Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 7 | 79-101

Article title

Dziedzictwo kulturowe warszawskiej dzielnicy Białołęka: problemy ochrony, prezentacji i popularyzacji

Authors

Content

Title variants

EN
Cultural heritage of district Białołeka in Warsaw: problems of protection, exposition and popularization

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł jest przedstawieniem zarysu problematyki zarządzania dziedzictwem kulturowym jednej z największych warszawskich dzielnic – Białołęki. Dotyczy on zarówno obiektów zabytkowych archeologicznych, jak i historycznych. Artykuł zawiera krótką charakterystykę omawianego obszaru wraz ze szkicem pradziejów i wydarzeń historycznych oraz przedstawia przyjętą metodologię i efekty pracy nad stworzeniem bazy zasobów archeologicznych, a także katalogu nieruchomych obiektów zabytkowych z obszaru dzielnicy. Prezentuje działania podjęte na rzecz ochrony i prezentacji dziedzictwa kulturowego, w tym archeologicznego, zarówno przez władze samorządowe, służby konserwatorskie, jak i organizacje pozarządowe. Najważniejszym wnioskiem wynikającym z przeprowadzonej analizy jest wskazanie na niedostateczne zainteresowanie i błędy w dokumentacji służb konserwatorskich oraz zaobserwowanie intensywnych działań mieszkańców dzielnicy w sferze dziedzictwa kulturowego. Kolejnym ważnym zagadnieniem jest wskazanie na potrzebę stworzenia bazy obiektów historycznych, przede wszystkim na podstawie badań terenowych, która posłuży za podstawę do wskazania najważniejszych obiektów do ochrony konserwatorskiej.
EN
The paper discusses issues of management of cultural heritage of Białołęka, one of the largest district of Warszawa (Warsaw), the capital city of Poland. It includes physical aspects of cultural heritage – both archaeological sites and historical structures. Paper contains a short report on area and its history. It presents steps taken to create databases of archaeological and historical heritage resources. It presents also the actions undertaken for the conservation and presentation of cultural heritage by the heritage services, local authorities and non-governmental organisations. Main thesis of the paper is that heritage preservation services do not take enough care about cultural heritage of this area, but luckily the local community does. Another important reflection is that we need to create database of historical objects, that will be based not only on studies of literature and documents, but mostly on results of field research. This way we can select the most important objects that need to be preserved.

Year

Issue

7

Pages

79-101

Physical description

Dates

published
2011-10

Contributors

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

References

  • Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy – serwis www. Internet: http://www.bialoleka.waw.pl (wgląd 01 maja 2011 r.).
  • Nosek S., 1951, Materiały do badań nad historią starożytną i wczesnośredniowieczną międzyrzecza Wisły i Bugu, „Annales UMCS, Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne” t. 6, s. 7-502.
  • Piotrowska B., 2004-2005, Archeologiczna ochrona konserwatorska w Warszawie, „Z otchłani wieków” r. 59, nr 1-4, s. 75-82.
  • Podwińska Z., 1951, Osadnictwo Równiny Praskiej w wiekach XI-XVI, „Materiały Wczesnośredniowieczne” t. 3, s. 59-100.
  • Rajewski, Z., 1966, Obszar Wielkiej Warszawy w czasach pierwotnych i wczesnofeudalnych, „Rocznik Warszawski”, t. 7, s. 51-57.
  • Rajewski Z., 1975, Materiały do pradziejów oraz wczesnych dziejów Warszawy i jej okolic, „Wiadomości Archeologiczne”, t. 39, z. 4. s. 445-474.
  • Sołtan A., 2007, Od czasów najdawniejszych po wiek XVIII, (w:) A. Sołtan (red.), Historia Białołęki i jej dzień dzisiejszy, Warszawa, s. 11-28.
  • Stupnicka E., 1987, Środowisko naturalne osadnictwa pradziejowego, (w:) J. Pyrgała (red.), Osadnictwo obszaru Warszawy na tle środowiska naturalnego (V w. p.n.e. – XII w. n.e.), Wrocław, s. 19-44.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-6601238d-56c1-4b2f-ba4d-1a5a0e707603
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.