PL EN


2014 | X (2/2014) | 385-398
Article title

Contemporary Parenthood. The Meaning of Mother and Father in the Child’s Life

Authors
Content
Title variants
EN
Współczesne rodzicielstwo. Znaczenie matki i ojca w życiu dziecka
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Współcześnie coraz częściej wskazuje się, iż rola obojga rodziców w prawidłowym rozwoju osobowości dziecka jest istotna i ważna. Bliskość, serdeczność, bezpośredniość i intymność wzajemnych relacji rodzice – dziecko, pozwala na ukształtowanie prawidłowej osobowości jednostki, zdolnej kochać i nawiązywać serdeczne oraz trwałe kontakty z innymi ludźmi. Rodzina jest jakby „kolebką” rozwoju osobowości każdego przychodzącego na świat dziecka. To na jej gruncie kształtuje ono mowę, język, uczucia i postawy wobec najbliższych i otaczającego świata. Na tej też drodze rodzina wprowadza dziecko w świat kultury i przygotowuje do udziału w życiu społecznym. Rodzicielstwo dzisiaj ma charakter coraz bardziej świadomy. Dzieci coraz rzadziej traktuje się jako „dar od Boga”, a raczej są postrzegane jako „dzieci chciane”, „zaplanowane”. Ponowoczesność stawia przed współczesnymi matkami i ojcami wiele wyzwań i zadań na drodze do urzeczywistnienia swojego rodzicielstwa. W artykule autorka podejmuje refleksję nad niektórymi z nich, stara się wskazać zarówno szanse, jak i zagrożenia wpisane we współczesne bycie rodzicem. Odpowiedzialne rodzicielstwo oznacza nabycie przez rodziców umiejętności poważnego przeorientowania swojego życia; chodzi też o zdobycie się na wysiłek samokontroli i czuwania nad tym, by towarzyszyć dziecku w jego dorastaniu. Aktywna obecność rodziców na każdym etapie rozwojowym dziecka, pozwala mu na sprostanie stawianym wymaganiom/ zadaniom oraz osiąganie coraz wyższego poziomu dojrzałości.
EN
The role of both parents is essential in the proper development of the child’s personality. Closeness, warmth, directness and the intimacy of parents-children relationship, enable the proper formation of the child’s personality; an individual who is able to love and make warm and permanent contacts with other people. The family is the cradle of personality development of each child born to this world. It is on the basis of family that enables the child to form speech, language, emotions and attitudes towards the people closest to it and to the surrounding world. The family introduces the child to the world of culture and prepares him for participation in social life. Parenthood is of more importance in today's consciousness. Children are perceived not as “a gift from God”, but rather as “planned or expected children”. Responsible parenthood means acquiring the skills for the reorienting of the parents’ life, and the effort of self-control and to be on the alert in accompanying the child in his growing up. Active parental presence at every stage of the child’s development enables it to complete the required tasks and gain the upper level of maturity. Parents are obliged to do a lot more than just to welcome the child to this world. Mature parenthood demands patience, engagement and attention but most importantly immense love and devotion which are missing when it comes to contemporary parents “embedded” in “Fast culture”.
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski
References
 • Arcimowicz K., Męskość w kulturze współczesnej, „Małżeństwo i Rodzina” 2004, № 2.
 • Baniak J., Rodzina a osobowość dziecka, „Problemy Rodziny” 1996, № 4.
 • Braun-Gałkowska M., Psychologiczna analiza systemów rodzinnych osób zadowolonych i niezadowolonych z małżeństwa, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1992.
 • Brągiel J., Zrozumieć dziecko skrzywdzone, Uniwersytet Opolski, Opole 1996.
 • Buber M., Wychowanie, Wyd. Znak, Kraków 1968.
 • Dudak A., Samotne ojcostwo, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006.
 • Fromm E., O sztuce miłości, Rebis, Poznań 2006.
 • Kawula S., Kształty rodziny współczesnej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006.
 • Kenzaburō Ōe, Sprawa osobista, PIW, Warszawa 2005.
 • Kępiński A., Lęk, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007.
 • Kielar M., Rola ojca w wychowaniu dzieci. Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca, [in:] E. Syrek (ed.), Współczesne zagrożenia w strukturach społecznych, Wyd. Wieczorek – Press, Katowice 1993.
 • Nowak-Dziemianowicz M., „Święta” rodzina?, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2000, Numer Specjalny.
 • Matuszewska M., Funkcjonowanie w rolach rodzicielskich jako źródło rozwoju młodych dorosłych, [in:] B. Harwas-Napierała, Rodzina a rozwój człowieka dorosłego, UAM, Poznań 2003.
 • Obuchowska I., Kochać i rozumieć ciąg dalszy, Media Rodzina, Poznań 2000.
 • Oleś P., Oleś M., Z psychologicznych aspektów ojcostwa, [in:] D. Kornas-Biela (ed.), Oblicza ojcostwa, KUL, Lublin 2001.
 • Plopa M., Psychologia rodziny. Teoria i badania, Wyd. Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, Kraków 2005.
 • Pospiszyl K., Ojciec a wychowanie dziecka, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2007.
 • Proniewski A., Rodzina źródłem kapitału ludzkiego, [in:] M. Przetacznik-Gierowska, M. Tyszkowa (ed.), Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne, vol. 1, PWN, Warszawa 2005.
 • Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M. (ed.), Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne, vol. 1, PWN, Warszawa 2005.
 • Pszczółka K., Uwagi o niektórych problemach współczesnej rodziny, [in:] W. Korzeniowska, U. Szuścik (ed.), Rodzina. Historia i współczesność, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005.
 • Ratus A., Rodzina – pierwsze ogniwo w społecznym rozwoju dziecka, „Problemy Rodziny” 1978, № 3.
 • Ryś M., Wpływ dzieciństwa na życie dorosłe, [in:] T. Rzepecki (ed.), Studium rodziny, Oficyna Współczesna, Warszawa 1999.
 • Sikorska M., Nowy ojciec, nowa matka, nowe dziecko. O nowym układzie sił w polskiej rodzinie, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 • Sokal U., Więzi uczuciowe dorosłych dzieci z rodzicami w rodzinach rozwiedzionych, Wyd. Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, Elbląg 2005.
 • Sołowiej J., Identyfikacja dziecka z rodzicami, [in:] M. Ziemska (ed.), Rodzina i dziecko, PWN, Warszawa 1980.
 • Strojanowska B., Rola rodziny w uczuciowym i społecznym rozwoju dziecka, [in:] A. Podsiad, A. Szafrańska (ed.), Spojrzenie na współczesną rodzinę w Polsce, Wydawnictwo Pax, Warszawa 1981.
 • Tyszka T., Rodzina w krajach cywilizacji postindustrialnej, „Problemy Rodziny” 2000, № 2–3.
 • Tyszka T., Rodzina współczesna – jej geneza i kierunki jej przemian, [in:] M. Ziemska (ed.), Rodzina współczesna, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001.
 • Tyszka T., Rodzina w świecie współczesnym – jej znaczenie dla jednostki i społeczeństwa, [in:] I. Lepalczyk, T. Pilch (ed.), Pedagogika społeczna, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2003.
 • Tyszka Z., Stan i przeobrażenie rodzin polskich na przełomie XX i XXI w. Niedawna przeszłość i teraźniejszość, [in:] Idem (ed.), Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunki przemian, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001.
 • Walesa Cz., Rola ojca w psychicznym rozwoju dziecka. Studia psychologiczne, [in:] D. Kornas-Biela (ed.), Oblicza ojcostwa, KUL, Lublin 2001.
 • Walewska L., Znaczenie ojca w kształtowaniu tożsamości płciowej córki, [in:] D. Opozda (ed.), Rodzicielstwo. Wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych, KUL, Lublin 2007.
 • Witczak J., Ojcostwo bez tajemnic, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1987.
 • Wright H.N., Tatusiowa córeczka, Vocatio, Warszawa 1997.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-9019
ISSN
2300-5866
ISBN
978-83-62618-16-3
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-65ee5ffe-894e-48ec-b1a5-bc849afb7b35
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.