PL EN


2015 | 4(42) | 51-58
Article title

Realizacja „Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego” i jakość życia jako przejaw skuteczności publicznego zarządzania strategicznego

Authors
Title variants
EN
Implementation of the Zachodniopomorskie Voivodship Development Strategy and Quality of Life as a Display Effectiveness of Public Strategic Management
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Samorząd wojewódzki, aby zapewnić odpowiedni rozwój regionu i jakość życia mieszkańcom powinien właściwie zarządzać regionem. Ważną rolę odgrywa zatem zarządzanie strategiczne, które powinno być skuteczne. Z tego powodu postawiono hipotezę badawczą, że realizacja celów strategii rozwoju regionu i wzrost poziomu jakości życia świadczą o skuteczności zarządzania strategicznego. Hipotezę zweryfikowano analizując realizację Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego oraz zmiany w poziomie obiektywnej jakości życia. W opracowaniu wykorzystano metody desk research, analizy taksonomicznej i opisowej oraz dedukcji.
EN
A local government to ensure proper development of the region and quality of life of residents should properly manage the region. Therefore plays an important role public strategic management, which should be effective. For this reason hypothesized research is, that realization of aims of region development strategy and increase the quality of life testify to the effectiveness of strategic management. The hypothesis was verified by analysis the implementation of the Zachodniopomorskie Voivodship Development Strategy and changes in the level of objective quality of life. In this article were used desk research, taxonomic and descriptive analysis and deduction.
Contributors
author
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Fleszer D. (2013): Strategiczne zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego — istota, cele, etapy. „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae”, nr 17 (1), s. 161–175.
 • Klasik A. (2001): Strategia konkurencyjna regionu. [w:] F. Kuźnik i A. Klasik (red.): Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym, Katowice, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej.
 • Kotarbiński T. (1975): Traktat o dobrej robocie. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Kożuch B. (2004): Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji. Warszawa, Placet.
 • Kryk B. (2003): Rachunek sozoekonomiczny działalności gospodarczej na przykładzie energetyki zawodowej regionu szczecińskiego. Rozprawy i Studia/Uniwersytet Szczeciński, t. 485, Szczecin, Wydawnictwo Naukowe US.
 • Kukuła K. (2010): Elementy statystyki w zadaniach. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Malik K. (2011): Ewaluacja polityki rozwoju regionu. Metody, konteksty i wymiary rozwoju zrównoważonego. Studia/Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, t. 135, Warszawa, KPZK PAN.
 • Piasny J. (1993): Problem jakości życia ludności oraz źródła i mierniki ich określania. „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny, Socjologiczny” (2).
 • Potoczek A. (2001): Zarządzanie w systemie samorządu terytorialnego. [w:] W. Kosiedowski (red.): Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki, Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”.
 • Ziółkowski M. (2005): Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym. [w:] A. Zalewski (red.): Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Warszawa, Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-664d34bd-9c26-45b2-be1a-1fec5cda2cf6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.