Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 90(146) | 11-40

Article title

The 40-year impact of the journal „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” on the development of accounting in Poland

Content

Title variants

PL
40 lat oddziaływania „Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości” na rozwój rachunkowości w Polsce

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
In 2016, the scientific journal „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (ZTR) celebrated its 40th anniversary. The objective of this paper is to present the development of ZTR in the period between 1977 and 2016, and the impact it has had on the accounting science in Poland. Achieving the objective was possible thanks to an analysis of data coming from particular volumes of ZTR, from the Index Copernicus publishing platform, and the programme Publish or Perish which is used for evaluating citations of authors and magazines. The analysis of research material has shown that ZTR has developed over the years, aiming to increase the quality of articles, creating an additional value for scientists and other recipients and aiming at world-wide recognition. These statements can be confirmed by the analysis of the number of articles, authors, and subject ranges, which shows that in each one of these aspects there has been a significant increase in recent years in comparison to the previous decades. Furthermore, the scientific journal marked an increase in the number of downloads of full texts in the period between 2011 and 2015, not only in Poland but also around the world. As for foreign recipients of the articles published in ZTR (2013–2015), the biggest number come from the United States and also from Russia, Germany, China, France, Italy and Great Britain. The increasing number of downloads of ZTR texts by foreigners and the similar increase in citation indicators confirm the increase in the importance of both the journal and the Polish accounting science internationally.
PL
W 2016 r. czasopismo naukowe „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (ZTR) obchodziło swoje 40-lecie. Celem artykułu jest przedstawienie rozwoju ZTR w latach 1977–2016 i jego oddziaływania na naukę rachunkowości w Polsce. Do realizacji tego celu posłużyła analiza danych z poszczególnych tomów ZTR, platformy wydawniczej „Index Copernicus” i programu „Publish or Perish” wykorzystywanego do oceny cytowań autorów i czasopism. Analiza zgromadzonego materiału badawczego wykazała, że czasopismo sukcesywnie rozwija się; poprawia się jakość artykułów, kreowana jest dodatkowa war-tość dla naukowców i innych odbiorców oraz zwiększa się rozpoznawalność ZTR w skali międzynarodowej. Zarysowane powyżej tendencje potwierdza przeprowadzona analiza liczebności artykułów, auto-rów, zakresów tematycznych, która wskazuje, że w każdym z tych aspektów występuje znaczący wzrost w ostatnich latach w stosunku do okresów poprzednich. Ponadto czasopismo naukowe zanotowało wzrost liczby pobrań pełnych tekstów w latach 2011–2015, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Spośród zagranicznych odbiorców artykułów opublikowanych w ZTR (2013–2015) najwięcej pochodzi ze Stanów Zjednoczonych oraz z Rosji, Niemiec, Chin, Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii. Rosnąca liczba pobrań tekstów ZTR przez zagranicznych czytelników, a także zwiększenie wskaźników cytowalności stanowią potwierdzenie wzrostu znaczenia czasopisma, a tym samym polskiej nauki rachunkowości na arenie międzynarodowej.

Contributors

  • Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości
  • Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-6703b0ea-648f-4cc9-bfc9-abb2d9ccb29c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.