Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 6 (359) | 82-89

Article title

Technologie mobilne a zachowania konsumentów

Content

Title variants

EN
Mobile Technologies and Consumer Behaviour
RU
Мобильные технологии и поведение потребителей

Languages of publication

PL EN RU

Abstracts

PL
Współcześni konsumenci korzystają z urządzeń mobilnych, aby wyszukać produkt nie wychodząc z domu, poszukują informacji o interesujących ofertach przekazywanych na podstawie bieżącej lokalizacji, porównują ceny, czytają opinie o produktach na miejscu, w punktach sprzedaży. Technologia mobilna stwarza nie tylko bogactwo możliwości kształtowania relacji z klientami, ale coraz bardziej wpływa na rynkowe zachowania konsumentów. Celem rozważań jest przedstawienie, w jaki sposób konsumenci korzystają ze swoich telefonów komórkowych i tabletów oraz jak przekłada się to na ich decyzje zakupowe. Artykuł ma charakter koncepcyjny.
EN
Contemporary consumers make use of mobile devices to find the product not leaving the house, look for information on interesting offers handled over on the basis of current location, compare prices, read opinions on the products on the spot, at POS. The mobile technology creates not only opulence of possibilities to shape relationships with customers but more and more affects consumers’ market behaviours. An aim of considerations is to present how consumers make use of their mobile phones and tablets and how it translates into their purchasing decisions. The article is of the conceptual nature.
RU
Современные потребители пользуются мобильными устройствами, чтобы отыскать продукт, не выходя из дома, они ищут информацию об интересных предложениях, передаваемых на основе текущей локализации, сравнивают цены, читают мнения о продуктах на месте, в точках продажи. Мобильная технология создает не только богатство возможностей формирования отношений с клиентами, но и все более влияет на рыночное поведение потребителей. Цель рассуждений - представить, каким образом потребители пользуются своими сотовыми телефонами и планшетами, а также как это переводится в их решения о покупке. Статья имеет концептуальный характер.

Year

Issue

Pages

82-89

Physical description

Contributors

 • Wojskowa Akademia Techniczna − Warszawa

References

 • Brych Ł., Grobel P., Skowron Ł. (2013), Więźniowie technologii – wpływ nowych rozwiązań IT na charakter komunikacji interpersonalnej, „Handel Wewnętrzny”, lipiec-sierpień (A), tom 4.
 • Kucza N. (2012), Drivery konsumenta, „Marketing w Praktyce”, nr 6(184).
 • Mróz B. (2013), Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Ogonowski A., Isakow A. (2013), Mixmedia. Szybki SMS, wymierne korzyści, „Marketing w Praktyce”, nr 6(184).
 • Owczarek M. (2013), Usvertising – reklama, która może być użyteczna, „Marketer+, Przewodnik po marketingu”, nr 2(9).
 • Raport TNS Mobile Life (2013), http://www.tnsglobal.pl [dostęp: 02.04.2014].
 • Rudnicki L. (2012), Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa.
 • Solomon M.R. (2006), Zachowania i zwyczaje konsumentów, One Press, Gliwice.
 • Szymański W. (2004), Interesy i sprzeczności globalizacji. Wprowadzenie do ekonomii ery globalizacji, Difin, Warszawa.
 • Światowy G. (2006), Zachowania konsumentów, PWE, Warszawa.
 • Włodarczyk-Śpiewak K. (2011), Nowoczesne technologie – wyzwanie dla współczesnych konsumentów, „Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą”, nr 51.
 • Zawiliński D. (2013), SMS w obsłudze klienta, „Marketer+, Przewodnik po marketingu”, nr 2(9).
 • http://www.mobeam.com [dostęp: 02.04.2014].
 • http://www.trendwatching.com [dostęp: 30.03.2014].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-66efdb33-5a94-4997-88b6-895212e83d69
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.