PL EN


2019 | 15/I | 169-185
Article title

ANALIZA PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH JAKO ELEMENT PRZYGOTOWANIA DO WYKONYWANIA ZAWODÓW SPECJALISTYCZNYCH

Content
Title variants
EN
PROFESSIONAL PREDISPOSITION AND SOCIAL SKILLS ANALYSIS AS AN ELEMENT OF PREPARATION FOR PERFORMANCE OF SPECIALIST PROFESSIONS
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zawody z obszaru rachunkowości oraz architektury należą do kategorii zawodów specjalistycznych, których podstawą są wiedza i umiejętności merytoryczne, zakotwiczone w określonym systemie wiedzy specjalistycznej. Współcześnie, w coraz większym stopniu, sukces zawodowy jest efektem zarówno kompetencji merytorycznych, jak i umiejętności społecznych. Artykuł prezentuje sześć profesjogramów zawodowych, czyli profili predyspozycji zawodowych i kompetencji społecznych, po trzy z obszarów księgowości i architektury, a także procedurę ich opracowania i sprawdzania trafności. Artykuł ma charakter empiryczny, zastosowano metody jakościowe (ocena sędziów kompetentnych i obserwacja uczestnicząca) oraz ilościowe (kwestionariusz PPA Thomasa i ankieta ewaluacyjna).
EN
Accounting and architecture professions belong to the category of specialist professions, which are based on knowledge and substantive skills, anchored in a specific system of specialist knowledge. Nowadays, increasingly, professional success is the result of both substantive competences and social skills. The article presents six professiograms of professional predispositions and social competences, three in the areas of accounting and architecture, as well as the procedure for their development and validation. The article is empirical, qualitative (an agreement of competent judges and a participant observation) and quantitative (the Thomas PPA questionnaire and an evaluation questionnaire) methods were used.
Year
Issue
Pages
169-185
Physical description
Contributors
References
 • Armstrong M., Taylor S., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2016.
 • Brzeziński Z., Metodologia badań psychologicznych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2019.
 • Budkowska L., Poszytek P., Kompetentny nauczyciel – przyszłość czy rzeczywistość, [w:] Kompetencje przyszłości – jak je kształtować w elastycznym ekosystemie edukacyjnym, S. M. Kwiatkowski (red.), Wydawnictwo FRSE, Warszawa 2018.
 • Ciesielska M., Wolnik-Bostrom K., Ohlander M., Obserwacja, [w:] Badania jakościowe. Metody i narzędzia, t. 2, D. Jemielniak (red.), Wyd. Naukowe PWN. Warszawa 2012.
 • Czarnota-Bojarska J., Dopasowanie człowiek-organizacja i tożsamość organizacyjna, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2010.
 • Hornowska E., Testy psychologiczne. Teoria i praktyka, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2019.
 • Kodeks etyczno-zawodowy psychologa, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 1991, http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=29 [dostęp: 05.04.2020].
 • Kodeks etyczny psychologa, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 2018, http://www.ptp.org.pl/teksty/NOWY_KODEKS_PTP.pdf152 [dostęp: 05.04.2020].
 • Kostera M., Krzyworzeka P., Etnografia, s. 172-174 albo 167-185 [w:] Badania jakościowe. Podejścia i teorie, t. 1, D. Jemielniak (red.), Wyd. Naukowe PWN. Warszawa 2012.
 • Martowska K., Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych, Wydawnictwo Liberi Libri, Warszawa 2012.
 • Matczak A., Kwestionariusz kompetencji społecznych. KKS, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 2011.
 • Matczak A., Pomiar inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych, wykład, maj 2015.
 • Matczak A., Martowska K., Profil kompetencji społecznych. PROKOS, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 2013.
 • PPA – analiza stylów zachowań, https://pl.tacktmiglobal.com/ppa-analiza-stylow-zachowan/ [dostęp: 02.04.2020].
 • Putnam R., Samotna gra w kręgle, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2016, poz. 61 z późn. zm.).
 • Walczak D., Prestiż zawodu a kompetencje nauczycieli, [w:] Kompetencje przyszłości – jak je kształtować w elastycznym ekosystemie edukacyjnym, S. M. Kwiatkowski (red.), Wydawnictwo FRSE, Warszawa 2018.
 • Zawadzki B., Strelau J., Szczepanik P., Śliwińska M., Inwentarz osobowości NEO-FFi Costy i McCrae. Adaptacja polska, Wyd. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 1998.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-66b3d917-41ef-4b62-9f4f-d5951b704a4d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.