PL EN


2014 | 166 | 292-300
Article title

Rozwój rolniczych spółdzielni produkcyjnych w Polsce po 1990 roku

Content
Title variants
EN
The Development of Agricultural Producer's Cooperatives in Poland after 1990
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
After 1990 in Poland new economic possibilities appeared. During last two decades the most important issue was how to build a new institutional order. Governing bodies had to face up the challenge of defining the model of agricultural cooperatives and their role in the new economic reality. The author presented changes among rural cooperatives, paying special attention to production cooperatives and producers' groups.
Keywords
Year
Volume
166
Pages
292-300
Physical description
Contributors
References
 • P. Helmberger, S. Hoos, Cooperative Enterprise and Organization Theory, "Journal of Cooperatives" 1995, Vol. 10, s. 72-86.
 • J.S. Royer, Cooperative Theory: A Neoclassical Approach, http://agecon.unl.edu/royer/ theory.pdf, dostęp: 6.09.2012.
 • T. Mazzarol, E.M. Limnios, S. Reboud, Co-operative enterprise: a unique business model, http://cemi.com.au/sites/all/publications/Mazzarol,%20Mamouni %20Limnios%20and%20Reboud%20ANZAM%202011.pdf, dostęp: 6.09.2012.
 • O istocie spółdzielni w: E. Pudełkiewicz, Spółdzielcze formy gospodarowania w Polsce i innych krajach europejskich, "Polityki Europejskie, Finanse i Marketing" 2009, nr 2/51, tom II, s. 259-295
 • W. Czternasty, Współczesny obraz spółdzielczości w Polsce - determinanty jego powstania oraz zmian, w: Polityka społeczna w realiach gospodarczych Polski po 1989 roku, Zeszyty Naukowe 2011, nr 173, red. K. Pająk, A. Przymeński, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, s. 39-55.
 • Spółdzielczość wiejska jako jedna z głównych form wspólnego gospodarczego działania ludzi, red. W. Boguta, Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa 2011, s. 10.
 • M.L. Cook, The Future of U.S. Agricultural Cooperatives: a Neo-Institutional Approach, "American Journal of Agricultural Economics", December 1995, Vol. 77, s. 1156.
 • D. Mierzwa, Przedsiębiorstwo spółdzielcze, tradycja i współczesność, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 18-30.
 • O problemach związanych z działalnością spółdzielni w: M.L. Cook, op. cit., s. 1156-1157.
 • I. Drozd-Jaśniewicz, A.P. Wiatrak, Spółdzielczość wiejska w gospodarce rynkowej (uwarunkowania działania i zmian), Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa 2003, s. 65.
 • B. Fedyszak-Radziejowska, Agraryzm - zapomniany świat norm i wartości, "Wieś i Rolnictwo" 2012, nr 2(155), s. 57-68.
 • B. Gardner, Z. Lerman, Agricultural Cooperative Enterprise in the Transition from Socialist Collective Farming, "Journal of Rural Cooperation" 2006, Vol. 34, No. 1.
 • H. Cioch, Zarys prawa spółdzielczego, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2007, s. 93-98.
 • P. Tomczak, Rolnicza spółdzielczość produkcyjna na Dolnym Śląsku po 1989 roku, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 13, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2010.
 • Z. Chyra-Rolicz, Polska spółdzielczość wobec problemów globalnych (tezy do dyskusji), w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, red. M.G. Woźniak, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii, Rzeszów 2006, s. 29-39.
 • A. Czyżewski, B. Czyżewski, A. Henisz-Matuszczak, Procesy globalizacji a spółdzielczość w sektorze rolno-spożywczym, "Wieś i Rolnictwo" 2005, nr 4(129).
 • D. Mierzwa, Rola sektora spółdzielczego w warunkach zmieniającej się koniunktury gospodarczej, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XIV, z. 1, Warszawa-Poznań- -Białystok 2012, s. 312-313.
 • D. Mierzwa, W poszukiwaniu nowego modelu spółdzielczości rolniczej, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 99-102
 • W. Guzewicz, A. Kagan, M. Zdzieborska, Procesy dostosowawcze w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2006.
 • D. Malchar-Michalska, Efekty społeczno-ekonomiczne integracji poziomej w polskim rolnictwie na przykładzie grup producentów rolnych, w: Wyzwania dla polityki rozwoju gospodarczego i społecznego w warunkach integracji europejskiej i światowego kryzysu gospodarczego, red. Z. Mikołajewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011, s. 203-222.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6719d594-6fc6-4297-84ee-b59b79c695d4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.