Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 7 | 2 | 70-77

Article title

Między amboną a wiernymi. O roli paralelizmu składniowego w kazaniach epoki oświecenia

Content

Title variants

EN
Between the pulpit and the faithful. The role of syntactic parallelism in the preaching of the Enlightenment

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Feature of the Polish sermons of the eighteenth century was the presence in them of syntactic parallels. In sermons from the years 1744-1796 held in the Library Sciencein Krakow Jesuit encounter among other forms of repetition in the position of mandatory consecutive sentences initialised, e.g. Obróć Oczy Twoie… . Użyj wrodzonego Ci Daru…, parallel with the verbal predicate inicjalnym indicative mode in the 3rd os. lp. or lm. present tense, e.g. Podbija Narody... . Pomnaża miliony... . Rozſzerza granice..., symmetries syntax in sentences with the alternative, e.g. Ożywia, albo umarza. Błogoſławi, albo odrzuca. Zachowuie, albo zatraca. Function as syntactic parallels cohesion-persuasive (cohesion-affective). Affect the transparency of the sermons. They are universal. There are secular journalism such as the Enlightenment, or the sermons of the twentieth century, they play an important role pragmatic - to minimize the distance between the pulpit and the faithful.

Year

Volume

7

Issue

2

Pages

70-77

Physical description

Contributors

 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

References

 • Bajerowa I., Kształtowanie się systemu polskiego języka literackiego w XVIII wieku, Wrocław 2011.
 • Bartmiński J., Powtórzenie, paralelizm, symbol, [w:] Encyklopedia kultury polskiejXX wieku, t. II, red. tenże, Współczesny język polski, Wrocław 1993.
 • Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Wrocław 2003.
 • Kiklewicz A., Forma, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 2006, z. LXII.
 • Korolko M., Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1998.
 • Lausberg H., Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, przeł., oprac. i wstęp A. Gorzkowski, Bydgoszcz 2002.
 • Majkowski G., Kohezja w publicystyce okresu oświecenia, Łódź 2007.
 • Majkowski G., Paralelizm składniowy jako wskaźnik perswazji w prozie kaznodziejskiej (na materiale kazań okresu Oświecenia), „Poradnik Językowy” 2002, z. 9.
 • Mayenowa M.R., Paralelizm formalny, [w:] taż, Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka, wyd. III. popr. i uzup., Wrocław 2000.
 • Pazera W. ks., Polskie kaznodziejstwo epoki Oświecenia, Częstochowa 2000.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-663ada88-af44-4c49-9994-e6920526411f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.