PL EN


2013 (R. XII) | 3(49) | 51-60
Article title

Pamięć społeczna miasta – bogactwo znaczeń i sensów dla edukacji

Title variants
EN
Social memory of city – many senses and meanings for education
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ukazuje wybrane perspektywy pracy edukacyjnej skupionej wokół przywracania pamięci społecznej miasta. Działania przybliżające przeszłość nabierają szczególnej wartości i rangi – są przeciwwagą dla „kultury zapominania”, która próbuje zdominować współczesne myślenie o człowieku, Odwoływanie się do tradycji, akcentowanie wartości dziedzictwa kulturowego miejsca/regionu, rozwijanie szeroko pojętej kultury historycznej jest nieodzowne we wzmacnianiu tożsamości ludzi. „Odkrywanie” na nowo małej ojczyzny w ramach pedagogiki pamięci skłania do aktywności, integruje mieszkańców, powodując tym samym zmiany środowiskowe. Edukacja na rzecz przywracania pamięci służy rehabilitacji wartości uniwersalnych.
EN
The article presents selected perspectives of education work concentrated around a social memory of city. Actions bringing the past nearer have a special value and dignity – are oriented against a ‘forgetting culture’, which tries to dominate present day thinking of man. Appealing to the tradition, accentuating the values of cultural heritage of a place/region and developing a general idea of historical culture is indispensable for strengthening people’s identity. “Recovering” a little homeland in the frame of pedagogy of memory tends to undertake the activity and integrates inhabitants; in fact it gives an occasion for environment changes. The education for a memory restoration is connected with rehabilitation of universal values.
Issue
Pages
51-60
Physical description
Dates
published
2013-09-30
Contributors
 • Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
References
 • Arendt H. (2011), Między czasem minionym a przyszłym, WYDAWNICTWO ALETHEIA, Warszawa.
 • Bogdanowicz P. (1992), Człowiek i przestrzeń, kultura, przestrzeń, sztuka, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 • Buczyńska-Garewicz, Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii przestrzeni, Wydawnictwo UNIVERSITAS, Kraków 2006.
 • Chyra-Rolicz Z. (2008), Miasto jako przedmiot badań historii, [w:] Miasto jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku, pod red. B. Jałowieckiego, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Connerton P. (2008), Seven types of forgetting, „Memory Studies”, vol. 1(1).
 • Connerton P. (2012), Jak społeczeństwa pamiętają, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Dziamski G. (2010), Artystyczne interwencje w przestrzeń miejską, [w:] Miasto w sztuce – sztuka w mieście, pod red. E. Hałas, Wydawnictwo UNIVERSITATIS, Kraków.
 • Heschel A. J. (2008), Człowiek nie jest sam. Filozofia religii, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Korzeniewski B. (2007), Przemiany Pamięci społecznej a teoria kultury, Instytut Zachodni, Poznań.
 • Kubiszyn M. (2007), Edukacja wielokulturowa w środowisku lokalnym. Studium teoretyczno-empiryczne na przykładzie Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN” w Lublinie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Leociak J. (2001), Aryjskim tramwajem przez warszawskie getto, czyli hermeneutyka pustego miejsca, [w:] Maski współczesności. Literaturze i kulturze XX w., pod red. L. Burskiej, M. Zalewskiego,, Instytut Badań Literackich, Warszawa.
 • Lewicka M. (2012), Psychologia miejsca, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Melosik Z. (2001), Kultura instant – paradoksy pop-tożsamości, [w:] Pedagogika u progu trzeciego tysiąclecia. Materiały pokonferencyjne, pod red. A. Nalaskowskiego, K. Rubachy ,Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Mendel M. (2002), (red.), Organizacja środowiska lokalnego. Uwagi do projektu: strategie rozwiązywania problemów w Gdańsku, [w:] pod red idem, Organizacja współpracy środowiskowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Rewers E. (2005), (red.), Post-Polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Wydawnictwo UNIVERSITAS, Kraków.
 • Rewers E. (2008), Miasto jako przedmiot badań filozofii kultury, [w:] Miasto jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku pod red. B. Jałowieckiego, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Ricoeur P. (1995), Pamięć-zapomnienie-historia, Tożsamość w czasach zmiany. Rozmowy w Castel Gandolfo, pod red K. Michalskiego, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Rolke T., Chama S. (2008), Tu byliśmy. Ostatnie ślady zaginionej cywilizacji, fotoTAPETA, Berlin-Warszawa.
 • Rosińska Z. (2012), Praca pamięci, [w:] Kultura jako pamięć. Posttradycjonalne znaczenie przeszłości, pod red. E. Hałas, Wydawnictwo NOMOS, Kraków.
 • Szacka B. (2006), Czas przeszły, pamięć, mit, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Saryusz-Wolska M. (2007), Strategie pamięci zbiorowej w przestrzeni miejskie. Problemy Berlina po zjednoczeniu Niemiec, [w:] Przemiany Pamięci społecznej a teoria kultury, pod red. B. Korzeniewskiego, Instytut Zachodni, Poznań.
 • Saryusz-Wolska M. (2011), (red.) Spotkania czasu z miejscem. Studia o pamięci i miastach, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Sekuła E. A. (2008), Miasto jako przedmiot badań antropologii kulturowej, [w:] Miasto jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku pod red. B. Jałowieckiego, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Szczęsny-Kostanecki D., Katedra Wileńska, „Gazeta Polska”, 7.03.2013.
 • Szpociński A. (2012), Widowiska przeszłości. Pamięć jako wydarzenie, [w:] Kultura jako pamięć. Posttradycjonalne znaczenie przeszłości, pod red. E. Hałas, Wydawnictwo NOMOS, Kraków.
 • Tarkowska E. (2012), Pamięć w kulturze teraźniejszości, [w:] Kultura jako pamięć.
 • Posttradycjonalne znaczenie przeszłości, pod red. E. Hałas, Wydawnictwo NOMOS, Kraków.
 • Theiss W. (1997), Radlińska, Wydawnictwo Żak, Warszawa.
 • Theiss W. (1997), Między Węgrowem a Caracas. O korespondencyjnym dialogu w poznawaniu polsko-żydowskiej przeszłości, [w:] Pamięć, miejsce, obecność. Współczesne refleksje nad kulturą i ich implikacje pedagogiczne, pod red. J. Mizińskiej, J. P. Hudzika, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin.
 • Theiss W. (2008), Dom i ojczyzna – miejsca w świecie bez miejsc. Trzy perspektywy, [w:] Dom i ojczyzna. Dylematy wielokulturowości, pod red. D. Lalak, Uniwersytet Warszawski, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej IW EQUAL, Warszawa.
 • Woniak K. (2012), Czytanie małego miasta. Przestrzeń symboliczna miasteczka Łobez, [w:] Miasto jako fenomen społeczny i kulturowy, pod red.. C. Kardasza, J. Możdżenia, M. Spychaja, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • http://bialystok.gazeta.pl [dostęp: 8.03.2013 r.].
 • http://naszksiezymlyn.pl [dostęp: 18.03.2013 r.].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-65f0492e-0258-40cd-afcc-9ac338bd08ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.