PL EN


2019 | LXVII | 37-48
Article title

Językowa kreacja ojca w „Nagim sadzie” Wiesława Myśliwskiego

Content
Title variants
EN
Linguistic creation of the father in A ”Naked orchard” by Wiesław Myśliwski
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie językowej kreacji ojca w powieści z tzw. nurtu chłopskiego – Nagi sad, autorstwa Wiesława Myśliwskiego. Analizie poddano sposoby: prezentacji ojca w utworze, przedstawienia jego wyglądu, mentalności, charakterystycznych zachowań, a także opisu interakcji z innymi bohaterami (ze szczególnym uwzględnieniem relacji ojciec–syn). Omówiono również role stylizacji na język potoczny i stylizacji gwarowej w językowej kreacji ojca. Na drodze analizy środków językowych i stylistycznych ukazano podstawowe zasady rządzące kreacją postaci ojca w omawianym utworze, np. dominującą rolę obrazowania kontrastowego.
EN
The aim of this article is to present the linguistic creation of the father in the novel in the so-called peasant manner – A Naked orchard, by Wiesław Myśliwski. An analysis has been made of: the presentation of the father in the novel, the presentation of his appearance, mentality, characteristic behaviors and the ways of describing his interaction with other characters (with particular emphasis on the father-son relationship). Also discussed are the roles of colloquial stylization and dialectal stylization in the father’s language. By analyzing linguistic and stylistic means, the basic mechanisms governing the creation of the father figure in the piece in question have been described; for example the dominant role of contrast imaging.
Year
Volume
Pages
37-48
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii
References
 • Białoskórska Mirosława, 2005, Językowa kreacja Aldony w „Konradzie Wallenrodzie” Adama Mickiewicza, w: J. Migdał, red., Ad perpetuam rei memoriam: profesorowi Wojciechowi Ryszardowi Rzepce z okazji 65. urodzin, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, s. 53–63.
 • Cygan Stanisław, 2005, Pole wyrazowe wokół pojęcia droga w powieści „Kamień na kamieniu” Wiesława Myśliwskiego, w: H. Sędziak, red., Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, cz. IX, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe, Łomża, s. 195–206.
 • Cygan Stanisław, Dyszak Andrzej, 2008, Językowy obraz ziemi w powieści Wiesława Myśliwskiego „Kamień na kamieniu”, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica”, t. IV, s. 43–58.
 • Czubaj Beata, 1998, Dialektyzacja w powieściach Wiesława Myśliwskiego, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie”, z. VII, s. 43–48.
 • Czubaj Beata, 2003, Jedno znaczyć to za mało: o powieściach Wiesława Myśliwskiego, „Prace Naukowe. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury”, t. 9, s. 93–101.
 • Dubisz Stanisław, 1986, Stylizacja gwarowa w polskiej prozie trzydziestolecia powojennego: nurt ludowy w latach 1945–1975, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Handk e Kwiryna, 1999, Między mową a milczeniem, w: tejże, red., Semantyka milczenia, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa, s. 9–16.
 • Kaniewska Bogumiła, 2013, Opowiedziane: o prozie Wiesława Myśliwskiego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań.
 • Kaniewska Bogumiła, Legeżyńska Anna, Śliwiński Piotr, 2005, Literatura polska XX wieku, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 • Klukowski Bogdan, 1989, Kamień z pałaców na grobowce, „Kultura”, nr 49, s. 14–21.
 • Mariak Leonarda, 2007, Językowe wyznaczniki opisu rycerza w „Krzyżakach” Henryka Sienkiewicza. Na przykładzie rzeczowników i grup nominalnych, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, t. 42, s. 69–90.
 • Mariak Leonarda, 2008, Językowa kreacja miłości w „Krzyżakach” Henryka Sienkiewicza, „Slavia Occidentalis”, t. 65, s. 55–76.
 • Mariak Leonarda, 2010, „O zachowaniu się przy stole”, czyli językowa kreacja obyczajów biesiadnych w „Krzyżakach” Henryka Sienkiewicza, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, t. 17(37), s. 205–228.
 • Mariak Leonarda, 2012, Językowa kreacja Kozaka w „Ogniem i mieczem”
 • Henryka Sienkiewicza. Część 3. Step ukraiński, „Studia Językoznawcze”, t. 11, s. 109–135.
 • Myśliwski Wiesław, 2011, Nagi sad, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Pietrzak Magdalena, 2004, Językowe środki kreowania postaci w twórczości historycznej Henryka Sienkiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Rokoszowa Janina, 1983, Język a milczenie, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, t. XL, s. 129–137.
 • Seniów Adrianna, 2009, Językowa kreacja życia dzieci wiejskich w wybranych nowelach Elizy Orzeszkowej, „Studia Językoznawcze”, t. 8, s. 125–141.
 • Seniów Adrianna, 2010, Językowa kreacja życia dzieci wiejskich w wybranych nowelach Bolesława Prusa, „Studia Językoznawcze”, t. 9, s. 235–255.
 • Seniów Adrianna, 2011, Językowa kreacja świata kobiet w wybranych powieściach Elizy Orzeszkowej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Skubalanka Teresa, 1997, Językowa kreacja Jacka Soplicy (Księdza Robaka), w: tejże, red., Mickiewicz – Słowacki – Norwid. Studia nad językiem i stylem, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 20–33.
 • Skorupska-Raczyńska Elżbieta, 2013, Kreacja ojca w powieściach nadniemeńskich Elizy Orzeszkowej (studium językowo-stylistyczne), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski.
 • Skorupska-Raczyńska Elżbieta, 2015, Językowa kreacja rodziny żydowskiej w powieści „Meir Ezofowicz” Elizy Orzeszkowej, „Studia Językoznawcze. Synchroniczne i Diachroniczne Aspekty Badań Polszczyzny”, t. 12, s. 311–331
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-66e51f54-015e-400b-a22b-547bcecea902
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.