PL EN


2017 | 8 | 4 | 43-49
Article title

Interesariusze polityki oświatowej na poziomie gminy. Analiza relacji zaangażowanych aktorów

Authors
Content
Title variants
EN
Stakeholders of Education Policy on the Municipal Level. The Analysis of Interaction of Engaged Actors
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie relacji pomiędzy kluczowymi interesariuszami lokalnej polityki oświatowej powstałych na tle likwidacji szkół samorządowych. Autorka weryfikuje hipotezę wskazującą, że z uwagi na opiniotwórczy charakter nauczycieli w środowiskach lokalnych władze gmin – obawiając się utraty poparcia społecznego – decydują się na rozwiązania mniej kontrowersyjne społecznie, ale nieracjonalne pod względem ekonomicznym. Teoria interesariuszy Freemana stała się podstawą analizy. Artykuł powstał na podstawie badań desk research oraz wyników badań empirycznych prowadzonych wybranych gminach w Polsce.
EN
The aim of the paper is to present the relationship between key stakeholders of the local education policy formed as a result of the closure of local schools run by municipalities. The author verifies the hypothesis that due to the opinion-forming nature of teachers in local communities, the municipal authorities – fearing the loss of public support – opt for less socially controversial but economically irrational solutions education policy rationalization. Freeman’s theory of stakeholders became the basis for the analysis. The article was based on desk research and empirical research conducted in selected municipalities in Poland.
Year
Volume
8
Issue
4
Pages
43-49
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny, Instytut Nauk o Polityce, Zakład Administracji Publicznej i Polityki Społecznej
References
 • Buchholz, R.A., Rosenthal S.B. (2004). Stakeholder Theory and Public Policy: How Governments Matter. Journal of Business Ethics, 51 (2), 143–153.
 • Carroll, A.B., Buchholtz, A.K. (1996). Business &Society: Ethics, Sustainability and Stakeholder Management. Stamford: Cengage Learning.
 • Clarkson, M.B.E. (red.) (1998). The Corporation and its Stakeholders: Classic and Contemporary Readings. Toronto: University of Toronto Press.
 • Flak, L.S., Dertz, W. (2007). Stakeholder Theory and Balanced Scorecard to Improve IS Strategy Development in Public Sector W: Balanced Scorecard – Multi Sector Perspectives. Hyderabad, India: Icfai University Press. Pobrane z: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/down-load?doi=10.1.1.602.2989&rep=rep1&type=pdf (30.10.2017).
 • Frederick, W.C. (1992). Anchoring Values In Nature: Toward A Theory of Business Values. Business Ethics Quarterly, 2 (3), 283–303.
 • Freeman, J. (1998). Educating the Very Able: Current International Research. London: The Stationery Office.
 • Freeman, R.E., Harrison, J.S., Wicks, A.C., Parmar, B. (2010). Stakeholder Theory. The State of the Art. New York: Cambridge University Press.
 • Freeman, R.E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Boston: Pitman Publish-ing Company.
 • Geurtz, C., Van de wijdeven, T. (2010). Making Citizen Participation Work: The Challenging Search for New Forms of Local Democracy in The Netherlands. Local Government Studies, 36 (4), 531–549.
 • Herbst, M. (2012).Wynagrodzenia nauczycieli w Polsce – rozwiązania systemowe. W: J. Herczyński (red.), Finansowanie oświaty (s. 57–97). Warszawa: Biblioteczka Oświaty Samorządowej.
 • Honingh, M.E., Hooge, E.H. (2009). Reconsidering the Tension between Bureaucracy and Professionalism in Publicly and Privately Funded Schools. School Leadership & Management, 29 (4), 405–420.
 • Hooge, E., Burns, T., Wilkoszewski, H. (2012). Looking Beyond the Numbers: Stakeholders and Multiple School Accountability. OECD Education Working Papers, No. 85. Pobrane z: http://dx.doi.org/10.1787/5k91dl7ct6q6-en.
 • Kloc, K. (2012). Konflikty w procesie racjonalizacji sieci szkół. Warszawa: ORE. Pobrane z: https://www.ore.edu.pl (30.10.2017).
 • NIK (2015). Wykonanie wybranych zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego. Informacja o wynikach kontroli KNO-4101-007-00/2014 nr ewid. 49/2015/P/14/027/KNO. Warszawa.
 • Schalk, J. (2011). Linking Stakeholder Involvement to Policy Performance: Nonlinear and Stake-holder Specific Effects in Dutch Local Government Policy Making. Pobrane z: https://www.maxwell.syr.edu/uploadedFiles/conferences (30.10.2017).
 • Stanny, D. (2011). Teoria interesariuszy wczesnego Freemana – nie tylko etyka. Forum Odpowie-dzialnego Biznesu. Pobrane z: http://odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/teoria-interesariuszy-wczesnego-freemana-nie-tylko-etyka/ (30.10.2017).
 • Sześciło, D. (2015). Samoobsługowe państwo dobrobytu. Czy obywatelska koprodukcja uratuje usługi publiczne? Warszawa: Scholar.
 • Sześciło, D. (2016). O powikłanej decentralizacji. Instytucjonalny krajobraz systemu usług publicznych w Polsce. Zarządzanie Publiczne, 4 (38), 32–44.
 • Śliwerski, B. (2013). Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa w III RP w gorsecie centralizmu. Kraków: Impuls.
 • Zybała, A. (2012). Polityki publiczne. Doświadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicznych w Polsce i w innych krajach. Jak działa państwo, gdy zamierza/chce/musi roz-wiązać zbiorowe problemy swoich obywateli. Warszawa: KSAP. Zybała, A. (2013). Problem złożoności w politykach publicznych. Zoon Politikon, 4, 13–28.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-66d20901-3c48-442a-b8c4-2b68195301e8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.