PL EN


2017 | 49 | 228-250
Article title

Kondycja finansowa wybranych jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej

Authors
Content
Title variants
EN
The financial condition of selected territorial governments in the Malopolska Voivodship within the new EU financial Framework
RU
Финансовое состояние отдельных органов местного самоуправления в Малополь- -ском воеводстве в условиях новой финансовой перспективы ЕС
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest określenie kondycji finansowej wybranych jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego w nowej perspektywie unijnej na lata 2014–2020. Globalny kryzys miał wpływ nie tylko na światowe rynki finansowe, ale także, a może przede wszystkim na politykę i kierunki rozwoju władz lokalnych i samorządowych. Dodatkowo zmienia się podejście do realizacji celów strategicznych, które obecnie jest ukierunkowane terytorialnie i skoncentrowane na pobudzaniu endogenicznych potencjałów wzrostu gospodarczego. Na szczeblu krajowym i regionalnym opracowano już nowe plany i strategie, ich realizacja i osiąganie celów zgodnych ze strategią „Europa 2020” zależeć będzie od możliwości absorpcyjnych samorządów terytorialnych. Hipoteza weryfikowana w artykule dotyczy konieczności zmian w systemie dochodów jednostek samorządu terytorialnego i potrzeby dalszej decentralizacji finansów publicznych, celem pobudzania endogenicznych potencjałów wzrostu. W celu jej weryfikacji wykorzystano metodę analizy wskaźnikowej danych finansowych jednostek samorządu terytorialnego w latach 2010–2014. Przeprowadzone badania wykazały pozytywne tendencje w polityce budżetowej wybranych jednostek samorządu terytorialnego, nieadekwatność ich dochodów oraz niską całkowitą zdolność do rozwoju.
EN
The purpose of the article is to evaluate the financial condition of selected territorial governments in the Malopolska Voivodship within the new EU financial framework for the 2014–2020 period. The global economic crisis has affected not only financial markets but also the policy and development strategies of local and territorial authorities. Changes have occurred in the approach to strategic objectives, which are now focused on regions and aim to stimulate endogenous growth potentials. New plans and strategies have already been drafted on national and regional levels, but their implementation, as well as the achievement of those goals laid down in the „Europe 2020” strategy, will crucially depend on the absorption capabilities of territorial governments. The research hypothesis of the article concerns the need to restructure the revenue system of territorial governments and further decentralize public finances in order to stimulate regional endogenous growth potentials. In order to verify it, financial indicators for selected territorial governments in the 2010–2014 period have been analysed. The findings show that there are positive trends underway in the budget policies of the analysed governments, but their revenue are still inadequate and their total growth potential remains low.
Year
Volume
49
Pages
228-250
Physical description
Contributors
author
 • Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Zakład Studiów Regionalnych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
 • Chmiel-Grzybowska W., 2010, Konkurencyjność regionów a czynniki sukcesu wybranych krajów europejskich, „Administracja Publiczna: studia krajowe i międzynarodowe” nr 1(15) 2010, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, Białystok.
 • Churski P., 2011, Polityka regionalna a kształtowanie się spójności i konkurencyjności regionu wielkopolskiego, Raport na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, MRR 2011, www.igsegp.amu.edu.pl (dostęp: 29.07.2014 r.).
 • Dziurbejko T., 2006, Planowanie rozwoju gminy jako instrument pozyskiwania funduszy pomocowych Unii Europejskiej, Difin, Warszawa.
 • Dylewski M., 2009, Przegląd metod oceny sytuacji finansowej JST [w:] Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, red. B. Filipiak, Difin, Warszawa.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., 2010, Metody analityczne w działalności jednostek podsektora samorządowego, Difin, Warszawa.
 • Faludi A., Peyrony J., 2011, Cohesion Policy Contributing to Territorial Cohesion – Future Scenarios, “European Journal of Spatial Development” 2011, www.nordregio.se (dostęp: 28.07.2014 r.).
 • Hoerner J., Stephenson P., 2012, Theoretical perspectives on approaches to policy evaluation in the EU: The case of cohesion policy, “Public Administration” Vol. 90, No. 3, https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2011.02013.x
 • Kwaśny J., 2011, Uwarunkowania finansowe miast średniej wielkości w Polsce po 2013 r.
 • Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r., Studia KPZK PAN, t. CXL, Warszawa.
 • Kwaśny J., 2015, Kierunki rozwoju województwa małopolskiego w świetle nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, „Miscellanea Oeconomicae”. Studia i Materiały, Rok 19, nr 1/2015, Wydział Zarządzania i Administracji, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce.
 • Leonardi R., 2005, Cohesion policy in the European Union, The Building of Europe, Basingstoke: Palgrave Macmillan, https://doi.org/10.1057/9780230503861
 • Łukomska-Szarek J., 2012, Analiza wskaźnikowa w procesie zarządzania finansami samorządów lokalnych, „Miscellanea Oeconomicae”. Studia i Materiały, Rok 16, nr 2/2012. Wydział Zarządzania i Administracji, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce.
 • MF, 2007, Analiza wskaźnikowa jednostek samorządu terytorialnego w latach 2004–2006 – opis, www.finanse.mf.gov.pl (dostęp: 10.09.2015 r.).
 • Pietrzyk I., 2000, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, PWN, Warszawa.
 • Szlachta J., 2011, Spójność terytorialna traktatowym wymiarem polityki strukturalnej Unii Europejskiej, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego nr 85, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Ulbrych M., 2012, Przestrzenne dysproporcje rozwoju regionalnego w Polsce [w:] Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie, red. E. Molendowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU. z 2009 r., nr 157, poz. 1240).
 • Werwińska A., 2009, Saldo operacyjne a saldo budżetowe gmin w latach 2004–2007 [w:] Finanse lokalne – wybrane zagadnienia, red. L. Patrzałek, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6704225e-024f-4984-bfd4-9998bfb669a5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.