PL EN


2018 | 41(2) | 55-72
Article title

Social economy and household resilience

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The article presents the results of research on impact of the social economy entities on the development of resilience in the households and communities. The aim of this research was to determinate the conditions and patterns of action that help and support, or limit and inhibit the resilience of households in a difficult situation. The research was carried out as part of the international RESCuE project — Patterns of Resilience during Socioeconomic Crises among Households in Europe (2014–2017). The empirical basis was individual interviews, realized in research communities, with members of households affected by different types of life difficulties and crisis situations (e.g. poverty, unemployment, disability, etc.) and expert interviews. The article indicates the limited effectiveness of social economy entities operating in the investigated communities, which is largely due to the lack of its settling in the local community, either because of lack of social trust or lack of knowledge of community members about its activities or its potential for socio-economic development.
PL
Witold Mandrysz, Maciej Klimek72Sałustowicz, P. (2006). Koncepcje i funkcje ekonomii społecznej. In: P. Sałustowicz, H. Guzowska (eds.), Ekonomia społeczna a bezradność społeczna — perspektywy i bariery. Warszawa: Master. Skrzypczak, B. (ed.) (2011). Rewitalizacja społeczna. Od aktywizacji do rozwoju lokalnego. Katowice–Radom: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego–Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji — Państwowy Instytut Badawczy.Staręga-Piasek, J. (ed.) (2007). Ekonomia społeczna. Perspektywa rynku pracy i pomoc społeczna. Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.Woolcock, M., Narayan, D. (2000). Social capital: Implications for development theory, research, and policy. The World Bank Research Observer, vol. 15, no. 2, pp. 225–249.Wygnański, J.J. (selection of texts) (2008). Przedsiębiorstwo społeczne. Antologia kluczo-wych tekstów. Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.Zybała, A. (2007). Rynek pracy społecznie integrujący, zadania dla lokalnych partnerów. Dialog. Pismo dialogu społecznego, no. 2.Witold Mandrysz, Maciej KlimekWydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w KatowicachStreszczenieW artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących roli podmiotów ekonomii społecznej w budowaniu rezyliencji gospodarstw domowych i społeczności lokalnych. Celem badania było określenia warunków i wzorców działania, które wspierają lub ograniczają i hamują rezyliencję gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji. Badania zostały zrealizowane w ramach międzynarodowego projektu RESCuE — Patterns of Resilience during Socioeconomic Crises among Households in Europe(2014–2017). Podstawę empiryczną referowanych wyników badań stanowiły wywiady indywidualne przeprowadzone w badanych środowiskach lokalnych z członkami gospodarstw domowych dotkniętych różnymi typami trudności życiowych i sytuacji kryzysowych (m.in. ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność itp.) oraz wywiady z ekspertami społecznymi. W artykule wskazano ograniczoną skuteczność działania podmiotów ekonomii społecznej w badanych społecznościach, która w dużej mierze wynika z braku ich osadzenia w społeczności lokalnej — bądź to z powodu braku zaufania społecznego, bądź braku wiedzy członków społeczności na temat ich działalności czy potencjału tych podmiotów dla rozwoju społeczno-ekonomicznego.
Contributors
 • Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
author
 • Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
References
 • Amin, A., Cameron, A., Hudson, R. (2002). Placing the Social Economy. London: Routledge.
 • Biernat, A., Gumkowska, M., Jewdokimow, M., Skrzypiec, R. (2008). Przedsiębiorstwo ekonomii społecznej w środowisku lokalnym. Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.
 • Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. In: J.G. Richardson (ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. (241-258). Westport: Greenwood Press.
 • Coleman, J.S. (1998). Social Capital in the Creation of Human Capital. American Journal of Sociology, vol. 94, pp. S95-S120.
 • Faliszek, K., Kowalczyk, B., Mandrysz, W., Niesporek, A., Szpoczek, M., Wódz, K. (2009). Ekonomia społeczna na rzecz integracji społecznej. Przypadek województwa śląskiego. Zakończenie. In: K. Wódz, K. Faliszek (eds.), Aktywizacja — integracja — spójność spo¬łeczna. W poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze polityki społecznej i pracy socjalnej. (227-236). Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”.
 • Giza-Poleszczuk, A., Hausner, J. (eds.) (2008). The Social Economy in Poland: Achieve- ments, Barriers to Growth, and Potential in Light of Research Results. Warsaw: FISE.
 • Gosk, I., Huszcza, M., Klaus, M., Likhtarovich, K. (2006). Ekonomia społeczna jako aktor rynku pracy. Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.
 • Haugh, H. (2005). A research agenda for social entrepreneurship. Social Enterprise Jour- nal, vol. 1, iss. 1, pp. 1-12.
 • Kaźmierczak, T., Rymsza, M. (eds.) (2007), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna. War-szawa: Fundacja Instytutu Spraw Publicznych.
 • Leś, E. (2005). Nowa ekonomia społeczna. Wybrane koncepcje. Trzeci Sektor, nr 2, pp. 36-44.
 • Leś, E., Ołdak, M. (eds.) (2007). Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju lokalnym. Warszawa: Collegium Civitas Press.
 • Mandrysz, W. Szpoczek, M. (2009) Problemy ekonomii społecznej w województwie śląskim w ocenie ekspertów społecznych In: K. Wódz, K. Faliszek (eds.), Aktywizacja — integra¬cja — spójność społeczna. W poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze polityki społecznej i pracy socjalnej. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”.
 • Niesporek, A., Wódz, K. (2009). Ekonomia społeczna na rzecz integracji społecznej. Przypadek województwa śląskiego. Wprowadzenie. In: K. Wódz, K. Faliszek (eds.), Aktywizacja — inte-gracja — spójność społeczna. W poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze polityki społecznej i pracy socjalnej. (155-159). Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”.
 • Piechowski, A. (2007). Rodowód przedsiębiorczości społecznej. In: E. Leś, M. Ołdak (eds.), Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju lokalnym. (19-46). Warszawa: Collegium Civitas Press.
 • Putnam, R.D. (1995). Budowanie sprawnej demokracji. Tradycje obywatelskie we współcze¬snych Włoszech. Kraków: Znak.
 • Putnam, R.D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon & Schuster.
 • Rothman, J., Tropman, J.E. (1987). Models of Community Organization and Macro Practice Perspectives: Their Mixing and Phasing. In: F.M. Cox, J.L. Erlich, J. Rothman, J.E. Trop- man (eds.), Strategies of Community Organization. Itasca: F.E. Peacock Publishers.
 • Rymsza, M. (2003). Aktywna polityka społeczna w teorii i praktyce. In: T. Kaźmierczak, M. Rymsza (eds.), W stronę aktywnej polityki społecznej. Warszawa: Fundacja Instytutu Spraw Publicznych.
 • Sałustowicz, P. (2006). Koncepcje i funkcje ekonomii społecznej. In: P. Sałustowicz, H. Guzowska (eds.), Ekonomia społeczna a bezradność społeczna — perspektywy i bariery. Warszawa: Master.
 • Skrzypczak, B. (ed.) (2011). Rewitalizacja społeczna. Od aktywizacji do rozwoju lokalnego. Katowice-Radom: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego-Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji — Państwowy Instytut Badawczy.
 • Staręga-Piasek, J. (ed.) (2007). Ekonomia społeczna. Perspektywa rynku pracy i pomoc społeczna. Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.
 • Woolcock, M., Narayan, D. (2000). Social capital: Implications for development theory, research, and policy. The World Bank Research Observer, vol. 15, no. 2, pp. 225-249.
 • Wygnański, J.J. (selection of texts) (2008). Przedsiębiorstwo społeczne. Antologia kluczo¬wych tekstów. Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.
 • Zybała, A. (2007). Rynek pracy społecznie integrujący, zadania dla lokalnych partnerów.Dialog. Pismo dialogu społecznego, no. 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-65e46a6c-a4a4-42f7-8461-eefbb730a24c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.