PL EN


2015 | 222 | 101-115
Article title

Konceptualizacja e-kultury. Zarządzanie kulturą organizacji w warunkach ryzyka

Content
Title variants
EN
E-culture conceptualization. Managing organizational culture in risk environment
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Gwałtowne zmiany gospodarcze przyczyniają się do wzrostu zainteresowania zarządzania ryzykiem. Kapitał ludzki organizacji jest w największym stopniu narażony na negatywne konsekwencje ryzyka. Rozwój e-kultury umożliwił wypracowanie efektywnych wzorców funkcjonowania organizacji wirtualnych w zmiennych warunkach. Charakterystyczne elementy e-kultury pozwalają optymalizować działania poprzez wypracowanie odpowiednich strategii, nawet w turbulentnym otoczeniu. Celem artykułu jest wskazanie sposobów modyfikowania kultury organizacji, w celu adaptacji przedsiębiorstwa do sytuacji ciągłych zmian, niepewności i ryzyka. Wdrożenie kluczowych elementów wspierających e-kulturę umożliwi dostosowanie się do nowych wyzwań gospodarki XXI w.
EN
Rapid changes in economy contribute to considerable increase in a risk management. The human capital in an organization suffers from risk’s negative implication. The development of e-culture makes it possible to create patterns for virtual organizational to operate effectively in a changeable environment. Specific elements of e-culture enable to enhance organizational performance, even in an inconstant context. The mail purpose of this paper is to indicate how to modify organizational culture in order to adjust to risk and changeable conditions. The implementation of key factors that support e-culture, allows an organization to successfully adapt to XXI economy.
Year
Volume
222
Pages
101-115
Physical description
Contributors
References
 • Atkinson P. (2013), Managing Change and Building a Positive Risk Culture, “Management Services” Summer, Vol. 57, No. 2.
 • Bulińska-Stangrecka H. (2012), Leader Competencies in Virtual Organization [w:] Pastuszak Z., Phusavat K., Sitko-Lutek A., Lin B. (eds.), Competences, Synergy and International Competitiveness Influence on the Technology Innovation and Industrial Management, UMCS, Lublin.
 • Byrne J.A., Brandt R, Port O. (1993), The Virtual Corporation, „Business Week” 8 January.
 • Deshpande R., Farley O. (2004), Organizational Culture, Market Orientation, Innovativeness, and Firm Performance: An International Research Odyssey, “International Journal of Research in Marketing”, Vol. 21, No. 1.
 • Drummond H. (2001), Introduction to Organizational Behaviour, Oxford University Press, Oxford.
 • Ferrazzi K. (2014), Managing Change, One Day at a Time, “Harvard Business Review” July-August, Vol. 92, No. 7/8.
 • Goudarzvandchigini M. (2011), Knowledge Management and Transformational Leadership in Organizational Success, “International Journal of Information and Education Technology”, Vol. 1, No. 5.
 • Grudzewski W., Hejduk I., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2010), Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa.
 • Hejduk I., Grudzewski W. (2002), Przedsiębiorstwo wirtualne, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.
 • Hofstede G. (2000), Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa.
 • Jarrow R.A. (2011), Risk Management Models: Construction, Testing, Usage, “Journal of Derivatives”, Vol. 18 No. 4.
 • Kanter M.R. (2001), Evolve! Succeding in the Digital Culture of Tomorrow, Harvard Business School Press, Boston.
 • Kanter R.M. (2012), Ten Reasons People Resist Change, ”Harvard Business Review Blog”, 25 September, http://blogs.hbr.org/2012/09/ten-reasons-people-resist-chang/ (dostęp: 3.09.2014).
 • Kilmann R.H., Saxton M.J., Serpa R. (1985), Gaining Control of the Corporate Culture, Jossey-Bass, San Francisco.
 • Kisielnicki J. (2004), Zarządzanie organizacją, WSHiP, Warszawa.
 • Kopaliński W. (1997), Słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Krivkovich A., Levy C. (2013), Managing the People Side of Risk, “McKinsey Quarterly”., No. 4.
 • Lipnack J., Stamps J. (2000), Virtual Teams: People Working across Boundaries with Technology, John Wiley and Sons, Canada.
 • Malhotra Y. (2001), Knowledge Assets in the Global Economy: Assessment of National Intellectual Capital, “Knowledge Management and Business Model Innovation” April.
 • MarketLine Case Study (2012), Nokia Case Study: Struggling in the Smartphone Era, February , Marketline.com (dostęp: 3.09.2014).
 • Masłyk-Musiał E., Bulinska H., Human Resources in the Internet Era – Leadership in e-Culture [w:] Włodarkiewicz-Klimek H. (red.), Entrepreneurship and innovations, Poznań. (2010).
 • Masłyk-Musiał E. (2005), Zarządzanie kompetencjami w organizacji, Oficyna Wydawnicza WSM, Warszawa.
 • Peters T.J., Waterman R.H. (1982), In Search of Excellence: Lessons from America’s Best-Run Companies, Harper/Row, New York.
 • Schall M. (1983), A Communication Rules Approach to Organizational Culture, “Administrative Science Quarterly”, No. 28.
 • Schein E. (2004), Organizational Culture and Leadership, Jossey-Brass, San Francisco.
 • Stoica M., Ghilic-Micu B. (2009), Virtual Organization – Cybernetic Economic System.
 • Modeling Partner Selection Process, “Economic Computation & Economic Cybernetics Studies & Research” May, Vol. 43, No. 2.
 • Stoner J., Freemanr R., Gilbert D. (2001), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 • Ujwary-Gil A. (2009), Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa, C.H. Beck, Warszawa.
 • Ungera J.M., Rauchb A., Fresec M., Rosenbusche N. (2011), Human Capital and Entrepreneurial Success: A Meta-Analytical Review, ”Journal of Business Venturing” May, Vol. 26, No. 3.
 • Warmer M., Morgen W. (2005), Zarządzanie organizacją wirtualną, OE, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-66e792a3-eb8b-4c1d-b829-d7ed36e13b16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.