PL EN


2014 | 1-2 | 43-60
Article title

Wyobrażenia czasu we współczesnej poezji arabskiej na przykładzie twórczości Bulanda al-Hajadariego

Authors
Content
Title variants
EN
Representations of Time in the Contemporary Arabic Poetry on the Example of Works of Buland al-Haydari
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The aim of this paper is to examine the representations of time in the works of the Iraqi poet of Kurdish origin Buland al-Haydari (1926–1996). The paper opens with a short introduction dealing with the perception of time in reality and in literature (i.e. objective and subjective time, individual and social time) as well as with an outline of representations of time in the Arabic poetry in certain historical and literary periods (pre-Islamic Arabic poetry, classical Arabic poetry, romantic Arabic poetry before the Second World War, contemporary Arabic poetry after the Second World War). The analysis of Al-Haydari’s poetry consists of three parts concerning the past, the present and the future. In each part, poems from different phases, written between the 1940s and the 1990s, were taken into consideration. Each part discusses how the tendencies prevalent in these phases (i.e. romantic, existential, committed poetry) as well as in Al-Haydari’s life (i.e. exile) and in socio-political life of the Iraqi community (i.e. dictatorship, wars) influenced the images of time in his lyrics. There are many representations of time in Al-Haydari’s poetry. It can be linear, circular, cyclical, internal and psychological, external and objective, individual and social. The past, the present and the future are depicted in his works in different, sometimes contrary ways. The past is associated with sadness and vanishing but also with happiness and childhood. The vision of the present is pessimistic in all the phases and it is featured as meaningless, overwhelming, terrifying as well as brutal. The future is sometimes represented as despairing and lost, and sometimes as carrying hope. The time in Al-Haydari’s poems seems to be an impersonal force or a personified fate. Quite often it is given human characteristics, both psychical and physical. Some of the representations of time in Al-Haydari’s works reveal similarities to those known from the pre-Islamic, classical, romantic and contemporary Arabic poetry.
Year
Issue
1-2
Pages
43-60
Physical description
Contributors
References
 • ʻAbbas Ihsan, Ittidżahat asz-sziʻr al-ʻarabi al-muʻasir, Dar asz-Szuruk li-an-Naszr wa-at-Tawziʼ, Kair 1992.
 • ʻAkkak Kada, Dalalat al-madina fi al-chitab asz-sziʻri al-ʻarabi al-muʻasir. Dirasa fi at-talakki al-dżamali li-al-makan, Ittihad al-Kuttab al-ʻArab, Damaszek 2001.
 • Asfour John Mikhail, When the Words Burn. An Anthology of Modern Arabic Poetry 1945-1987, The American University in Cairo Press, Kair 1993.
 • ʻAsla Ahmad Bakri, Al-Mawt fi asz-sziʻr al-ʻarabi al-hadis, Manszurat Markaz al-Machtutat wa-at-Turas wa-al-Wasaʼik, Kuwejt 2000.
 • Badawi ʻAbd ar-Rahman, Az-Zaman al-wudżudi, „Al-Adib” 1944, nr 10, s. 29–33.
 • Budziak Anna, Czas i historia w poezji T.S. Eliota. Konteksty filozoficzne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
 • Buczyńska-Garewicz Hanna, Metafizyczne rozważania o czasie. Idea czasu w filozofii i literaturze, Wydawnictwo TAiWPN UNIVERSITAS, Kraków 2001.
 • Al-Chajjat Dżalal, Asz-Sziʻr wa-az-zaman, Manszurat Wizarat al-Iʻlam, Bagdad 1975.
 • Chłopecki Jerzy, Czas, świadomość, historia, Książka i Wiedza, Warszawa 1989.
 • Cohen-Mor Dalya, A Matter of Fate: the Concept of Fate in the Arab World as Reflected in Modern Arabic Literature, Oxford University Press, Oksford 2001.
 • Dakkasz Nidal al-Amjuni, Zahirat az-zaman fi asz-sziʻr al-ʻarabi al-kadim (Baszar Ibn Burd wa-Abu Nuwas namuzadżan), Dar al-Hadasa, Bejrut 2006.
 • Gardet Louis, Poglądy muzułmanów na czas i historię. Rozważania z zakresu typologii kultury, w: Andrzej Zajączkowski (red.), Czas w kulturze, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1988.
 • Gharib Ruz, Fikrat az-zaman fi al-adab al-hadis, „Al-Adib” 1946, nr 10, s. 6–7.
 • Al-Hajdari Buland, Iszarat at-tarik wa-nikat dau’, Al-Mu’assasa al-ʻArabijja li-ad-Dirasat wa-an-Naszr, Bejrut 1980.
 • Al-Hajdari Buland, Al-Aʻmal al-kamila li-asz-szaʻir Buland al-Hajdari, Dar Suʻad as-Sabah li-an-Naszr wa-at-Tawziʻ, Kair 1992.
 • Al-Hajdari Buland, Durub fi al-manfa, Dar Suʻad as-Sabah li-an-Naszr wa-at-Tawziʻ, Bejrut 1996.
 • Al-Malham ʻAjda Kanʻan, Buland al-Hajdari fi asz-sziʻr al-ʻarabi al-muʻasir, Dar Suʻad as-Sabah li-an-Naszr wa-at-Tawziʻ, Bejrut 1998.
 • Al-Mani’ Nadżib, Sziʻrijja Buland al-Hajdari, „Al-Adab” 1957, nr 10, s. 33–37.
 • Mubarak Muhammad Rida, Asz-Sziʻr wa-al-ustura. Istiʻarat as-sard fi nusus Chalil Hawi, Misr al-ʻArabijja li-an-Naszr wa-at-Tawziʼ, Kair 2009.
 • Nosal Czesław, Beata Bajcar, Czas psychologiczny: wymiary, struktura, konsekwencje, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa 2004.
 • Opacka-Walasek Danuta, Chwile i eony. Obrazy czasu w polskiej poezji drugiej połowy XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005.
 • Poulet Georges, Rozważania o czasie ludzkim, w: idem, Metamorfozy czasu: szkice krytyczne, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1977.
 • Skarżyńska-Bocheńska Krystyna, Adonis. Obrazy, myśli, uczucia, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 1995.
 • Suwar Muhammad Wahid ad-Din, An-Nisbijja fi asz-sziʻr fi az-zaman wa-al-makan, Al-Dżamʻijja at-Taʻawunijja li-at-Tibaʻ, Damaszek 2003.
 • Szahada ʻAbd al-ʻAziz Muhammad, Az-Zaman fi asz-sziʻr al-dżahili, Dar al-Kindi li-an-Naszr wa-at-Tawziʻ, Irbid 1995.
 • Szarabi Hiszam, Kajfa janzuru al-wudżudijjuna ila at-tarich, „Al-Adab” jesień 1962, s. 51–57.
 • At-Takarli Nihad, Nahnu wa-zaman, „Al-Adib” 1957, nr 3, s. 12–14.
 • Tarkowska Elżbieta, Czas w życiu Polaków: wyniki badań, hipotezy, impresje, Wydawnictwo Instytutu Socjologii i Filozofii PAN, Warszawa 1992.
 • Wadi Taha, Dżamalijjat al-kasida al-muʻasira, Asz-Szarika al-Misrijja al-ʻAlamijja li-an-Naszr – Longman, Kair 2000.
 • Zajączkowski Andrzej (red.), Czas w kulturze, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1988.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0033-2283
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-66b8982c-ad04-4e20-918d-58014f504183
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.