PL EN


2018 | 96(152) | 109-121
Article title

Parametry i zasady wyceny nieruchomości leśnych w rachunkowości. Wycena drzewostanów

Content
Title variants
EN
The parameters and rules of forest land valuation in accounting. Valuation of forest in the strict sense
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (LP) prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Ustawa ta wskazuje na parametry i zasady wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów. Praktyka wskazuje, że największy zasób LP, jakim są lasy, nie może być wyceniony wiarygodnie w myśl przepisów tej ustawy, co skutkuje nieujawnianiem w bilansie informacji o większości lasów. Jedynie grunty zakupione lub zamienione są wyceniane i wykazywane w ramach systemu rachunkowości. Celem opracowania jest przeprowadzenie rozważań natury teoretycznej nad możliwościami zastosowania wybranych parametrów i zasad wyceny nieruchomości leśnych, ze szczególnym uwzględnieniem drzewostanów w ramach rozwiązań dopuszczonych przez krajowe i międzynarodowe regulacje rachunkowości. Przyjęto następującą hipotezę: specyfika działalności LP oraz uregulowania ustawy o rachunkowości skłaniają do zmian w klasyfikowaniu nieruchomości leśnych, celem skutecznego doboru parametrów wyceny poszczególnych składników nieruchomości leśnych lub opracowania Krajowego Standardu Rachunkowości przeznaczonego dla gospodarki leśnej. Hipoteza została zweryfikowana pozytywnie w części dotyczącej postulatu opracowania Krajowego Standardu Rachunkowości – leśnictwo.
EN
The State Forests National Forest Holding maintains its accounting records in accordance with the Accounting Act. The law prescribes the parameters and principles of valuation of individual assets and liabilities. Practice shows that forests – the greatest resource of State Forests – cannot be measured reliably in accordance with the provisions of the above-mentioned Act, which results in non-disclosure in the balance sheet of information about most of the forests. Only the land purchased or converted is measured and reported under the accounting system. The aim of the study is to carry out a theoretical consideration of the possibilities of using selected parameters and principles of forest land valuation, with a particular focus on forest in the strict sense, in the framework of national and international accounting regulations. The following hypothesis was adopted: the specificity of State Forests operations and the provisions of the Accounting Act call for changes in the classification of wooded areas so as to achieve an effective selection of parameters for valuation of individual components of woodland or to develop a National Accounting Standard dedicated to forest management. The hypothesis was verified positively in the section on the postulate to develop a National Accounting Standard – forestry.
Contributors
author
  • Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Rachunkowości i Controllingu, beata.sadowska@wzieu.pl
author
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Wydział Społeczno-Techniczny, Katedra Finansów, Rachunkowości i Logistyki, piotr.szczypa@konin.edu.pl
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-661b165f-07a1-49b4-bc21-a9dbfcfae4e7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.