PL EN


2019 | 14 | 4(54) | 49-59
Article title

Edukacja STEM a aktywność poznawcza dziecka w wieku przedszkolnym

Authors
Content
Title variants
EN
STEM Education and Cognitive Activity of PreSchool-Age Children
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Problematyka badawcza artykułu koncentruje się na ukazaniu specyfiki edukacji STEM jako przestrzeni sprzyjającej rozwojowi aktywności poznawczej dziecka w wieku przedszkolnym. Celem prowadzonych badań jest rozpoznanie wymiarów rzeczywistości dziecka, które stanowią dla niego ważne doświadczenia naukowe. Przedmiotem analiz uczyniono wypowiedzi 54 dzieci w starszym wieku przedszkolnym ze środowiska wielkomiejskiego. Wypowiedzi dzieci przybrały formę pytań. Metodą badania była analiza treści. Tło dla badań stanowi przedstawienie istoty dokonujących się przemian w przestrzeni edukacji. Kierunek zmian określa koncepcja STEM, która powstała dla podniesienia efektywności edukacji oraz poprawy jej jakości. W jej zakres wchodzą nauki ścisłe, technologia, inżynieria, matematyka. W edukacji STEM podkreśla się możliwość elastycznego reagowania na zmiany oraz radzenia sobie z ich nieprzewidywalnością. Pożądane jest rozwijanie zainteresowania edukacją STEM od najmłodszych lat. Edukacja oparta na tematach STEM staje się przestrzenią wyzwalającą kreatywność i zaangażowanie uczących się. Staje się generatorem pomysłów i impulsem dla innowacji. W ostatniej części artykułu przedstawiono doniesienia z badań na temat ciekawości poznawczej dzieci w starszym wieku przedszkolnym wyrażającej się w pytaniach badanych. W celu zobrazowania treści doświadczeń dzieci związanych z nauką przywoływano wypowiedzi badanych. Przeprowadzone analizy ukazują potencjał naukowy dziecka oraz stanowią rozpoznanie w kierunku personalizacji treści w edukacji.
EN
The research issue of the article focuses on presenting the specificity of STEM education as a space conducive to the development of cognitive activity of a child at the pre-school age. The aim of the research is to recognize the dimensions of the child’s reality, which are important scientific experiences for him/her. The subject of the analysis included the utterances of 54 older preschool children from a big city. The children’s utterances took the form of questions. The research method was content analysis. The background for the research is the presentation of the essence of the transformations taking place in the space of education. The direction of change is determined by the STEM concept, which was created to increase the effectiveness of education and improve its quality. Its scope includes science, technology, engineering and mathematics. STEM education emphasises the ability to respond flexibly to change, and to cope with its unpredictability. It is desirable to develop an interest in STEM education from an early age. Education based on STEM themes becomes a space that triggers creativity and involvement of learners. It becomes a generator of ideas and an impulse for innovation. The last part of the article presents reports from the research on the cognitive curiosity of older preschool children expressed in the questions of the respondents. In order to illustrate the content of children’s experiences related to science, the respondents’ statements were referred to. The conducted analyses show the scientific potential of the child and constitute a recognition in the direction of personalization of the content in education.
Contributors
References
 • Bałachowicz J., Witkowska-Tomaszewska A. (2015). Edukacja wczesnoszkolna w dyskursie podmiotowości. Studium teoretyczno-empiryczne, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Chauvel D., Michel V. (1999). Pierwsze doświadczenia naukowe przedszkolaka, trans. K. and K. Pruski, Warszawa: Wydawnictwo Cyklady.
 • Chyrk P. (2015). Nauki ścisłe, technologia, inżynieria i matematyka, [in:] Księga Trendów w Edukacji 2.0, Gdynia: Young Digital Planet a Sanoma Company, pp. 162-164, http://www.ydp.pl/wp-content/uploads/2017/04/Ksiega-Trendow-w-Edukacji-2.0-YDP.pdf (access: 29.08.2019).
 • Dolya G. (2007). Klucz do uczenia się. Technologia rozwoju dziecka, trans. Stanley’s School of Languages, Gdańsk: GDH Publishing.
 • Gonzalez H.B., Kuenzi J.J. (2012). Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) Education: A Primer. CRS Report for Congress Prepared for Members and Committees of Congress, Congressional Research Service, 7-5700, www.crs.gov, R42642, https://fas.org/sgp/crs/misc/R42642.pdf (access: 29.08.2019).
 • Granovskiy B. (2018). Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) Education: An Overview. Updated June 12, CRS Report Prepared for Members and Committees of Congress, Congressional Research Service, https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R45223 (access: 29.08.2019).
 • Guzik A. (2015a). Nowoczesna edukacja jest osobista: Personalizacja w edukacji, [in:] Księga Trendów w Edukacji 2.0, Gdynia: Young Digital Planet a Sanoma Company, pp. 14-16, http://www.ydp.pl/wp-content/uploads/2017/04/Ksiega-Trendow-w-Edukacji-2.0-YDP.pdf (access: 29.08.2019).
 • Guzik A. (2015b). Nowoczesna edukacja jest osobista: Spersonalizowane środowisko kształcenia, [in:] Księga Trendów w Edukacji 2.0, Gdynia: Young Digital Planet a Sanoma Company, pp. 34-36, http://www.ydp.pl/wp-content/uploads/2017/04/Ksiega-Trendow-w-Edukacji-2.0-YDP.pdf (access: 29.08.2019).
 • Klus-Stańska D., Nowicka M. (2014). Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, Gdańsk: Harmonia Universalis.
 • Kruk J. (2008). Doświadczenie, reprezentacja i działanie wśród rzeczy i przedmiotów. Projektowanie edukacyjne, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • ONZ. (2015). Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, https://www.gov.pl/web/rozwoj/agenda-2030 (access: 1.09.2019).
 • Rothert A. (2015). Władza wyobraźni. Edukacja, innowacje i demokracja, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 • Science Capital: making science relevant, https://www.stem.org.uk/news-and-views/opinions/science-capital-making-science-relevant (access: 29.08.2019).
 • Silverman D. (2009). Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji, trans. M. Głowacka-Grajper, J. Ostrowska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • UNESCO. (2017). Cracking the code: Girls’ and women’s education in science, technology, engineering and mathematics (STEM), Paris: UNESCO, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000253479 (access: 29.08.2019).
 • Włodarczyk R. (2011). Transgresja – transdyscyplinarność – translacja, [in:] R. Włodarczyk, W. Żłobicki (eds.), Interdyscyplinarność i transdyscyplinarność pedagogiki – wymiary teoretyczny i praktyczny, Kraków: Oficyna Wydawnicza “Impuls,” pp. 53-68.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-67120839-4cc2-4e46-a296-2791611006fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.