PL EN


2018 | 36 | 95-116
Article title

Wanda – między misterium a librettem

Title variants
EN
Wanda – between the mystery and the libretto
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł „Wanda” – między misterium a librettem poświęcony został operowym filiacjom twórczości Norwida. Z jednej strony są to zapożyczone z formy operowej formy, które wpłynęły na strukturę dramatu (jak chóry i konstrukcja scen zbiorowych, partie solowe o charakterze quasi-recytatywnym lub aryjnym, kompozycja finałów aktów), z drugiej jednak Norwidowskie dzieło zinterpretowane zostało w szerokim kontekście XIX-wiecznych librett operowych, których bohaterką jest Wanda. Oprócz zrealizowanych oper (Vanda A. Dvořáka), legendę o krakowskiej księżniczce adaptowano w licznych librettach (fragmenty w opracowaniu L.A. Dmuszewskiego, całe libretta G. Olizara i W. Bełzy, operowa przeróbka tragedii F. Wężyka). Fakt, że większość z tych tekstów nie została nigdy opracowana muzycznie, zachęca do namysłu nad ich pogranicznym i niedookreślonym statusem dzieła literackiego.
EN
The article discusses the operatic filiation of Norwid’s works. On the one hand, these are forms borrowed from opera, which influenced the structure of the drama (e.g. choirs and the construction of collective scenes, solo parts of a quasi-recitative character or similar to arias, the composition of the finales of acts); on the other hand, Norwid’s work was interpreted in a broad context of 19th-century opera libretti, whose protagonist is Wanda. In addition to the produced operas (Vanda by A. Dvořák), the legend about the Krakow princess was adapted in numerous libretti (fragments in the work by L.A. Dmuszewski, the entire libretti by G. Olizar and W. Bełza, an operatic remake of the tragedy by F. Wężyk). The fact that most of these texts have never been musically elaborated encourages reflection on their borderline and indeterminate status as a literary work.
Keywords
Year
Volume
36
Pages
95-116
Physical description
Contributors
References
 • Czwórnóg-Jadczak B., Twórczość Franciszka Wężyka (1803-1830) – konteksty środowiskowe: Kraków; tragedia o Wandzie „co chciała Niemca”, [w:] Z problemów preromantyzmu i romantyzmu. Studia i szkice, red. A. Aleksandrowicz, Lublin 1991.
 • Gomulicki J.W., Wstęp, [w:] C.K. Norwid, Miniatury dramatyczne, wstęp i oprac. J.W. Gomulicki, Warszawa 1968.
 • Lijewska E., Norwid idzie do opery, „Studia Norwidiana” 33(2015), s. 161-169.
 • Łopuszański B., Gustaw Olizar, PSB, t. XXIII/4, z. 99, Kraków 1979.
 • Michalik J., Dzieje teatru w Krakowie w latach 1865-1893. Instytucja artystyczna, Kraków 2004.
 • Nowicka E., Zapisane w operze, Poznań 2012.
 • Ratajczakowa D., Wanda w świątyni dziejów, „Studia Polonistyczne” 1981, z. 8, s. 103-117.
 • Sokalska M., Opera a dramat romantyczny. Mickiewicz – Krasiński – Słowacki, Kraków 2009.
 • Szmydtowa Z., O misteriach Cypriana Norwida, Warszawa 1932.
 • Szturc W., Mit fundacyjny narodu w „Wandzie” Cypriana K. Norwida, [w:] tenże, O obrotach sfer romantycznych. Studia o ideach i wyobraźni, Kraków 1997.
 • Wypych-Gawrońska A., Muzyka w polskim teatrze dramatycznym do 1918 roku, cz. 1-2, Częstochowa 2015.
 • Wypych-Gawrońska A., Opera w polskim teatrze dramatycznym od końca XVIII do początku XX wieku, [w:] Opera w kulturze, red. M. Sokalska, Kraków 2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-66c35865-d17c-47f2-837d-8a3ee73a3fb4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.