PL EN


2018 | 14. Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym | 345-358
Article title

Innowacje w przedsiębiorstwie uzdrowiskowym

Authors
Content
Title variants
EN
Innovations in Spa Enterprises
Conference
Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono potencjał i kierunki funkcjonowania przedsiębiorstw uzdrowiskowych. Przeprowadzono przegląd dotychczasowej literatury dotyczącej innowacji, a także innowacji w przedsiębiorstwie uzdrowiskowym. Zwrócono uwagę na sposób zarządzania przedsiębiorstwem uzdrowiskowym i funkcjonowanie tego typu przedsiębiorstw w ramach lecznictwa uzdrowiskowego i turystyki uzdrowiskowej. Opisano czynniki, które determinują model biznesu w przedsiębiorstwie uzdrowiskowym. Wykazano, że dla dużej części uzdrowisk klientem jest instytucja finansująca, a nie kuracjusz. Zauważono, że w tych uzdrowiskach, gdzie klientem jest kuracjusz, w dużo większym stopniu zaobserwować można innowacje. Cel artykułu to wskazanie specyfiki innowacji w przedsiębiorstwie uzdrowiskowym. W artykule przedstawiono źródła, bariery i przykłady innowacji w przedsiębiorstwach uzdrowiskowych, a także obszary, które będą eksploatowane w następnych latach. Wskazano strukturę innowacji w przedsiębiorstwie uzdrowiskowym. Omówiono również najbardziej charakterystyczne innowacje, które wprowadzono w przedsiębiorstwach uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku, podnosząc przy tym zaangażowanie samorządu województwa dolnośląskiego w rozwój dolnośląskiego zagłębia uzdrowiskowego.
EN
The article presents the potential and directions of functioning of spa enterprises. A review of the existing literature in relation to innovation, as well as innovation in the spa business was carried out. Attention is paid to the management of the spa enterprise and its functioning as part of spa treatment and spa tourism. Factors and their interdependencies are described, which determine the business model in a spa enterprise. It has been shown that for a large part of spas, the client is a financing institution, not a guest. It was noticed that in these spas, where the client is a bather, innovations can be observed to a much greater extent. The purpose of the article is to indicate the specificity of innovation in a spa enterprise. The article presents sources, barriers and examples of innovations in spa enterprises, as well as areas that will be exploited in the following years. The structure of innovation in a spa enterprise was indicated. The most characteristic innovations introduced in spa enterprises in Lower Silesia were also discussed, raising the involvement of the Śląskie voivodeship regional self-government in the development of the Lower Silesian spa basin.
Contributors
author
 • Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Infrastruktury Zarządzania Polska
References
 • Berbeka, J., Borodako, K., Rudnicki, M. (2015). Postrzeganie innowacji w branży spotkań przez przedstawicieli krakowskich PCO. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 40, 5–17.
 • Boruszczak, M. (2011). Turystyka zdrowotna i uzdrowiskowa, Gdańsk: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku.
 • Clarke, L. (1997). Zarządzanie zmianą, Warszawa: Gebethner i Spółka.
 • Dąbrowska, B. (2006). Innowacje w usługach a sukces rynkowy. Trendy rozwojowe usług turystycznych w warunkach globalizacji. W: Turystyka w badaniach naukowych. Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, 120–123.
 • Dryglas, D. (2009). Innowacje produktowe turystyki uzdrowiskowej. W: Innowacyjne kierunki rozwoju turystyki uzdrowiskowej w lecznictwie uzdrowiskowym. Muszyna: VII Kongres Uzdrowisk Polskich, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP.
 • Jerzy Tutaj Dryglas, D. (2007). Innowacje produktowe turystyki uzdrowiskowej. W: Innowacyjne kierunki rozwoju turystyki uzdrowiskowej. Muszyna: VIII Kongres Uzdrowisk Polskich, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP.
 • Dryglas, D. (2006). Kształtowanie produktu turystycznego uzdrowisk w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Fuchs, K., Kossut, N., Rudolf, T., Workiewicz, M., Wróblewski, J. (2006). Strategie innowacji, E-mentor.
 • Gąsior, I., Szromek, A. (2012). Historyczny kontekst działalności uzdrowiskowej w Polsce. W: A. Szromek (red.), Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza. Kraków.
 • Golba, J. (2015). Uzdrowiska Polskie – wyzwania i szanse. Inowrocław: Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP.
 • Golba, J. (2002). Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin uzdrowiskowych jako podstawa zahamowania wzrostu bezrobocia, a w konsekwencji docelowego generowania miejsc pracy. Krynica.
 • Golba, J. (2001a). Uwarunkowania prawne i finansowe uzdrowisk polskich. Biuletyn Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, 1–2, 56–64.
 • Golba, J. (2001b). Analiza aktualnej sytuacji prawnej uzdrowisk polskich. Biuletyn Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, 3, 23–31.
 • Golba, J. (2000). Przyszłość uzdrowiska Krynica w aspekcie zmian polityczno-gospodarczych kraju. Krynica.
 • Golba, J. (1993). Ekonomiczne podstawy funkcjonowania gmin uzdrowiskowych. Biuletyn Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, 1, 33–39.
 • Górniak, J., Mazur, S. (red.). (2012). Zarządzanie strategiczne rozwojem. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Iwanek, T. (2006). Turystyka uzdrowiskowa w gospodarce regionu i kraju. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania we Wrocławiu.
 • Janasz, W., Kozioł-Nadolna, K. (2011). Innowacje w organizacji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Januszewska, M. (2005). Perspektywy rozwoju uzdrowisk w Polsce. Turystyka i Rekreacja Januszewska, M., Nawrocka, E. (2009). Wpływ wiedzy na innowacyjność przedsiębiorstw uzdrowiskowych. W: Innowacyjne kierunki rozwoju turystyki uzdrowiskowej w lecznictwa uzdrowiskowego. Muszyna: VIII Kongres Uzdrowisk Polskich, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP.
 • Jaremen, D., Rapacz, A. (2009). Innowacje w percepcji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i klientów uzdrowisk. W: Innowacyjne kierunki rozwoju turystyki uzdrowiskowej w lecznictwa uzdrowiskowego. Muszyna: VIII Kongres Uzdrowisk Polskich, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP.
 • Komornicki, P. (2015). Uzdrowisko XXI wieku – innowacje w uzdrowiskach na przykładzie Uzdrowiska Iwonicz S.A. Kraków.
 • Krupski, R. (2013). Zarządzanie strategiczne, Wałbrzych: Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarzadzania i Przedsiębiorczości.
 • Mazur, B. (2017). Zarządzanie humanistyczne i ekonomiczne – przegląd stanowisk. W: L. Kiełtyki i P. Kobisa (red.), Wybrane zagadnienia zarządzania współczesnymi przedsiębiorcami. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
 • Madeyski, A. (1997). Problemy lecznictwa i turystyki w uzdrowiskach polskich. Problemy Turystyki, 1–4.
 • Madeyski, A. (1999). Szanse polskich uzdrowisk w warunkach gospodarki rynkowej. W: Materiały pokonferencyjne z I Międzynarodowej Konferencji Naukowej – Turystyka uzdrowiskowa – stan i perspektywy. Jastrzębia Góra.
 • Mirek, J. (2014). Innowacyjność jako czynnik funkcjonowania i rozwoju polskich uzdrowisk. Handel Wewnętrzny, 31(2), 82–98.
 • Mirek, J. (2013a). Organizacyjno-prawne aspekty lecznictwa uzdrowiskowego dzieci i młodzieży. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 43–58.
 • Innowacje w przedsiębiorstwie uzdrowiskowym 357 Mirek, J. (2013b). Szanse i bariery funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego dzieci i młodzieży w Polsce. Zdrowie Publiczne, 43, 56–89.
 • Mirek, J. (2013c). Współczesne tendencje i uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju turystyki uzdrowiskowej dzieci i młodzieży w Polsce. Handel Wewnętrzny, 45, 56–79.
 • Mirek, J. (2012). Klastry jako szansa rozwoju przedsiębiorstw i miejscowości uzdrowiskowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 725.
 • Mursch, S. (2012). Innowacje w turystyce – studium przypadku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Współczesne Problemy Ekonomiczne, 767.
 • Mursch, S. (2016). Model kształtowania konkurencyjności produktu turystyki uzdrowiskowej. W: A. Szromek (red.), Wybrane aspekty zarządzania zakładem uzdrowiskowym. Kraków: Proksenia, 25–32.
 • Najda-Janoszka, M. (2013). Zatrzymywanie wartości z innowacji w branży turystycznej. Współczesne Zarządzanie, 67, 23–45.
 • Para, A. (2014). Innowacyjny model biznesu w turystyce. Dynamika Przemian Rynku Turystycznego, 7(32), 54–76.
 • OECD/Eurostat. (2006). Podręcznik Oslo: zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Pozyskano z: http://home.agh.edu.pl/~kkulak/lib/exe/fetch.php?media=user:konrad:- vary:oslo-manual.pdf
 • Piotrowska, J. (2014). Stymulanty i bariery działalności innowacyjnej w kontekście rozwoju przedsiębiorstw w Polsce. Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Zarządzania, 23, 29–45.
 • Ponikowska, I. (2007). Tradycja, nowoczesność i innowacyjność w lecznictwie uzdrowiskowym naszych czasów. W: XVIII Kongres Uzdrowisk Polskich. Materiały pokonferencyjne.
 • Rąb, K. (2015). Innowacje w zarządzaniu zasobami ludzkimi – w stronę zwrotu humanistycznego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 75, 89–96.
 • Stańczyk-Hugiet, E. (2013). Przeżyje najlepiej dostosowany. W: R. Krupski (red.) Zarządzanie strategiczne.
 • Wałbrzych: Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości.
 • Staszewska, J. (2010). Innowacyjne aspekty w powiązaniach sieciowych – możliwości wykorzystania w działalności uzdrowiskowej. W: A. Szromek (red.), Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej. Kraków: Proksenia.
 • Szałkowski, R. (2015). Procedury i standaryzacja w lecznictwie uzdrowiskowym. Inowrocław: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 • Szromek, A. (2016). Wybrane aspekty zarządzania zakładem uzdrowiskowym. Kraków: Proksenia.
 • Szromek, A. (2014). Rola uzdrowisk i przedsiębiorstw uzdrowiskowych w turystyce i w lecznictwie uzdrowiskowym. Kraków: Proksenia, 121–129.
 • Szromek, A. (2012). Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza. Kraków: Proksenia, 121–129.
 • Szromek, A. (2010). Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej. Kraków: Proksenia.
 • Sikora, J. (1999). Uzdrowiska polskie i turystyka uzdrowiskowa w gospodarce rynkowej. W: Materiały pokonferencyjne z I Międzynarodowej Konferencji Naukowej – Turystyka uzdrowiskowa – stan i perspektywy. Jastrzębia Góra.
 • Skalik, J. (2002), Zmiana warunkiem sukcesu, Wrocław.
 • Sudety Zdrój – dokument wewnętrzny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. (2013). Wrocław.
 • Szałkowski, A. (2015). Procedury i standaryzacja w lecznictwie uzdrowiskowym. Inowrocław: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 • Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
 • Tutaj, J. (2018b). Uzdrowisko w oczach swoich klientów i pracowników. W: S. Czaja, J. Tutaj, A. Becla, N. Andreev (red.), Uzdrowiska w rozwoju zrównoważonym regionu dolnośląskiego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 99–127.
 • Tutaj, J. (2012). Sudety Zdrój. Wrocław.
 • Urząd Wojewódzki Województwa Dolnośląskiego, Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego 2020. Pozyskano z: http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Rozwoj_regionalny/ SRWD/SRWD_2020-final.pdf
 • Wielokulturowy kurort – nowoczesne leczenie (2016). Lądek-Zdrój.
 • Wołowiec, T. (1999). Problemy Gmin Uzdrowiskowych. Wspólnota Samorządowa, 6 listopada, 16.
 • Wołowiec, T. (2001). Proces prywatyzacji i komercjalizacji uzdrowiskowych zakładów opieki zdrowotnej. Biuletyn Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, 3, 61–67.
 • Wołowiec T. (2001). Taksa kuracyjna źródłem dochodów własnych gmin uzdrowiskowych (rozwiązania niemiecki i austriackie). Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, 1, 63–66.
 • Wołowiec, T. (2002). Kontrowersje podatkowe – podatek od nieruchomości: sanatoria i inne zakłady opieki zdrowotnej – działalność gospodarcza czy pozostała?. Biuletyn Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, 1, 45–53.
 • Wyrzykowski, J. (2005). Turystyka a uzdrowiska: Polskie Stowarzyszenie Turystyki.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-66bbf323-a9b5-47e4-995e-67a876542628
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.