PL EN


2016 | 46 | 180-190
Article title

Wzrost konkurencyjności Polski wobec problemu podniesienia jakości życia Polaków

Authors
Content
Title variants
EN
Increase the Competitiveness of the Polish Economy to the Issues of Improving the Quality of Life in Poland
RU
Рост конкурентоспособности Польши в контексте повышения качества жизни По-ляков
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest poświęcony konkurencyjności gospodarki Polski oraz jej wpływowi na wzrost jakości życia Polaków. Na początku autor wskazuje na zróżnicowane ujęcie pojęcia konkurencyj-ność gospodarki w literaturze przedmiotu, która może być m.in. rozpatrywana jako dynamiczny, nieustanny proces, jak też jako statyczny efekt podejmowanych działań. W oparciu o dostępne publikacje i rankingi międzynarodowych instytucji, autor dokonuje charakterystyki poszczegól-nych aspektów konkurencyjności polskiej gospodarki oraz poziomu jakości życia w Polsce. Zwraca uwagę na niską innowacyjność polskiego przemysłu, a także na fakt, iż pod tym względem na arenie międzynarodowej Polska traci dystans do czołówki państw, ale także zaczyna ustępować miejsca kolejnym, w tym także mniejszym pod względem potencjału gospodarczego państwom regionu Europy Środkowo-Wschodniej. W efekcie konkurencyjność polskich produktów na rynku globalnym oparta jest głównie na wymiarze kosztowym, co znajduje przełożenie także na relatywnie niską jakość życia w Polsce na tle innych państw OECD. Chociaż niewątpliwie można mówić o wzroście jakości życia Polaków na przestrzeni lat 2001–2014, to jednak zarówno w ocenach ekspertów, jak i w powszechnym odczuciu społecznym wzrost ten jest dalece niewystarczający. W artykule autor wskazuje również zagrożenia dla procesu rozwoju gospodarczego w Polsce oraz wzrostu jakości życia Polaków, zauważając przy tym niebezpieczeństwo wejścia w pułapkę średniego dochodu, charakteryzującą m.in. gospodarki państw Ameryki Południowej. Wśród głównych zagrożeń prorozwojowych wymienia zależność polskiej gospodarki od bezpośrednich inwestycji zagranicznych, niską innowacyjność przemysłu, obniżający się poziom edukacji, niekorzystną w dłuższym okresie strukturę eksportu oraz nieefektywny system redystrybucji dochodu narodowego.
EN
The article is devoted to the competitiveness of the Polish economy and its impact on im-proving the quality of life in Poland. At the beginning the author points to the varied approach the concept of competitiveness in the theory, which can be considered as a dynamic process, as well as the static effect. Based on the available publications and rankings of international institutions, the author characterizes the competitiveness of the Polish economy and quality level of living in Po-land. The author draws attention to the low innovativeness of Polish industry and also to the fact that the distance between Poland and the best countries increased. As a result, the competitiveness of Polish products on the global market is mainly based on lowcost production. It has a significant influence on the relatively low quality of life in Poland, compared to other OECD countries. Alt-hough the increase in the quality of life in Poland in 2001–2014 was noticeable, its size was far from satisfactory. In the article the author also shows threats for the economic development and the quality of life in Poland. In the article the author also shows the quality of life threatening to the economic development and the height in Poland, including: dependence of the Polish economy on the foreign direct investment, low innovation of the industry, decreasing level of education, disadvantageous in a long term the structure of the export and the ineffective system of the redis-tribution of national income
Year
Volume
46
Pages
180-190
Physical description
Contributors
author
References
 • Adamkiewicz-Drwiłło H.G., 2002, Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Blaug M, 2000, Konkurencja jako stan końcowy i jako proces, Wyd. AE Kraków.
 • Doing Business 2010, The World Bank, Washington.
 • Dunning J.H., 1992, The Competitive Advantages of Countries and the Activities of Transnational Corporations, Transnational Corporations, No. 2.
 • Gorynia M., 1996, Międzynarodowa konkurencyjność polskiej gospodarki a polityka ekonomiczna, „Ekonomista” nr 3/1996.
 • Gupta S.D., 2007, Comparative Advantage and Competitive Advantage: An economic Perspective and Synthesis [w:] S.S. Lodha, B.P. Bhatnager, N. Sharma (eds.),
 • Global Competitive Advantage. Concepts, Approaches and Perspectives, Abhijeet Publications, Delhi.
 • Hatzichronoglou T., 1996, Globalisation and Competitiveness: Relevant Indicators, OECD Science, Technology and Industry Working Papers, 1996/05, OECD Pub-lishing.
 • Hausner J. (red.), 2013, Konkurencyjna Polska. Jak awansować w światowej lidze gospodarczej?, Fundacja GAP, Kraków,
 • Hayek F.A., 2006, Konstytucja wolności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Krugman P., 1994, Competitiveness: A Dangerous Obsession, Foreign Affairs, Vol. 73, Tampa.
 • Piketty Th., 2014, Capital in the Twenty – First Century, Harvard Uniwersity Press, Cambridge.
 • Porter M.E., 1990, The Competitive Advantage of Nations, Harvard Business Review, New York.
 • Radło M.J., 2008, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek. Uwagi na temat definicji, czynników i miar [w:] Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności go-spodarek w kontekście globalizacji – wstępne wyniki badań, IGŚ, SGH, Warszawa.
 • Radło M.J., Ciesielska D., 2013, Polska w pułapce średniego dochodu?, Diffin, Warszawa.
 • The Global Competitiveness Report 2010–2011, World Economic Forum, Geneva.
 • Tusińska M., 2014, Konkurencyjność międzynarodowa a rozwój społeczno-gospodarczy. Przypadek Polski na tle krajów UE, Prace Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 • Weresa M.A., 2008, Definicja, determinanty oraz sposoby pomiaru konkurencyjności krajów [w:] Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji – wstępne wyniki badań, IGŚ, SGH, Warszawa.
 • Woźniak M.G. (red.), 2012, Gospodarka Polski 1990–2011, PWN, Warszawa.
 • W trosce o pracę – Raport o rozwoju społecznym Polska 2004, UNDP, Warszawa.
 • Równiej. Co właściwie zrobił Piketty? www.wyborcza.pl z 6.06.2015.
 • http://hdr.undp.org
 • http://oecdbetterlifeindex.org
 • http://stat.gov.pl
 • http://weforum.org
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-65dbef58-c570-4628-bc53-ca7b49ddaa2d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.