PL EN


2014 | 2(7) | 28-38
Article title

Czas wolny w świetle zrównoważonego rozwoju

Authors
Content
Title variants
EN
Leisure in the Light of Sustainable Development
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Form spędzania czasu wolnego, wynikających z osobistych potrzeb, dyspozycji i nawyków człowieka, nie można rozpatrywać w oderwaniu od reszty zajęć wypełniających jego dobowy budżet czasu (potrzeby fizjologiczne, praca zawodowa, obowiązki domowe), ponieważ rodzaj tych zajęć i czas ich trwania bezpośrednio wpływają na rozmiar i jakość spędzania czasu wolnego. W artykule podjęto próbę przybliżenia koncepcji czasu wolnego w kontekście jego równowagi z czasem pracy, konsumpcją dóbr i usług oraz środowiskiem przyrodniczym. Równowaga między życiem zawodowym a czasem wolnym polega na zaakceptowaniu faktu, że oba te obszary życia są dla siebie ważne. Wysiłek i wypoczynek powinny być dawkowane w regularny sposób. Korzystanie z dóbr i usług zagospodarowujących czas wolny powinno odbywać się w taki sposób, aby przynosiło poprawę jakości życia, przy równoczesnym obniżeniu zużycia zasobów naturalnych i energii oraz przy poszanowaniu zasobów przyrody, z których będą mogły korzystać także następne pokolenia.
EN
Forms of leisure spending, stemming from individual needs, human being’s disposals and habits, cannot be considered separately from other exercises filling up their daily time budget (physiological needs, professional work, household duties) as the type of those exercises and time of their duration directly affect the volume and quality of leisure time spending. In her article, the author undertook an attempt to bring closer the concept of leisure in the context of its balance with the time of work, consumption of goods and services and with the natural environment. The balance between the professional life and leisure consists in acceptance of the fact that both areas of life are important to each other. Effort and rest should be dosed in a regular way. Use of goods and services fulfilling leisure time should take place in such a way that it could yield improvement of the quality of life, with a simultaneous reduction of the natural resources and energy as well as with respect of the nature’s resources which will be able to be used also by next generations.
Year
Issue
Pages
28-38
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-6929
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6602f3f4-0182-4c66-97f4-b0eab5c63859
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.