PL EN


2015 | 20 | 43-53
Article title

Sankt-Petersburg Europejczyka - markiza De Custine’a i rosyjskiego Europejczyka - Aleksandra Hercena

Content
Title variants
EN
Sankt-Petersburg in the eyes of marquis de Custine, a European, and Alexander Hercen, a Russian European
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article is an attempt at reflecting on the history of a legendary Sankt-Petersburg - a symbol of Russia’s power and potential. Built by Peter I, the new capital - antithesis to an old and wooden Moscow - identified with antichristian Europeanization became an object of deliberations for a traveller and a writer, European marquis de Custine, author of letters from his journey throughout Nicholas I’s Russia, collected as Russia in 1839,and an open-minded representative of Russian Europeans, a thinker Alexander Hercen, who happened to live in that “empire of facades”. The similarity of many of their observations and assessments, especially with regard to Petersburg of Nicholas I’s period, seems surprising.
Year
Issue
20
Pages
43-53
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Akademia Pomorska w Słupsku
References
 • O. Figes, Taniec Nataszy. Z dziejów kultury rosyjskiej, przekł. W. Jeżewski, Warszawa 2002.
 • W. Bieliński, Czyny Piotra Wielkiego, [w:] Pisma filozoficzne, przekład W. Anisimow-Bieńkowska, Kraków 1956, t. 1.
 • Г. П. Федотов, Судьба и грехи России, Санкт-Петербург 1992, t. 2, s. 178, [w:] В. Кантор, Санкт-Петербург: Российская империя против российского хаоса, Москва 2008.
 • A. de Custine, Rosja w roku 1839, przekład P. Hertz, Warszawa 1995, t. 1 i 2.
 • A. Hercen, Rosja, [w:] idem, Eseje filozoficzne. Rosja i stary świat, red. A. Walicki, przekład J. Walicka, Warszawa 1966, t. 2.
 • N. M. Karamzin, Записки о древней и новой России и ее политическом и гражданском отношениях, Москва 1991.
 • С. Ф. Платонов, Полный курс лекцтй по русской истории, Санкт-Петербург 2000.
 • O. А. Платонов, Терновый венец России. Тайная история масонства 1732—2000, Москва 2000.
 • Б. Башилов, История русского масонства, Москва 2003.
 • В. Брачев, Масоны у власти, Москва 2006.
 • В. O. Ключевский, Русская история. Полный курс лекций, Ростов на Дону 2000, t. 3.
 • N. Trubieckoj, Spojrzenie na historię Rosji nie z Zachodu a ze Wschodu, przekł. L. Kiejzik, [w:] Dusza polska i rosyjska. Od Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina do Czesława Miłosza i Aleksandra Sołżenicyna, red. A. de Lazari, Warszawa 2004.
 • Ф. М. Достоевский, Дневник писателя 1876, [w:] idem, Искания и размышления, Москва 1983.
 • А. Рамбо, История древней и новой России, Смоленск 2001.
 • M. Heller, Historia imperium rosyjskiego, przekład E. Melech, T. Kaczmarek, Warszawa 2002.
 • H. Troyat, Piotr Wielki. Geniusz i szaleństwo, przekł. B. Przybyłowska, Warszawa 2009.
 • Н. В. Калязина, Архитектор Леблон в России (1716-1719), [w:] От средневековья к Новому Времени, Москва 1984.
 • A. Mickiewicz, Dzieła, t. 3.
 • А. И. Герцен, Русская идея, Москва 1992, s. 121, [w:] В. A. Ильин, А.С. Aхиезер, Российская цивилизация: содержание, границы, возможности, Москва 2000.
 • Е. М. Лотман, Б. A. Успенский, Письма русского путешественника Карамзина и их место в развитии русской культуры, Санкт-Петербург 1997, s. 523, [w:] M. Dąbrowska, Dla pożytku i przyjemności. Rosyjska podróż sentymentalna przełomu XVIII—XIX wieku, Warszawa 2009.
 • А. И. Герцен , Москва и Петербург, [online] <az.lib.ru/g/gercen>, dostęp: 2.05.2012.
 • C. A. Мезин, Петр I во французской историографииXVIII века, [в:] Россия и Франция XVIII—XX века, Москва 2000.
 • Руссо Ж. Ж. Об oбщественном договоре, или принципы политического права, перевод A. Д. Хаютина, В.С. Ллексеева-Попова, Moskwa 1996.
 • list XXVI z lipca 1826 roku, [w:] Ф. Ансело, Шесть месяцев в России, [online] <www.gumer. info/bibliotek>, dostęp: 23.05.2013.
 • 1812 де Сталь в России, [w:] Россия первой половины XIX века глазами иностранцев, ред. Е. A. Лимонов, Ленинград 1991.
 • P. Wieczorkiewicz, Historia Rosji, Wrocław 2005.
 • G. Fiedotow, Trzy stolice, przekł. H. Chłystowski, [w:] Dusza polska i rosyjska. Od Adama Mickiewicza....
 • Ш.-Ф. Массон, Секретные записки о России времен царствования Екатерины II и Павла I, Москва 1996.
 • 1812 Баронесса де Сталь в России, [w:] Россия первой половины XIX века глазами иностранцев, ред. Е. A. Лимонов, Ленинград 1991.
 • М. С. Каган, Град Петров в истории русской культуры, Санкт-Петербург 1996.
 • XXVI list relacji J. A. Ancelota z podróży po Rosji, [w:] idem, Шесть месяцев в Росси, [online] <www.gumer.info/bibliotek>, dostęp: 23.05.2013.
 • A. Hercen, O rozwoju idei rewolucyjnych w Rosji, [w:] idem, Eseje filozoficzne..., t. 2.
 • G. Kennan, Russia Leaves the War, Princeton 1956, s. 4, [w:] J.H. Billington, Ikona i topór. Historia kultury rosyjskiej, przekł. J. Huna, Kraków 2008.
 • J. M. Łotman i B. A. Uspienski, Отзвуки концепции „Moсква — Третий Рим” в идеологии ideologii Петра Первого, [w:] В. Кантор, op. cit.
 • W. Bieliński, List do Gogola, [w:] Pisma filozoficzne, t. II.
 • M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego, przekład N. Modzelewska, Warszawa 1970, s. 169, [w:] T. Sucharski, Polskie poszukiwania „innej” Rosji. O nurcie rosyjskim w literaturze Drugiej Emigracji, Gdańsk 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-66ec0dc6-b0f2-4c7e-a9b0-03889237f661
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.