PL EN


2014 | 14/2 | 281-297
Article title

Elektroniczne oświadczenie woli w świetle projektowanych zmian kodeksu cywilnego

Content
Title variants
EN
Electronic declaration of intent in the light of projected changes to the civil code
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Potrzebę omówienia statusu cywilnoprawnego elektronicznych oświadczeń woli aktualizuje procedowana nowelizacja kodeksu cywilnego, która jest konsekwencją wpływu, jaki wywarł rozwój nowoczesnych technologii porozumiewania się na sposób komunikowania woli przez podmioty dokonujące czynności prawnych. Celem publikacji jest analiza projektowanych rozwiązań prawnych podjęta przede wszystkim w oparciu o treść nowelizowanych przepisów odnoszących się do nowych form czynności prawnych, które w sposób zasadniczy zmieniają dotychczasowe regulacje. Punktem wyjścia rozważań jest stwierdzenie, iż problematyka elektronicznych oświadczeń woli pozostaje w nierozerwalnym związku z tradycyjnie ujmowanym oświadczeniem woli. Na tle tak zarysowanej tezy zaprezentowano zagadnienia problemowe występujące na gruncie obecnych przepisów, a następnie poczynione ustalenia odniesiono do wyodrębnionych expressis verbis formy elektronicznej oraz dokumentowej oświadczenia woli. Zaznaczono przy tym konsekwencje procesowe nowych uregulowań.
EN
The need to discuss the civil-law status of electronic declarations of intent is brought up-to-date by the amendment to the civil code, which is currently drawn up. The amendment is, in turn, the result of the influence that has been exerted by the development of new technologies on the way subjects communicate their intent when they perform legal acts. The aim of the publication is to analyze projected legal solutions undertaken, first of all, based on the content of amended regulations pertaining to new forms of legal acts, which change the former regulations in
Year
Volume
Pages
281-297
Physical description
Contributors
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, aporwisz@wp.pl
References
 • Górska K., Zachowanie zwykłej formy pisemnej czynności prawnych, Warszawa 2007.
 • Jacyszyn J., Przetocki J., Wittin A., Zakrzewski S., Podpis elektroniczny. Komentarz do ustawy z 18 września 2001, Warszawa 2002.
 • Jankowski J., Elektroniczny obrót prawny, Warszawa 2008.
 • Jankowski J., Podpis elektroniczny w obrocie prawnym, Warszawa 2007.
 • Kaspryszyn J., Podpis własnoręczny jako element zwykłej formy pisemnej czynności prawnych, Wrocław 2004.
 • Knopek K., Dokument w procesie cywilnym, Poznań 1993.
 • Kocot W., Elektroniczna forma oświadczenia woli, „Przegląd Prawa Handlowego” 2001, nr 3.
 • Podrecki P., (red.), Prawo Internetu, Warszawa 2004.
 • Radwański Z., Elektroniczna forma czynności prawnej, „Monitor Prawniczy” 2001, nr 22.
 • Radwański Z. (red), Prawo cywilne – cześć ogólna, t. 2, Warszawa 2008.
 • Rosengarten F., Podpis i jego znaczenie w prawie cywilnym, „Palestra” 1973, nr 1.
 • Sadowska A., Elektroniczne oświadczenie woli w świetle projektowanych zmian przepisów kodeksu cywilnego dotyczących zawarcia umowy i formy czynności prawnych, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2002, nr 1.
 • Szostek D., Czynność prawna a środki komunikacji elektronicznej, Kraków 2004.
 • Szostek D., Nowe ujęcie dokumentu w polskim prawie prywatnym ze szczególnym uwzględnieniem dokumentu w postaci elektronicznej, Warszawa 2012.
 • Szostek D., Nowe ujęcie dokumentu w prawie prywatnym, „Kwartalnik Naukowy. Prawo Mediów Elektronicznych” 2011, nr 2.
 • Wyrozumska E., Elektroniczne oświadczenie woli w ustawie o podpisie elektronicznym i po nowelizacji kodeksu cywilnego, „Przegląd Prawa Handlowego” 2003, nr 8.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6707f329-f181-40ea-8e1e-b103f01b1ced
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.