Zarządzania” 2004, nr 3
 • Szczepaniak R., Sens i nonsens podziału na prawo publiczne i prywatne (na kanwie uchwały SN), „Państwo i Prawo” 2013, nr 5
 • Szydło M., Prawo konkurencji a regulacja sektorowa, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010
 • Szydło M., Regulacja sektorowa a ogólne prawo antymonopolowe, „Problemy Zarządzania” 2008, nr 1
 • Szydło M., Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji państwa wobec gospodarki, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005
 • Talaga R., Prowspólnotowa wykładnia prawa w orzecznictwie sądów administracyjnych, „Administracja. Teoria, Dydaktyka, Praktyka” 2008, nr 3
 • Tarski I., Definicja transportu, „Przegląd Komunikacyjny” 1973, nr 12
 • Trzaskowski R., Właściwość (natura) zobowiązaniowego stosunku prawnego jako ograniczenie zasady swobody kształtowania treści umów, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2000, nr 2
 • Tusiński A., Doktryna essential facilities w orzecznictwie ETS, „Europejski Przegląd Sądowy” 2006, nr 9
 • Ziembiński Z., Szkice z metodologii szczegółowych nauk prawnych, Polska Akademia Nauk, Warszawa–Poznań 1973
 • Żuławska Cz., Wokół zasady wolności umów (art. 3531 k.c. i wykładnia zwyczaju), „Acta Universitatis Wratislaviensis – Prawo” 1994, nr 238

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-65c6c9ff-0323-49de-bc38-8d4043d4ac75
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.