PL EN


2016 | 1 | 47-61
Article title

KARIERA – ZDEPRECJONOWANA WARTOŚĆ NOWEGO POKOLENIA?

Content
Title variants
EN
CAREER – A DEPRECIATED VALUE OF THE NEW GENERATION?
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Współczesne kariery zawodowe charakteryzują się dynamicznością, złożonością i różnorodnością ścieżek swojego przebiegu, na które jednostka zazwyczaj nie ma żadnego wpływu. Mimo to, właśnie jednostce przypisuje się odpowiedzialność za ich planowanie i rozwój, czyli za tzw. „zarządzanie” nimi. W nawiązaniu do zagadnienia wieloaspektowości karier zawodowych, determinowanych zarówno przez czynniki wewnętrzne, jak i strukturalne, w artykule refleksji poddano brak społecznej orientacji na karierę, który identyfikowany jest wśród przedstawicieli pokolenia Y oraz NEET.
EN
Contemporary professional careers are characterized by being dynamic, complex and taking different courses, over which the individual usually has no influence at all. In spite of that, it is the individual that is being perceived as responsible for their planning and development, that is for their “management”. In reference to the issues of the multi-dimensional character of professional careers, determined by both internal and structural factors, this article considers the lack of social orientation towards career, which is to be observed among the representatives of the Y and NEET generations.
Contributors
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
References
 • Amundson N.E., Inkson K., Career metaphors and their application in theory and counseling practice, „Journal of Employment Counseling”, September 2002, Volume 39, Issue 3.
 • Arthur M.B., Calman P.H., DeFillippi R., Intelligent enterprise, intelligent career, „Academy of Management Executive” 1995, vol. 9, no 4.
 • Arthur M.B., Rousseau D.M., The boundaryless career as a new employment principle, [w:] The boundaryless career. A new employment principle for a new organizational era, ed. M.B. Arthur, D.M. Rousseau, New York–Oxford 1996.
 • Bańka A., Psychologiczne doradztwo karier, PRINT-B, Poznań 2007.
 • Bohdziewicz P., Współczesne kariery zawodowe: od modelu biurokratycznego do przedsiębiorczego, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, 2010, nr 3-4.
 • Cymbał-Michalska A., Młodzież akademicka a kariera zawodowa, Impuls, Kraków 2013.
 • Cymbał-Michalska A., Rozwój kariery proces inwestowania w kapitał kariery, „Studia Edukacyjne” 2012, nr 22.
 • Deloitte, Pierwsze kroki na rynku pracy. Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów (2013).
 • Driver M. J., Career concepts and career management in organizations, [w:] C. L. Cooper (red.), Behavioral problems in organizations, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall 1979.
 • Eurofound, NEETs ‒ Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe, Dublin‒Brussels 2012.
 • Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-datasets/-/EDAT_LFSE_20 [26.04.2016].
 • Grabowski D., Miejsce pracy w kulturze konsumpcji. Etos pasjonującej i interesującej pracy jako forma jej konsumpcji, [w:] M. Górnik-Durose, A. M. Zawadzka (red.), W supermarkecie szczęścia. O różnorodności zachowań konsumenckich w kontekście jakości życia, Difin, Warszawa 2012.
 • Godlewska-Werner D., Celińska S., Nieckarz Z., Konsumpcjonizm w pracy znakiem naszych czasów?, [w:] Kultura Konsumpcji – wartości, cele, dobrostan Psychologiczne aspekty zjawiska, red. M. Zawadzka, M. Niesiobędzka,
 • Godlewska-Werner D., Wydawnictwo Stowarzyszenia Filomatów, Redakcja Liberi Libri, Warszawa 2014.
 • Godlewska-Werner D. (red.), Kultura Konsumpcji – wartości, cele, dobrostan Psychologiczne aspekty zjawiska, Wydawnictwo Stowarzyszenia Filomatów, Redakcja Liberi Libri, Warszawa 2014.
 • Hall D.T., Careers In and Out of Organizations, SAGE Publications 2002.
 • Hall D.T., The protean career: A quarter-century journey, „Journal of Vocational Behavior” 2004, vol. 65.
 • Lasch Ch., The Culture of Narcissism: American Life in an Age of Diminishing Expectations, Norton & Company Inc, New York 1976.
 • Makin P., Cooper C., Cox Ch., Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Mainiero L.A., Sullivan S.E., Kaleidoscope careers: an alternative explanation for the “opt-out” revolution, „Academy of Management Executive” 2005, vol. 19.
 • Marody M., Giza-Poleszczuk A., Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii zmiany społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 • Miś A., Koncepcja rozwoju kariery zawodowej w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Kraków 2007.
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, edukacji i gospodarki.
 • Penc J., Menedżer w uczącej się organizacji, „Menadżer”, Łódź 2000.
 • Rusak P., Czy należy bać się pokolenia Z?, http://kariera.pracuj.pl/porady/czy-nalezy-bac-sie-pokolenia-z/ [7.06.2016].
 • Serafin K., Procesy w organizacji, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, Katowice 2002.
 • Standing G., The Precariat: The New Dangerous Class, wyd.: Bloomsbury Academic 2011.
 • Szcześniak M., Rondón G., Pokolenie „ani-ani”: o młodzieży która się nie uczy, nie pracuje i nie dba o samokształcenie, „Psychologia Społeczna”, 2011, tom 6 3 (18).
 • Szymołon J., Narcyzm kulturowy jako nowe zagrożenie społeczne, [w:] Wybrane zagrożenia społeczne wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu, red. R. Lusawa, Wydawnictwo Europejskiej Uczelni Informatyczno- Ekonomicznej w Warszawie, Warszawa 2013.
 • The new international Webster’s comprehensive dictionary of the English language, Encyclopedic edition, 2003 edition, wyd. BellaVista/Karl Müller, Köln.
 • Webster’s Third International Dictionary of the English language unabridged, wyd. Könemann, Nowy Jork, 1993.
 • Wojtasik B., Refleksyjne konstruowanie kariery życiowej w ponowoczesnej codzienności, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, Numer specjalny 2003.
 • Wojtasik B., Podstawy poradnictwa kariery. Poradnik dla nauczycieli, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa 2011.
 • Zawadzka A.M., Wartości, cele i dobro. Stan w kulturze konsumpcji, [w:] M. Zawadzka, M. Niesiobędzka,
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-65faf08e-2d6e-4160-a41d-949606ed9219
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.