PL EN


2017 | 6 (19) nr 1 | 23-42
Article title

Urzeczywistnianie się Kościoła w małżeństwie i rodzinie według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku

Title variants
EN
The Realization of the Church in Marriage and Family According to the 1983 Code of Canon Law
FR
La réalisation de l’Église dans le mariage et la famille, selon le Code de Droit Canonique 1983
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rodzina jest najmniejszą jednostką zarówno społeczeństwa, jak i Kościoła. W rodzinie i poprzez rodzinę Kościół się realizuje i urzeczywistnia. Kościół, jako wspólnota osób ochrzczonych, ma spełniać misję głoszenia Dobrej Nowiny, która realizuje się w potrójny sposób: prorocki, kapłański i królewski. Ustawodawca ukazuje tę misję w kan. 204 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., stwierdzając: „Wiernymi są ci, którzy przez chrzest wszczepieni w Chrystusa, zostali ukonstytuowani Ludem Bożym i stawszy się z tej racji na swój sposób uczestnikami kapłańskiego, prorockiego i królewskiego posłannictwa Chrystusa, zgodnie z własną każdego pozycją, są powołani do wypełniania misji, jaką Bóg powierzył pełnić Kościołowi w świecie”.
EN
The family is the smallest unit of both society and the Church. The Church lives and grows inside and through the family. The Church is seen as a community that announces the Gospel of Christ. The joyful news is spread thanks to the participation of every baptized in the triple mission of Christ (as Prophet, Priest, and King). The legislator recognizes this mission in can. 204 of the 1983 Code of Canon Law stating: “the Christian faithful are those who, inasmuch as they have been incorporated in Christ through baptism, have been constituted as the people of God. For this reason, made sharers in their own way in Christ’s priestly, prophetic, and royal function, they are called to exercise the mission which God has entrusted to the Church to fulfill in the world, in accord with the condition proper to each”.
Keywords
Contributors
 • doktorant, Katedra Historii Prawa Kanonicznego, Instytut Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; adres do korespondencji: Wólka Korczowska 2a, 21-532 Łomazy, Poland, arekziomus@op.pl
References
 • Bączkowicz, Franciszek, Józef Baron, i Władysław Stawinoga. 1957. Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa. T. 2. Wyd. 3. Opole: Wydawnictwo Diecezjalne św. Krzyża.
 • Cantalamessa, Raniero. 2004. Eucharystia nasze uświęcenie. Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek.
 • Durak, Adam. 1995. „Celebrować Słowo Boże w rodzinie.” W Nauki o rodzinie, red. Jan Kłys, 75-81. Szczecin: Instytut Studiów nad Rodziną, Szczecińskie Wydawnictwo Archidiecezjalne „Ottonianum”.
 • Dziekoński, Stanisław. 2006. Formacja chrześcijańska dziecka w rodzinie w nauczaniu Kościoła. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
 • Gajda, Piotr. 2000. Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos.
 • Granat, Wincenty. 1967. Dogmatyka Katolicka. Synteza. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Grzybowski, Jerzy. 2002. „Rodzina jako „Komunia osób zjednoczonych miłością”.” Kaliskie Studia Teologiczne 1:60-65.
 • Hermans, Jan. 1985. „Celebrować Eucharystię z dziećmi.” Communio 3:105-12.
 • Krajczyński, Jan. 2006. „Posłannictwo kapłańskie małżeństwa chrześcijańskiego.” Ius Matrimoniale 11 (17): 53-59.
 • Krukowski, Józef. 1984. „Katalog podstawowych obowiązków i uprawnień wszystkich chrześcijan w nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego.” Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 31:43-44.
 • Krukowski, Józef. 1986. „Definicja chrześcijan. Komentarz do kan. 204 nowego KPK.” Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 33:30-38.
 • Krukowski, Józef. 2005. „Wierni chrześcijanie.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. II/1: Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, red. Józef Krukowski, 15-22. Poznań: Pallottinum.
 • Kukołowicz, Teresa. 1993. „Rodzina wychowuje.” W Ewangelizacja wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej. Program duszpasterski na rok 1993/94. Duszpasterstwo małżeństw i rodzin: materiały do katechez i konferencji w roku duszpasterskim 1993/94, t. 2, red. Eugeniusz Szczotok, i Anna Liskowacka, 164-71. Katowice: Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej.
 • Laskowski, Jerzy. 1979. Małżeństwo i rodzina w świetle nauki Soboru Watykańskiego II. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
 • Laskowski, Jerzy. 1993. Małżeństwo wspólnotą miłości. Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek.
 • Miazek, Jan. 1982. „Wychowawcza funkcja rodziny chrześcijańskiej.” Communio 5 (11): 64-73.
 • Parysiewicz, Beata. 2001. „Wychowanie do miłości.” W Współczesna rodzina polska – jej wymiar aksjologiczny i funkcjonowanie, red. Henryk Cudak, i Helena Marzec, 215-222. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej.
 • Pawluk, Tadeusz. 1996. Prawo Kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 3, Prawo małżeńskie. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.
 • Pawluk, Tadeusz. 2002. Prawo Kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 2, Lud Boży jego nauczanie i uświęcanie. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.
 • Sarmiento, Augusto. 2002. Małżeństwo chrześcijańskie. Kraków: Wydawnictwo M.
 • Tschuschke, Michał. 1975. „Małżeństwo i rodzina w świetle odnowionej liturgii sakramentu małżeństwa.” Ateneum kapłańskie 396:89-99.
 • Więsyk, Kazimierz, i Krystian Wojczak. 1985. „Urzeczywistnienie się Kościoła w małżeństwie i rodzinie.” W Małżeństwo i rodzina w świetle nauki Kościoła i współczesnej teologii, red. Adam Szafrański, 207-221. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-664f4a5b-b208-4435-88f0-6b34c370a1f1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.