PL EN


2016 | 5 (18) nr 2 | 79-89
Article title

Przyczyny rezygnacji z urzędu biskupa diecezjalnego

Title variants
EN
Reasons for Resignation from the Office of the Diocesan Bishop
FR
Les raisons de la résignation de l’office de l’évêque diocésain
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Urząd kościelny jest to ustanowione na stałe zadanie z postanowienia czy to Bożego, czy kościelnego dla realizacji celu duchowego. Zgodnie z kan. 184 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., urząd kościelny traci się po upływie wyznaczonego czasu, po osiągnięciu określonego prawem wieku, na skutek rezygnacji, przeniesienia, usunięcia oraz pozbawienia. Każdy, kto jest poczytalny, może dla słusznej przyczyny zrzec się urzędu kościelnego. Biskup diecezjalny, który ukończył siedemdziesiąty piąty rok życia, jest proszony o złożenie na ręce papieża rezygnacji z zajmowanego urzędu. Usilnie prosi się biskupa diecezjalnego, który z powodu choroby lub innej poważnej przyczyny nie może w sposób właściwy wypełniać swojego urzędu, by przedłożył rezygnację z urzędu (kan. 401).
EN
An ecclesiastical office is any function constituted in a stable manner by divine or ecclesiastical law to be exercised for a spiritual purpose. According to can. 184 § 1 of the 1983 Code of Canon Law, the ecclesiastical office is lost by the lapse of a predetermined time, by reaching the age determined by the law, by resignation, by transfer, by removal and by privation. Any person of sound mind can resign an ecclesiastical office for a just cause. A diocesan bishop who has completed his seventy-fifth year of age is requested to present his resignation from office to the Supreme Pontiff. A diocesan bishop is earnestly requested to present his resignation from office when he has become less able to fulfill his office due to ill health or another serious reason (can. 401).
Year
Issue
Pages
79-89
Physical description
Contributors
 • Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; adres do korespondencji: Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Poland, andkukulski@gmail.com
References
 • Arrieta, Juan. 2011. „Urzędy kościelne.” W Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 163-95. Kraków: Wolters Kluwer Polska.
 • Bączkowicz, Franciszek, Józef Baron, i Władysław Stawinoga. 1957. Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa. T. 1. Wyd. 3. Opole: Wydawnictwo Diecezjalne św. Krzyża.
 • Grabowski, Ignacy. 1948. Prawo kanoniczne. Wyd. 4. Warszawa: Nakład Gebethnera i Wolfa.
 • Juros, Helmut. 2013. „Bojaźń.” W Encyklopedia Katolicka, t. 2, red. Edward Gigilewicz, 739-40. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Kukulski, Andrzej. 2015. „Prawa biskupa emeryta w odniesieniu do munera biskupich.” W Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, t. 3, red. Mirosław Sitarz, 31-40. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Kwiecień, Patrycja. 2013. „Wpływ błędu na ważność zgody małżeńskiej.” Roczniki Nauk Prawnych 23, nr 3:145-62.
 • Lechniak, Marek. 2006. Elementy logiki dla prawników. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Lewicka, Mariola. 2013. „Rezygnacja.” W Encyklopedia Katolicka, t. 17, red. Edward Gigilewicz, 66-67. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Majer, Piotr. 2013. „Rezygnacja papieża z urzędu.” Annales Canonici 9:39-54.
 • Miziński, Artur. 2013. „Symonia, świętokupstwo.” W Encyklopedia Katolicka, t. 18, red. Edward Gigilewicz, 1315-16. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Molano, Eduardo. 2011. „Osoby prawne.” W Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 137-46. Kraków: Wolters Kluwer Polska.
 • Pawluk, Tadeusz. 2002a. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 1, Zagadnienia wstępne i normy ogólne. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.
 • Pawluk, Tadeusz. 2002b. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 2, Lud Boży jego nauczanie i uświęcanie. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.
 • Paździor, Stanisław. 2012. „Przymus i bojaźń.” W Encyklopedia Katolicka, t. 16, red. Edward Gigilewicz, 775-76. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Sitarz, Mirosław. 2004. Słownik Prawa Kanonicznego. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
 • Sitarz, Mirosław. 2007. „Pozycja prawna biskupów polskich rezygnujących z urzędu.” Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich 20:83-98.
 • Sobański, Remigiusz. 2003. „Urzędy kościelne.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. I: Księga I. Normy ogólne, red. Józef Krukowski, 233-86. Poznań: Pallottinum.
 • Sztafrowski, Edward. 1985. Podręcznik prawa kanonicznego. T. 1. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.
 • Wilemska, Elżbieta. 2013a. „Podstęp.” W Encyklopedia Katolicka, t. 15, red. Edward Gigilewicz, 963-64. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Wilemska, Elżbieta. 2013b. „Urząd.” W Encyklopedia Katolicka, t. 19, red. Edward Gigilewicz, 1414-15. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-65dd9b41-8187-47eb-a158-2642c97761fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.